Vid anslutning av solceller får effekten som kan matas ut från växelriktaren aldrig vara större än vad mätarsäkringen för anläggningen medger. Undantag gäller för de anläggningar som är ombyggda med separata säkringar för produktion och konsumtion (max 63A). 

Att mätarsäkringen kan begränsa utmatningen, och därmed inkomsterna från produktionen, kan komma som en överraskning för fastighetsägaren. I dessa fall gäller det att i förväg ha tänkt igenom alternativen. Är det ok med lägre produktion, vill fastighetsägaren höja storleken på säkringen med ökad nätkostnad som följd, eller är det läge att bygga om och sätta upp en särskild säkring för produktionen?

Här är fem bilder som exemplifierar de olika alternativen.

Exempel A

Mätarsäkring 16 A
Växelriktare 11 kW
Solcellspaneler 13 kW

Föranmälan görs på 11 kW då det är den effekten som maximalt kan matas in på elnätet från solcellsanläggningen. 11 kW är även ok på 16 A som mätarsäkring.

Exempel B

Mätarsäkring 16 A
Växelriktare 17 kW
Solceller 19 kW

Då den maximala inmatade effekten från solcellsanläggningen är mer än vad mätarsäkringen tillåter så har kunden tre alternativ kring hur hon eller han kan ansluta anläggningen.

Alt B1: Kunden ändrar sin mätarsäkring till 25 A, innebär dock högre löpande abonnemangskostnader. I föranmälan anges 17 kW samt ändrad mätarsäkring från 16–25 A.

Alt B2: Kund väljer att installera en servissäkring på 25 A. Innebär att mätarskåpet behöver byggas om men ger ingen ny anslutningsavgift då anslutningsavgift för 25 A är erlagd sedan tidigare (kostnad tillkommer om mätarskåpet behöver bytas) och inga högre löpande abonnemangsavgifter tillkommer. I föranmälan anges 17 kW samt servissäkring 25 A. Tänk på att en anslutningsavgift kan tillkomma om servissäkringen är högre än vad anslutningsavgift är betald för sedan tidigare.

Alt B3: Kund väljer att använda sig av dynamisk effektreglering och på så vis styra solcellsanläggningens maximalt inmatade effekt efter vad mätarsäkringen tål, dvs 11 kW. Innebär att kunden måste sätta upp en mätare för att styra växelriktaren efter vår mätning men innebär inte någon ny anslutningsavgift eller högre löpande abonnemangskostnad.

I föranmälan anges 11 kW då det är detta som är den maximalt inmatande effekten från solcellsanläggningen.

Exempel C

Mätarsäkring 20 A
Växelriktare 17 kW
Solceller 10 kW

Då maximal inmatad effekt från solcellsanläggningen aldrig kan bli större än den begränsade faktorn som här är effekten på solcellspanelerna är det denna effekt som ska anges i föranmälan, dvs 10 kW. All senare förändring av denna effekt är förenlig med krav på ny föranmälan.

Mer information 

Energiföretagen i Sveriges handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP”
E.ON Tekniska Anvisningar