Att göra nya effektkrävande anslutningar till vårt elnät tar i dagsläget tid, och kräver noggrann planering. Här kan du läsa mer om vad din verksamhet kan göra för att underlätta för nya anslutningar.

Kommer elen stängas ner i vinter?

Läs mer om risk för bortkoppling av el.

För kommuner och regioner

För kommuner och regioner gäller att agera proaktivt i planprocessen. En tidig dialog med nätägaren är avgörande för att elnätet dimensioneras rätt utefter nya anslutningar och expansioner.

I ett tidigt skede behöver E.ON detaljerad information om:

 • Antalet planerade bostäder inom området, alternativt planerad bostadsyta
 • Planerad yta för annan verksamhet, till exempel kontor, butiker, restauranger, industrier etc.
 • Planerade skolor, förskolor (antal barn per enhet alternativt lokalyta) och planerad yta för annan samhällsservice
 • Om byggnaderna inom området ska värmas upp med el
Utifrån detta skapar vi en bild av behovet i det framtida elnätet och kommunicerar tillbaka, bland annat i form av yttranden över planremisser, och föreslår:
 • Framtida nätstationers antal och placering samt byggrätter för nätstation på plankartan

 • Eventuella områden för markkablar och luftledningar inom kvartersmark*

 • Eventuella fördelningsstationer, redan när översiktsplanen tas fram (helst under visionsfasen) med uppföljning när detaljplanen tas fram

*U- och l-områden är markreservat för ledningar för allmännyttiga ändamål, bland annat elledningar, som kan redovisas på en plankarta. U-område avser underjordiska ledningar, kablar. L-område avser luftledningar. Fastighetsägaren eller någon annan får inte vidta någon åtgärd inom respektive område som förhindrar förläggning av markkablar alternativt byggnation av luftledningar. 

Att tänka på

 • Kontakta elnätsägaren och värmeleverantören tidigt i processen

 • Välj lösningar för värme och kyla som minimerar elförbrukningen när behovet är som störst

 • Skapa dedikerade elområden (för byggnation av transformatorstationer)

 • Planera för framtida effektuttag i detalj- och översiktsplaner

 • Planera för mikroproduktion och lagringslösningar

 • Upprätta en plan för utbyggnad av elektrifiering av transporter (e-mobility)

 • Ställ krav på energi- och effektkartläggning

 • Nyckeltalsberäkningar och nätutredning kan behöva göras i samband med framtagande av översikts- och detaljplaner. Nätutredning kan beställas av elnätsägaren.

För företag

Precis som för kommuner och regioner är god framförhållning ett nyckelord när det gäller nya effektkrävande anslutningar till elnätet. Om ditt företag ska expandera och kommer behöva nya stora anslutningar, tänk på följande:

 • Det svenska elnätet är byggt för organisk till växt – större och hastigt tillkommande punktlaster kommer alltid att kräva mycket god framförhållning och separat hantering. Ta därför kontakt med nätägaren i ett tidigt skede.

 • Var effektekonomisk: basera önskemålet om anslutning på en realistisk bedömning av effektbehovet – undvik ”luftbokning”

 • Hur mycket effekt behöver du och när? Vi kan hjälpa dig analysera det verkliga behovet.

 • Energieffektivisera – det tjänar både företaget och miljön på

 • Kan lasten styras till andra delar av dygnet för att minska effekttoppar? Risken för effektbrist är störst dagtid under kalla, vindstilla vinterdagar. Laststyrning innebär att effektuttaget begränsas under dagtid på vintern. Det gör att ni kan ha högre effektuttag på nätterna och under april–oktober. På detta sätt kan elnätet planeras mer effektivt och fler kunder släppas in.

 • Flexibelt uttagsmönster – har ni möjlighet att dra ner eller upp effektuttaget vid givna tidpunkter? Till exempel:
  - Begränsning av maxeffekten på maskiner
  - Sekventiella starttider för elintensiva maskiner som ugnar, frysar, fläktar eller sekventiell laddning av elfordon

 • Tänk över dina lösningar för värme och kyla – välj om möjligt fjärrvärme.

Uppskattning av genomsnittliga byggtider för elnät, inklusive tillståndsprocesser.

 • Stamnät – ledningar över 200 kV (även kallat transmissionsnät) > 10 år
 • Transformatorstation stamnät cirka 5 år
 • Regionnät – ledningar 40-130 kV ca 5-10 år
 • Fördelningsstation regionnät ca 3-5 år
 • Lokalnät upp till 30 kV – cirka 1 år inkl. tillstånd och byggnation

Bli flexibilitetsleverantör med SWITCH

Ditt företag kan bidra till att lösa kapacitetsbristen och få betalt för att anpassa elförbrukningen eller öka elproduktionen när behovet av effekt är som störst. Vår digitala effektmarknadsplats ger förutsättningar att använda det befintliga elnätet mer effektivt och ge fler företag möjlighet att ansluta till elnätet eller expandera. Det innebär tillväxt och nya arbetstillfällen.

Elledningar och vindkraft vid brun äng

Därför ökar efterfrågan på el

Elektrifieringen av Sverige kräver stora mängder energi och ett elnät som klarar av att leverera elen dit den behövs. 

Så löser vi kapacitetsbristen

Se initiativen vi arbetar med för att skapa möjligheter till en säkrad elnätskapacitet i Sverige, både på kort och lång sikt

Nätutvecklingsplaner

Vi stödjer det nya lagförslaget om nätutvecklingsplaner som kommer att påskynda utbyggnaden av Sveriges elnät.