Dokumentet som ska skickas in tillsammans med föranmälan vid installation av solceller har sin bakgrund i EU-förordning (EU) 2016/631. 

EU-förordningen (EU) 2016/631 handlar om krav för nätanslutning av generatorer (RfG). Den har kompletterats med Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2018:2 och gäller sedan april förra året. För mindre anläggningar med en installerad effekt från 800 W till 1 500 kW ska det enligt förordningen finnas ett underskrivet dokument inskickat med Föranmälan.
Installationsdokumentet som ska fyllas i och signeras får du från oss.

Ett krav för anslutning

Förordningen och därmed installationsdokumentet har som syfte att säkerställa systemsäkerheten. Solcellsanläggningen ska kunna kopplas till elnätet utan att det uppstår störningar. Det handlar bland annat om frekvensinställningarna.

  • Anläggningsinnehavaren Anläggningsinnehavaren ska säkerställa att information lämnas till oss om att solcellsanläggningen uppfyller enligt förordningen gällande krav.

  • Nätägare Vi som är nätägare ska se till att informationen finns samt granska och dokumentera den. Vi ska dessutom bedöma att anläggningen under sin livstid uppfyller kraven i förordningen, vilket kan innebära att vi behöver begära funktionstest. Först därefter får vi lov att ansluta anläggningen.

Dubbel signering

Som kund är man i regel också anläggningsinnehavare av sin anläggning. Det innebär att man har ansvar för att elanläggningen är utformad på ett säkert sätt. Den ska inte utgöra fara för person eller egendom. Därför måste anläggningsinnehavaren skriva under installationsdokumentet.

Men kunden har sällan full koll på installationen. Tvärtom är man som regel tvingad att anlita ett auktoriserat företag med rätt kompetens för att utföra arbeten på anläggningen. Fackmännen ska se till att kundens önskemål om att installera en solcellsanläggning görs enligt de bestämmelser som finns. Därmed behöver elektrikern också skriva under. 

Jobbar på att förenkla

– Vi förstår att inlämnandet av dokumentet uppfattas som krångligt. Men det är tyvärr inte valbart. Vi kommer framöver försöka förenkla processen med digital signering samt integrering med Energiföretagens ”Rikta Rätt” lista, säger Thomas Pettersson på E.ON Energidistribution.