El när du behöver den

Många saker är självklara. Att solen går upp i öst och att äpplen faller till marken är några av dem. En annan sak som vi tar för givet är att elen finns i uttaget när du tänder lampan, sätter på tv:n eller ska koka kaffe. När du behöver oss, ser vi till att överföra exakt den mängd el du behöver i just den stunden.

Vi på E.ON Energidistribution vill vara en del av de saker som helt enkelt fungerar utan att du behöver fundera på varför. Därför ser vi till att du har tillgång till el när och var du behöver det.

Investeringar

Sedan orkanen Gudrun har vi vädersäkrat cirka 38 000 kilometer ledning och därigenom minskat avbrotten med över 60 procent. Efter Gudrun och den efterföljande stormen Per, såg vi som viktigast att minska avbrottstiden för våra kunder. Detta resulterade i den stora investeringssatsningen.

För att åstadkomma detta kommer vi, förutom att fortsätta vädersäkra ledningar, även bygga om våra anläggningar. Men framför allt satsar vi på att förebygga att fel uppstår, genom exempelvis ökat underhåll. Detta projekt kallar vi Underverket. 

Därför flyttar vi inte regionnätsledningar

Elektrifieringen ställer höga krav på utökad kapacitet i elnäten. Därför lägger vi inte resurser på att flytta regionnätsledningar – eftersom det sällan ökar kapaciteten eller leveranssäkerheten

Fyra steg till tryggare el

Vårt arbete för att vädersäkra elnätet fortsätter och koncentreras till de ledningar som har flest antal fel. Vi arbetar brett över hela vårt elnät.

  • Luftledningar byggs om för att nå hög leveranssäkerhet.
  • Om terrängen är bergig eller stenig isoleras oftast befintlig luftledning.
  • Ledningsgator breddas och väderkänsliga träd avverkas.
  • Genom förebyggande åtgärder minska antalet avbrott oberoende av väder.

Vi bygger framtidens elnät

Som elnätsägare har vi ett ansvar att se till att alla kunder som är anslutna till elnätet har en elförsörjning som de kan lita på. Samhällets beroende av en tillförlitlig överföring av el ökar hela tiden. Därför måste vi regelbundet se över och stärka elnätet. Ibland innebär det investeringar i nya elledningar eller stationer, och ibland kan det vara nyanslutning av vindkraft till vårt nät.

Tillstånd för en elledning

För att få bygga och använda en elledning krävs tillstånd enligt ellagen, en så kallad koncession. En ansökan om koncession prövas av Energimarknadsinspektionen.

Förutom beslut om koncession kan andra tillstånd och rättigheter krävas innan bygget av en elledning kan börjas. Det gäller bland annat dispens för strandskydd, biotopskydd och eller tillstånd enligt kulturmiljölagen. När ledningen löper över annans mark, ingår E.ON markupplåtelseavtal med en eller flera markägare.

Elnätet kan jämföras med våra vägar

Stamnätet, som är de allra största ledningarna, kan liknas vid landets motorvägar. I Sverige ägs dessa av Svenska Kraftnät, ett statligt bolag. Spänningen är 220 - 400 kV. 

Regionnätet förser större områden med el och kan liknas vid de större landsvägarna. Dessa ägs bland andra av E.ON Energidistribution. Spänningen är 40 – 130 kV.

Mellanspänningsnätet kan liknas vid mindre landsvägar och vägar i tätort. Dessa ledningar ägs av ditt nätbolag, exempelvis E.ON Energidistribution. Spänningen är 10 – 20 kV. Det är dessa ledningar i skogsbygd, som i första hand grävts ner inom ramen för E.ONs projekt Krafttag.

Lågspänningsnätet är de allra minsta ledningarna in till ditt hus och skulle i den här jämförelsen kunna liknas vid cykel- och promenadvägar. Spänningen är 400 V. Även dessa grävdes ner i viss omfattning inom ramen för Krafttag.

E.ON Energidistribution bedriver sin verksamhet på region-, mellanspännings- och lågspänningsnivå.