Klimathotet förvärras. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären fortsätter att öka och målet att begränsa kommande temperaturökning till max två grader Celsius ser ut att bli svårt att uppnå.

Världen behöver sänka sina klimatutsläpp genom att

  • minska användningen av fossila bränslen
  • använda energi mer effektivt.

Vi arbetar med både förnybara lösningar och effektivare användning av energi och drivs av att vi som energiföretag kan bidra till samhällets mål och ett mer hållbart energisystem.

I Sverige sker el- och värmeproduktion idag med låga klimatutsläpp tack vare att de fossila bränslena har ersatts av andra alternativ, men i transportsektorn är oljeberoendet fortfarande stort och sektorns påverkan på klimatet är därefter.

Vi menar att transportsektorn är nyckeln till minskade koldioxidutsläpp och en hållbar omställning av energisystemet i Sverige.

Hur kan vi göra transportsektorn hållbar?

Transportsystemet behöver använda energi mer effektivt och öka användningen av nya drivmedel som biogas och el. Biogas utnyttjar avfall för att göra bränsle, el är effektivt. Därför satsar vi på det. Elmotorns höga verkningsgrad är ett sätt att få energin att göra mer nytta. Idag är bara var femtionde ny bil som säljs en gasbil. Andelen el- och gasfordon måste öka genom att staten underlättar för bilköparna att göra rätt miljöval.

Biogas

Det finns en stor potential att minska utsläppen från transportsektorn genom att använda mer biogas. Biogas reducerar koldioxidutsläppen med upp till 94 procent jämfört med bensin.

Elbilar

El finns överallt och i framtiden kan eldrift bli ett alternativ för alla. Teknikutvecklingen går visserligen snabbt framåt men den är ännu inte så mogen som tekniken för biogas. Vi satsar på nya lösningar för enkel användning av elbilar. Ett exempel är vårt experimenthus Hållbarheten i Malmö där elbilen laddas i ett smartelsystem och laddningen kan bland annat fjärrstyras via mobilen.

Framtidens drivmedel

Bensinbilens dagar är räknade och biogasen växer så det knakar. Här får du hjälp att skifta till förnybart.

Upptäck fördelarna

Elbilar är ett framtidssäkert val och vi rustar Sverige för att att det ska bli enklare att välja el.

Så här når vi en snabbare omställning av fordonssektorn

Bygg ut biogasen

Vi på E.ON är med på resan mot ett förnybart Sverige. Vi är Sveriges ledande aktör på biogas. Vi både producerar, bygger tankställen och säljer fordonsgas. Var fjärde gastankställe i Sverige är ett E.ON-tankställe och vi fortsätter att investera i fler. Vi har nu ett 70-tal tankställen för såväl tunga fordon som för personbilar och våra kunder ersätter miljontals liter bensin och diesel genom att istället köra på fordonsgas. I Stockholmsområdet, där E.ON står för var fjärde tankning av en gasbil, öppnas tre nya tankställen under 2013.

De styrmedel som finns idag är skattefrihet för förnybara drivmedel och kvotsystem för att öka låginblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel. Dessutom finns särskilda stimulanser för att de som kör med tjänstebil ska välja gasfordon, laddbara hybrider eller elbilar. Dessa styrmedel är bra och det är tack vare dessa som vi kommit relativt långt i Sverige.

Inför klimatcertifikat för drivmedel!

Vi menar att det nu finns en anledning att förstärka styrmedlen om vi ska ersätta mer av de fossila bränslena i transportsektorn. Vi föreslår därför att det nya kvotsystemet för låginblandade drivmedel utvecklas till ett klimatcertifikatsystem som tvingar fram en ökad andel klimateffektiva, förnybara bränslen i transportsektorn.

Tack vare klimatcertifikat blir det möjligt för Sverige att nå målet att 35 procent av den svenska fordonsflottan drivs med alternativa drivmedel, inkluderat el till elfordon, 2030.

  • Utveckla kvotpliktsystemet för biodrivmedel till ett system med klimatcertifikat för transportsektorn, likt elcertifikatssystemet för elmarknaden.
  • Höj målet till 20 procent förnybart inom vägtransport till 2020 och 35 procent till år 2030.

Arbeta lokalt och regionalt

Mål och åtgärder på lokal och regional nivå har visat sig vara betydelsefulla för den utveckling som har skett ute i landet, när det gäller biogas. Upphandlingen är ett viktigt verktyg för kommunerna. Genom lagen om offentlig upphandling kan kommunerna påskynda utvecklingen i transportsektorn. När nya stadsdelar planeras är det viktigt att infrastruktur skapas för elbilar och bilpooler.

  • Vi uppmuntrar fler kommuner och landsting att gå före med ambitiösare mål och åtgärder för att stimulera efterfrågan av biogas.
  • Vi genomför projekt med elbilar i Västra Hamnen i Malmö.

Satsa på teknikutveckling

En effektiv produktion, distribution och användning av biodrivmedel och elbilar är avgörande för att vara konkurrenskraftig på marknaden. Därför är det viktigt att ständigt utveckla nya tekniker.

  • Utveckla förgasningsteknik för att producera större volymer biogas med skogsråvara.
  • Underlätta för elbilar genom starkare elnät och bättre laddning. Elnätet ska kunna klara av att ladda många elbilar samtidigt och det ska finnas laddstolpar vid fler parkeringar.