Elnätsverksamheten utgör ett så kallat naturligt monopol. Det skulle inte vara rimligt för samhället i stort om nya elledningar byggdes där det redan finns fungerande elnät. Vem som får bygga elnät inom ett givet geografiskt område styrs genom att olika nätbolag har koncessioner för olika områden. Inom ett koncessionsområde har det ansvariga nätbolaget skyldighet att ansluta kunder och överföra el. Inom ett givet geografiskt område kan man som kund därför inte välja vilket elnätsbolag man är ansluten till.

Energimarknadsinspektionen övervakar energimarknaderna

Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som på regeringens uppdrag arbetar för att Sverige har väl fungerande energimarknader. Ei har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. Ei arbetar för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. En av Ei:s huvudsakliga uppgifter är att säkerställa att marknadernas aktörer följer lagar och regler inom energimarknadsområdet. Läs mer om Ei:s uppdrag och arbete på deras hemsida.

Elnätsföretagens intäkter är reglerade

Eftersom elnätsföretagen agerar på en naturlig monopolmarknad reglerar Ei elnätsverksamheten. Detta innebär att Ei granskar skäligheten i elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. Från år 2012 regleras elnätsföretagens avgifter i förväg i fyraåriga regleringsperioder. Ei utgår från verksamheternas omfattning och unika förutsättningar då intäktsramarna för en fyra årsperiod fastsälls. Att skälighetsprövningen sker på förhand följer det regelverk som gäller i hela Europa.

Åtskillnad

Ett elnätsföretag som ingår i en koncern där även elproduktion och elhandel förekommer får inte favorisera företagen inom den egna koncernen jämfört med andra aktörer på elmarknaden. Därför finns det i lagstiftningen speciella åtskillnadskrav för nätbolag som ingår i en sådan koncern. Det gäller funktionell åtskillnad där personer i ledande ställning inom ett nätbolag inte samtidigt får ha en ledande ställning inom ett produktions- eller elhandelsbolag, eller vice versa. Ekonomisk åtskillnad, där nätbolagets ekonomi redovisas skilt från annan verksamhet samt juridisk åtskillnad där bolag för nät, produktion och handel ska bedrivas i olika juridiska bolag. Det finns i ellagen lättnader i åtskillnadskraven för bolag med färre än 100 000 kunder.

Övervakningsplan

Enligt ellagen ska elnätsföretagen upprätta en övervakningsplan som bland annat beskriver hur de är organiserade och hur verksamheten bedrivs. Syftet är att säkerställa den fria konkurrensen på elmarknaden. I planen ska det framgå hur elnätsföretaget garanterar ett sådant neutralt agerande. Årligen ska elnätsbolagen upprätta en årlig rapport till Ei där bolagen beskriver vad de gjort för att följa ellagens krav och den egna övervakningsplanen. Mer information om övervakningsplanen, vad den ska innehålla och hur den ska publiceras finns på Ei:s hemsida. Länkar till E.ONs årliga rapporter finns på den här sidan.

Positivt för alla

E.ON Energidistribution tycker det är bra och nödvändigt med en myndighet som övervakar elnätsverksamheten. Även om vi gör allt vi kan för att leva upp till våra skyldigheter enligt ellagen, är det positivt för alla parter att en myndighet kontrollerar och säkerställer att monopolföretag agerar ansvarsfullt. Vi anser också att ett regelverk där skälighetsprövningen sker på förhand är bra både för kunder och för nätföretagen, eftersom förutsättningarna då är kända i förväg.

Fråga oss

Har du som kund frågor om dina avgifter eller övriga villkor är du i första hand alltid välkommen att höra av dig till oss på E.ON Energidistribution, men du har i speciella fall även möjligheten att vända dig direkt till Energimarknadsinspektionen.