Elsäkerhetsverket genomförde under 2019 och 2020 ett tillsynsprojekt riktat mot de olika aktörer som är aktiva i samband med ny- och ombyggnad av ledningsnät för eldistribution. Resultatet pekar på en del kunskapsluckor.

Vi bad Tomas Åberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket och projektledare för tillsynsprojektet, att sammanfatta de viktigaste erfarenheterna:

  • Vetskapen om att förläggning av kabelskyddsrör för starkströmskabel är ett elinstallationsarbete som ska utföras av ett elinstallationsföretag, är inte känt av alla i elnätsbranschen.

  • Alla har inte förstått att även tryckning och borrning av kabelskyddsrör under exempelvis vägar är ett elinstallationsarbete.  

  • Det är inte tydligt att även utdragnings- eller utrullningsarbetet av kabeln är ett elinstallationsarbete eftersom man under arbetsmomentet placerar kabeln i antingen kabelplogen eller direkt i kabelschakten. 

  • Det förekommer oklarheter kring verksamhetstypen Kabelförläggning, som endast ger rätt att förlägga kabel i koncessionspliktiga nät dvs eldistributionsföretagens ledningar. Vid all annan kabelförläggning i mark  krävs att elinstallationsföretaget har en elinstallatör för regelefterlevnad med minst allmän auktorisation för upp till 1000 V om det är lågspänningskabel som ska grävas ner.

  • Endast hälften av entreprenörerna inom Kabelförläggning kunde uppvisa ett egenkontrollprogram som visar att de är ett elinstallationsföretag och därmed har rätt att utföra det aktuella arbetet. 
  • Elnätsbolagen uppfyller i flera fall inte sitt ansvar som innehavare på ett tillfredställande sätt, i första hand då det gäller mot de som utför kabelförläggning. 

– Innehavaren har tydliga krav på sig enligt elsäkerhetslagen att säkerställa att de som arbetar på deras anläggningar, oavsett var de befinner sig i entreprenadkedjan, har såna kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada, något som inte alla gånger fått det fokus som är lagstiftarens avsikt, summerar Tomas Åberg.