1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt
  4. Fler pusselbitar på plats

Elektrifieringen av samhället är en förutsättning för hållbar tillväxt och den pågående klimatomställningen. Utan tillräcklig kapacitet i elnäten kan en ökad elektrifiering inte genomföras.

E.ON har därför under en längre tid varnat för kapacitetsbrist i elnäten och sökt en dialog med berörda parter. Sedan en tid har det pågått samtal mellan E.ON och infrastrukturdepartementet om en lösning. Samtalen har nu lett till ett resultat som i närtid säkrar elförsörjningen för befintliga och nya elnätskunder i södra Skåne.

Konkret innebär lösningen att Skåne får ökad kapacitet tack vare en kombination av att Heleneholmsverket i Malmö används som kapacitetsreserv, projektet SWITCH bistår med optimering av energianvändningen i näten samt att Svenska kraftnät tar fram en temporär lösning som stöttar upp i situationer av akut kapacitetsbrist.

Stamnätet ska stärkas

Svenska kraftnäts planerade åtgärder för att stärka stamnätet och att öka kapaciteten i södra Sverige är realiserbara tidigast 2024. Tillsammans med E.ON har Svenska kraftnät därför utrett olika alternativ för att hantera kapacitetsproblematiken i Skåne under övergångsperioden. Målet är att en tillfällig kapacitetsökning ska vara på plats i slutet av 2021.

Företag agerar tillsammans i SWITCH

Projektet SWITCH som nämns ovan är E.ONs innovativa marknadsplats för handel med effekt inom ramen för EU-projektet CoordiNET.  Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska Kraftnät samarbetar i CoordiNET för att finna lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det svenska elnätet.

Så här fungerar handeln

Marknadsplatsen fungerar så här: Om efterfrågan på el ökar så mycket att elnäten inte räcker till för att distribuera elen från norr till söder i Sverige, exempelvis en väldigt kall dag, då tillfrågas företagen som är anslutna till SWITCH om de kan erbjuda kapacitet. Det kan de göra genom att exempelvis stänga av en stor värmepump eller öka sin lokala elproduktion. Många gånger handlar det endast om några kritiska timmar. För detta får företagen ersättning och på så sätt skapas en handelsplats för elnätskapacitet.

Mer än hela Ystads förbrukning

Företagen som anslutit sig inför vintern 2019/2020 är Sjölunda värmepumpar, Bornholm Energi og Forsyning, Kraftringen AB, Medicon Village och Ystad Energi AB. Totalt kan aktörerna erbjuda motsvarande 60 megawatts kapacitet till elnätet som mest. Det kan jämföras med hela Ystads förbrukning som är cirka 50 megawatt. En digital marknadsplats för kapacitet är därmed en lösning som i närtid kan möjliggöra fler anslutningar till elnätet.