Skåne är i dag en av Sveriges mest expansiva regioner och ett viktigt nav för logistik och transporter till och från Europa. Storskalig elektrifiering av industri och transporter har tagit fart. Storstadsområdena präglas av fortsatt stark urbanisering och befolkningstillväxt och många företag vill etablera sig eller utöka sin verksamhet i länet.

Utvecklingen går snabbt och elbehovet ökar i rask takt. Fram till 2030 beräknas elbehovet växa med upp 150 MW, lika mycket. 

Kort bakgrund 

I takt med att Sverige växer och elektrifieras har det under senare år uppstått allt fler situationer där det krävs omfattande förstärkningar av elnätet. Det är ibland vad som krävs för att nya kunder ska kunna ansluta eller för att befintliga kunder ska kunna höja sitt effektabonnemang. 2019 uppstod en akut situation när stamnätet inte längre klarade av att överföra den mängd el som sydvästra Skåne behöver för att kunna fortsätta växa och utvecklas. Eftersom det var ett hot mot etableringen och expansionen av företag i regionen, behövde vi agera snabbt. 

Åtgärder på kort och lång sikt

Tillsammans med regeringen och den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät, kom vi fram till ett lösningspaket med sju olika delar för att åtgärda den akuta kapacitetsbristen. Paketet innehåller flera tillfälliga åtgärder, som resulterat i en kortsiktig lösning fram till 2024. Då ska Svenska kraftnäts förstärkningar av stamnätet längs Skånes västkust vara klara och ge en långsiktig lösning på kapacitetsproblemen. Det var ett snabbt agerande på en akut, lokal situation. För att undvika liknande situationer framöver och för att möta det ökande behovet av kapacitet behöver vi investera långsiktigt på nationell nivå. 

Med åtgärderna i Sjupunktsprogrammet och flexibilitetslösningen SWITCH på plats, är vår bedömning, utifrån de planer och behov som är kända i dag, att vi kommer klara av situationen fram till 2024. Även om det kommer vara ansträngt.

I vissa knutpunkter i elnätet i nordvästra Skåne är kapaciteten nära att nå maxtaket. Här kan större anslutningar eller utökningar av abonnemang medges om det finns motsvarande flexibilitet i området.

Kortsiktiga lösningar för Skånes elförsörjning

Sjupunktsprogrammet vintern 2020-2021

 • Nätvärn
  Ett nätvärn kopplar ifrån utlandsförbindelsen Baltic cable om det blir fel på ledningar i Skåne. Ansvarig: Svenska Kraftnät.
 • Avtal med Baltic cable
  Ett nytt avtal med Baltic cable om hur detta enligt punkt 1 ska regleras.
 • Beredskapsplan
  E.ON har tagit fram en beredskapsplan för att snabbt kunna minska elförbrukningen i Sege-området med 300 Megawatt inom 15 minuter.
 • Förstärkning av knutpunkter
  E.ON förstärker i knutpunkterna Söderåsen och Barsebäck för att underlätta för Svenska Kraftnäts utbyggnad av stamnätet. En investering på 35 Mkr.
 • Dynamic Line rating
  Svenska Kraftnät har installerat så kallad ”Dynamic Line rating” på stamnätsledningar från Söderåsen och ner till Sege. Sensorerna erbjuder möjligheten att öka överföringen när säkerhetsmarginalerna tillåter detta.
 • Utredning av elförsörjning
  Svenska Kraftnät och E.ON utreder gemensamt den långsiktiga elförsörjningen i Skåne.
 • Höjd kapacitet
  Med åtgärdsplanen verkställd har kapaciteten i vissa abonnemang kunnat höjas till 1 150 Megawatt.
 • SWITCH
  Den digitala marknadsplatsen för effekt SWITCH, utökas från november 2021 till att omfatta fyra områden; sydvästra Skåne, Landskrona/Löddeköpinge, Helsingborg, Bjuv/Kullahalvön och Ängelholm samt Hässleholm.

Aktuella investeringar 2021-2023

Investeringar i sydvästra Skåne inklusive Malmö

 • Förstärkning av kapacitet i Västra Hamnen genom uppgradering av Kockumstransformator station. Investering 55 Mkr. Färdigställd 11 november 2021.

 • Ny regionnätstation i Staffanstorp som ger kapacitet till Microsoft datacenter (100 MW) Investering 75 Mkr. Beräknad drifttagning januari 2022.

 • Förstärkt kapacitet i södra Malmö genom ombyggnad av Oxie regionnätstation. Investering 40 Mkr Beräknad drifttagning hösten 2022.

 • Förstärkning av kapaciteten i Fosieindustriby genom ombyggnad av Fosietransformatorstation. Investering 112 Mkr Beräknad drifttagning hösten 2024.

Investeringar i nordvästra Skåne

 • Även i nordvästra Skåne gör vi insatser för att öka tillgängligheten och kapaciteten i elnäten. Inför vintern 2021-2022 utökar vi vår digitala handelsplats SWICTH från tre till fyra områden: Landskrona/Löddeköpinge, Helsingborg, Bjuv, Ängelholm och Kullahalvön samt Hässleholm. Lösningen gör det möjligt att använda det befintliga elnätet mer effektivt.

 • I Söderåsen och Barsebäck, som är knutpunkter i vårt regionnät, underlättar vi för Svenska kraftnäts förstärkningar av stamnätet, här färdigställdes under 2020-2021 åtgärder till en investeringskostnad av 35 miljoner kronor.

 • Nu planeras ytterligare en stamnättransformator i Söderåsen och det görs en totalombyggnad av stamnätstationen i Barsebäck. 

 • Vi har även investerat över 120 miljoner kronor i en ny regionnätstation i Mörarp och relaterade nätförstärkningar i anslutningspunkter i området. 

 • Andra exempel är förstärkta utlandsförbindelser till Danmark. Där har vi lagt nya 130 kV-kablar mellan Helsingborg och Helsingör och byggt en ny regional kopplingspunkt, som knyter samman elleveranserna mellan nordvästra Skåne och Själlands drygt två miljoner kunder.

Östra Skåne

 • Ny uppgraderad regionnätstation i Torsebro för att öka kapaciteten i östra Skåne. Investering 55 Mkr Beräknad drifttagning. 

Långsiktiga lösningar för Skånes elförsörjning

Svenska kraftnät inledde hösten 2019 ett arbete för att påskynda förstärkningarna av stamnätet längs Skånes västkust. Det är först när arbetet på samtliga sträckor är genomfört 2024* som en långsiktig lösning på kapacitetsproblematiken i Skåne är på plats.

*Under förutsättning att alla tillståndsprocesser löper som planerat.

Skånes Effektkommission

Skånes effektkommission startade i februari 2021. Här ingår Region Skåne tillsammans med Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Ystad, Skånes kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt E.ON, Kraftringen, Öresundskraft, Ystad Energi, C4 Energi, Uniper och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Syfte 

Skånes effektkommissions syfte är att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering vi vill Sverige ska leda.

Effektkommission ska verka för är att förbättra elförsörjningen vad gäller leveranssäkerhet, kostnad och miljö. Genom en effektkommission kan skånska aktörer samla sig och agera gemensamt. 

Egna analyser samt frekvent utbyte med myndigheter, skånska energiaktörer och skånskt näringsliv har gett Region Skåne ett antal uppslag på vad vi skulle kunna göra tillsammans för att tillgodose samhällets allt större effektbehov. 

Fler lösningar på kapacitetsbristen

Vi testar och utvecklar också lösningar som kan förstärka elnätet och hjälpa till att utöka kapaciteten här och nu. 

Innovativa lösningar för ett hållbart samhälle

SWITCH

Vår digitala marknadsplats SWITCH hjälper till att optimera användandet av vårt elnät och undvika kapacitetsbrist. Projektet är ett samarbete med bland andra Vattenfall och Svenska kraftnät.

Nytt skalbart system för värme och kyla

Genom att dela, balansera och lagra energin, kan E.ON ectogrid™ producera all värme och kyla som behövs i ett system, på ett mycket energieffektivt sätt.

DjupGeo: geotermisk fjärrvärme

DjupGeo är Sveriges första djupgeotermiska anläggning som levererar värme direkt till fjärrvärmenätet. Lösningen kan förse oss med 100 procent förnybar och utsläppsfri fjärrvärme.

Lokala energisystem i Simris

I lilla skånska Simris har vi skapat Sveriges första lokala energisystem. Här testar vi att göra byn självförsörjande på småskalig och lokal elproduktion från förnybara energikällor.