Egna solceller och vindkraftverk

Både solceller och vindkraftverk finns i mindre storlekar som kan användas för privat bruk. De producerar förnybar energi genom att omvandla solljus eller vindenergi till el.

De flesta privatpersoner som producerar egen el använder solceller. De finns i flera olika storlekar och har en tunn skiva som frigör elektroner från solljuset och omvandlar dessa till elektrisk ström. Även vindkraftverk har blivit allt mer populära vilket har lett till bättre priser och ett ökat utbud. Den vanligaste typen av vindkraftverk består av en rotor med en horisontell axel som drivs av vindens kraft. 

Val av anläggning efter lokala förhållanden

För att nå en så effektiv produktion av el för egenbruk som möjligt är det viktigt att anpassa val av anläggning efter lokala förhållanden. Solceller producerar mest energi under ljusare årstider, och vindkraftverk är mest effektfulla under vinterhalvåret då vinden är som starkast.

Det är viktigt att placera anläggningen på lämplig plats med rätt väderstreck och höjdvinkel för att dra maximal nytta av solljus eller vind. För att hitta rätt plats för ett vindkraftverk rekommenderar vi att man gör vindmätningar på olika platser och höjder under olika tidpunkter.

Statligt stöd för egen elproduktion

Du får skattelättnader för produktion av egen el. Det innebär att mikroproducenter som matar in förnybar el till elnätet kan få betala mindre skatt. Målsättningen med skattelättnaderna är att det ska vara mer lönsamt för privatpersoner att producera el för eget bruk.

Skattelättnaden gäller anläggningar som har en säkring om högst 100 Ampere. Den beräknas utifrån den mängd förnybar el som har matats in på elnätet under året, förutsatt att elproducenten har köpt tillbaka samma mängd el under årets gång.

Skattereduktion ges för högst 30 000 kilowattimmar per år med 60 öre per kilowattimme. Detta innebär att både privatpersoner och företag som producerar egen el kan få tillbaka så mycket som 18 000 kronor varje år efter skattereduktionen.

Det finns även möjlighet att få statligt bidrag hos Energimyndigheten för att installera solceller. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem och uppgår till maximalt 20% av installationskostnaden. Det är för närvarande stort söktryck på det statliga bidraget, se gärna senaste aktuell information angående solcellsstödet på Energimyndighetens hemsida.

Mikroproducenter bidrar till klimatomställningen

Genom att installera egna solceller eller ett eget vindkraftverk gör du en insats för miljön. Det leder även till ökad självständighet och förbättrar privatekonomin. Förutom att du ersätter inköpt el med egenproducerad el kan du även sälja överskottet till oss.

Som mikroproducent ansvarar man för att de tekniska villkoren för anläggningen uppfylls, liksom för säkerheten kring anläggningen. Innan du skaffar en anläggning rekommenderar vi därför att du kontaktar oss på E.ON för att undersöka om anläggningen uppfyller de tekniska villkoren för mikroproduktion.

Pojke tittar ut från bil vid fält med vindkraftverk

Mikroproduktion ökar andelen förnybar el i Sverige

Elproduktionen i Sverige kommer främst från vattenkraft och kärnkraft. Andelen vindkraft var visserligen rekordstor 2019, men behöver öka mer. Elproduktion från solceller utgör än så länge en försvinnande liten andel av den totala produktionen.