Gräver någon på tomten ska det gula kabelskyddsröret vara en varningssignal och ett skydd för elkabeln. Vilka rör som ska användas för att få in servisen till huset är angivet i Svensk Standard SS 424 14 37 "Kabelförläggning i mark”.

Men vem får förlägga kabelskyddsrören? Vi har grävt i frågan.

– Att förlägga kabelskyddsrör handlar inte enbart om att gräva. Det handlar om att rätt rör används och att rätt fyllnad används kring rören. Rören påverkar kabeln och därmed är kabelskyddsrören en del av starkströmsanläggningen, säger Peter Lindberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket.

Registrerat företag

För att utföra arbetet krävs därmed att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket för den verksamhetstyp som elinstallationsarbetet gäller. Krav ställs på utförande och egenkontrollprogram.

Verksamhetstypen Kabelförläggning

Bland de olika verksamhetstyperna finns bland annat ”Kabelförläggning” som motsvarar den gamla beteckningen BB3 Gräv. De företag som är registrerade för Kabelförläggning är undantagna lagkravet att ha en auktoriserad elinstallatör knuten till verksamheten. 

Men trots namnet gäller registreringen långt ifrån all förläggning av kabel och kabelskyddsrör. Verksamhetsområdet är begränsat till att i stort enbart gälla uppdrag för elnätsföretag med koncession.

– Elnätsföretagen bedöms vara en kunnig beställare som kan tillhandahålla rätt underlag och genomföra adekvata kontroller, säger Peter Lindberg på Elsäkerhetsverket.

Undantag finns. Om företaget utför ett arbete för ett elnätsbolag med koncession, exempelvis förlägger kabelskyddsrör på ett nytt bostadsområde, är det ok att samtidigt förlägga kabel och kabelskyddsrör till exempelvis kommunens nya gator och cykelvägar. Samtidigt är nyckelordet som gör detta möjligt.

Elinstallationsföretaget

Om en privatperson eller en industri vill få kabelskyddsrör nergrävda på sin tomt för att kunna dra in servisen krävs däremot en annan leverantör av tjänsten. Då måste ett elinstallationsföretag anlitas, det vill säga ett registrerat företag som har en auktoriserad elinstallatör knutet till sig.

– Elinstallationsföretaget kan anlita ett grävföretag för själva grävarbetet eller så kan grävföretaget anlita elinstallationsföretaget för förläggningen av kabelskyddsröret. Det väsentliga är att en auktoriserad elinstallatör svarar för regelefterlevnaden, betonar Peter Lindberg.

Kravet gäller kabelskyddsrör och skyddsfyllning. Återfyllningen och resterande markarbete omfattas inte av kravet på auktorisation.

Tillsynsprojekt visade luckor

– Elsäkerhetsverket har genomfört ett tillsynsprojekt för att kontrollera regelefterlevnaden. Vi konstaterar att det finns en hel del kunskapsluckor som vi behöver fylla med information. Att lagstiftningskravet uppfylls handlar om både elsäkerhet och konkurrensförhållanden när anbud på kabelförläggningen lämnas, menar Peter Lindberg.