Varje gång en solpanel kopplas in mot elnätet känns det bra. Ytterligare förnybar energi kan produceras och bidra till det hållbara energisystemet.

Tyvärr är det inte alltid enbart frid och fröjd när solcellsanläggningar ska kopplas in mot elnätet. Efter ett par år av ständigt ökande antal anslutningar har vi samlat på oss erfarenhet av återkommande säkerhetsbrister. Vanligt är att det saknas låsbar elkopplare, att elkopplaren sitter för långt bort-  till och med runt hörn, och att märkning av produktionsanläggning saknas.

Undvik gnissel

Utför installationen enligt handbok "Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP" som ges ut av Energiföretagen Sverige och enligt vår, vid årsskiftet reviderade, E.ONs tekniska anvisningar. Tänk på följande:

1. Anläggningen måste föranmälas eftersom även den minsta solcellsanläggning kan ge inmatning på elnätet. Vi måste kunna beräkna att elnätet klarar volymökningen. Dessutom är det viktigt att kunden direkt får rätt mätare som kan mäta strömmen i två riktningar.

2. En elkopplare för produktionsanläggning ska finnas installerad i direkt anslutning till elmätaren. Den ska vara av typen lastfrånskiljare, vara blockerbar i öppet läge samt med oberoende handmanöver (enligt svensk standard och ALP).

3. Sitter kundens elmätare i ett mätarskåp ska elkopplaren finnas i mätarskåpet. Om plats ej finns i mätarskåpet kan elkopplaren placeras i direkt anslutning till mätarskåpet, max en armslängd från mätaren.

4. För anläggningar som är strömtrafomätta ska det i produktionsanläggningens lågspänningscentral finnas låsbar elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt. Den ska vara av typen lastfrånskiljare, vara blockerbar i öppet läge samt med oberoende handmanöver (enligt SS 436 40 00). 

5. Oavsett om anläggningen är direktmätt eller strömtransformatormätt ska uppmärkning av elproduktionen finnas: 

  • I huvudledningsschemat 
  • I direkt anslutning till elmätaren
  • Vid elkopplaren för elproduktionen 
  • Samt även i kundens anläggning 

Kundanläggningarna ska märkas upp enligt ALP. Elkopplare ska alltid märkas med egen separat märkning. 

Vikten av kraven

Vid slutet av 2020 fanns det cirka 65 800 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Det är en ökning med nästan 21 800 nya solcellsanläggningar sedan föregående år. Volymökningen gör det extra viktigt att installationerna blir rätt från början. Risken är annars att tillkopplingen av anläggningen försenas.