Sverige är ett industriland som använder mycket energi. Klimatkrav och krav på att vara konkurrenskraftig gör att energin måste användas mer effektivt av svensk industri. Utan effektiviseringar är inga sektorer framtidssäkrade. Detta gäller transporterna, bostäderna, tjänstesektorn och alla andra delar av samhället.

Ökad energieffektivitet i näringslivet innebär konkurrensfördelar för företagen i Sverige. Detta gäller särskilt basindustrin som har en hög energianvändning. Energieffektivisering kan leda till minskad energianvändning, men är inte samma sak som att spara energi.  

Energieffektivisering handlar om att få mer nytta av energin. För industrin handlar energieffektivisering om att förbättra produktionen och stärka företagen.

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle

Som ett av Sveriges största energibolag vill vi på E.ON vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Därför är det viktigt för oss att hjälpa våra kunder att använda energi effektivt. Genom innovationskraft och kunskapsspridning skapar vi förutsättningar för att vi tillsammans med våra kunder ska kunna bygga ett samhälle rustat för framtiden. Här kan du läsa om några av våra initiativ.

Energirådgivning

En viktig del av energieffektivisering är att optimera företagets drift. Alltså se till att installationer som styr exempelvis uppvärmningen inte jobbar på fel sätt. Det ger lägre energikostnader över tid. Vi kan hjälpa dig att kartlägga din energiförbrukning, och se till att du drar mest nytta av den energi du använder.

Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Denna subventionering har bidragit till att fler företag satsar på energieffektivisering. Vill du veta mer om detta statliga bidrag? Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Hållbara städer

Vi på E.ON satsar på hållbara städer genom att delta som en partner i flera projekt i nya och gamla stadsdelar. Arbetet syftar till att skapa hållbara städer där energin används effektivt och där resurser återvinns. Ett exempel är uppbyggnaden av fjärrvärmesystem eller robusta elnät som klarar att hantera väderberoende elproduktion, småskalig produktion och laddning av elbilar. Ett annat exempel är investeringar i kretsloppssystem som gör att städernas avfall kan bli biogas vilket i sin tur kan återföras som nyttighet till staden genom bland annat transportsektorn.

Hur utvecklar vi energieffektiviseringen?

Hela samhället måste använda energin effektivare för att vi ska klara klimatmålen. Målet om att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser kommer inte att kunna uppfyllas utan kraftigt ökad energieffektivitet.

Sverige har flera styrmedel för att öka energieffektiviteten: Energi- och koldioxidskatter, lagar och regler, rådgivning samt stöd i form av energikartläggningscheckar. Vi på E.ON ställer oss bakom dessa olika styrmedel, men anser att Sverige kan gå snabbare fram när det gäller energieffektivisering. Precis som Energimyndigheten bedömer vi att fastighetssektorn bör vara ett fokusområde för energieffektivisering. Vi ser följande åtgärder som viktiga för att skapa förutsättningar för en ökad energieffektivisering:

Förändrade BBR

Regelverket som kallas Boverkets Byggregler (BBR) bör ta sin utgångspunkt i energi- och resurseffektivitet. Istället för att bedöma hur mycket energi en fastighet ”köper” bör BBR bedöma hur mycket energi en fastighet använder.

Skatteavdrag

Regeringen borde också se över möjligheten att införa skatteavdrag för privatpersoner vid renovering med syfte att öka energieffektiviteten, likt ROT-avdraget.

Förläng effektiva ekonomiska styrmedel

Energimyndighetens program för energieffektivisering i energiintensiv industri ger företag möjlighet att få skattereduktion mot att de genomför energibesparande åtgärder. Industrin har uppfattat att programmet fungerar mycket väl, men är nu stängt för nya ansökningar.

Nationellt program för energiinventering av byggnadsbeståndet från 1965–1975

Sverige står inför en jättestor utmaning med de många bostäder som byggdes under åren mellan 1965–1975 och det krävs en samlad insats för att adressera miljonprogramsområdena utifrån utmaningen att energieffektivisera.