Entreprenörer

Vi på E.ON Energidistribution har lagt ut all vår fältverksamhet på entreprenad till våra entreprenörer. Att lägga ut vår fältverksamhet på entreprenad innebär att vi på E.ON Energidistribution kan renodla vår interna verksamhet till att vara en ren beställarorganisation för att på så sätt låta kompetenta och kunniga entreprenörer utföra fältverksamheten. Vi är övertygade om att detta tankesätt ger dig som installatör och/eller kund en bättre och effektivare service när arbete ska utföras på din anläggning.

Vi på E.ON Energidistribution äger och bedriver nätverksamhet i olika delar av landet. Som en konsekvens av vårt stora nätkoncessionsområde har vi olika entreprenörer i olika delar av landet. I dagsläget handlar vi upp entreprenörer på ramavtal vart tredje år. Att ramavtalen inte löper över längre tidsperioder är för att vi ständigt vill förändra och effektivisera våra tjänster – allt för att ge dig som kund och installatör den bästa tänkbara servicen!

Våra entreprenörer 2020-2023

 • ONE Nordic AB
  Område: Örebro, Kronoberg, Kalmar/Blekinge, Norra Skåne, Södra Skåne
 • Kraftringen Service AB
  Område: Västra Götaland
 • Vattenfall Services Nordic AB
  Område: Norra Nord, Södra Nord, Stockholm, Norrköping och Östra Småland  

Så här ser det normala flödet ut för ett anslutningsärende:

 1. Kunden kontaktar en behörig elinstallatör och förklarar sitt ärende.

 2. Elinstallatören skickar in en Föranmälan till E.ON Energidistribution, via webben på eon.se/installator. Tänk på att för nyanslutningar och flytt av mätarskåp måste en situationsplan med placering av mätarskåpet markerat bifogas föranmälan.

 3. Handläggare på E.ON Energidistribution sätter sig in i ärendet och skickar ett installationsmedgivande till elinstallatören med en beskrivning av det arbete som ska utföras på kundens anläggning. Om det är en kostnad förknippad med nyanslutningen eller förändringen skickar handläggaren samtidigt en offert till kunden för påskrift. För produktionsanläggningar skickas ett avtal till kunden för påskrift.

 4. När arbetet är utfört i kundens anläggning skickar elinstallatören in blanketten Färdiganmälan till E.ON Energidistribution, via webben på eon.se/installator.

 5. Kunden skriver i sin tur under och returnerar offerten/elnätsavtalet till E.ON Energidistribution. Kunden godkänner härigenom den eventuella kostnaden för tillkoppling/anslutning samt ger sitt medgivande till att våra entreprenörer får utföra arbete på kundens anläggning.

 6. När offerten/elnätsavtalet från kunden och färdiganmälan från installatören har mottagits av E.ON Energidistribution skickar handläggaren på E.ON Energidistribution beställningen vidare till våra entreprenörer med information att anläggningen är klar för tillkoppling. Observera att vi inte tillkopplar/ansluter anläggningar om vi inte har fått in både offerten/elnätsavtalet från kunden samt färdiganmälan från installatören!

 7. Aktuell entreprenör kontaktar sedan dig som elinstallatör alternativt kund för att bestämma tid för när tillkoppling/anslutning av anläggningen ska ske.

Ett anslutningsärende består av många steg

Ett anslutningsärendes olika steg

Observera att beroende på omständigheterna kan anslutningstiden för ett anslutningsärende variera markant. Den totala anslutningstiden kan till exempel bero på om det krävs utbyggnad av elnätet, på eventuella grävtillstånd från markägare, om alla dokument har inkommit från dig som kund/installatör och om ett komplett underlag för anslutningsärendet insändes tillsammans med föranmälan. Ärenden som föranmäls utan bifogad situationsplan där det krävs innebär alltid längre handläggningstid.

För att få ett anslutningsärende att flyta så smidigt som möjligt är det framförallt väldigt viktigt att skicka in föranmälan i god tid innan önskat anslutningsdatum.