Elsäkerhetsverkets statistik för anmälda elolyckor redovisas i en färsk rapport om Elolyckor 2019. Under 2019 har 546 elolyckor och 323 tillbud kommit till myndighetens kännedom. Statistiken kring elolyckor bygger i första hand på de anmälningar som yrkesverksamma i elbranschen gör.

Med en elolycka avses i denna rapport när elektrisk ström direkt eller indirekt orsakat skada på person via en strömgenomgång eller en ljusbåge. Med skada avses lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall.

– Vi vet att det finns ett mörkertal av elolyckor som inte anmäls. Man kanske inte vill visa att man ibland slarvar med riskanalyser och rutiner. Därför ser vi positivt på att anmälningsviljan ändå ökar. Det hjälper oss att öka kunskapen om orsakerna till att personer och egendom skadas av el, vilket är en viktig del av Elsäkerhetsverkets förebyggande arbete, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Yngre drabbas oftare

Bland elyrkespersoner är strömgenomgång vanligast med 92 procent av de anmälda elolyckorna. Ljusbågsolyckorna minskar för tredje året i rad. Yngre elyrkespersoner mellan 21 och 30 år drabbas oftare av elolyckor.

Slarv med rutiner

Den främsta orsaken till elyrkespersonernas elolyckor, 74 procent, har varit någon typ av arbetsfel. De främsta bakomliggande orsakerna att ingen skyddsavskärmning gjorts eller att den är felaktigt utförd. Vanligt är också att spänningen är felaktigt frånkopplad eller ej frånkopplad. Ingen kontroll av att driftspänningen är frånkopplad är en annan vanlig bakomliggande orsak.

– Många elolyckor i arbetslivet beror på att rutiner inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har fortsatt ett viktigt arbete med att förbättra ledarskapet i elsäkerhetsarbetet och arbetstagarna ett ansvar att följa rutinerna, betonar Lars Jansson.

Vid arbete med kopplingsutrustning

Under perioden har de flesta elolyckorna bland elyrkespersoner skett vid arbete i kopplingsutrustning med 38 procent av antalet elolyckor. Näst flest elolyckor bland elyrkespersoner har skett vid arbete på fast installation med 23 procent av det totala antalet elolyckor. Elolyckorna bland elyrkespersoner sker mestadels inom verksamheterna elnät/elförsörjning och industrier.

Fritidsolyckor står för hälften

För elolyckor som sker utanför förvärvsarbetet finns det ingen skyldighet att anmäla. Därför kommer få av dessa till Elsäkerhetsverkets kännedom, men cirka hälften av de elrelaterade olyckor som förorsakar ett besök till sjukvården, har skett på fritiden. Tidigare undersökningar som Elsäkerhetsverket låtit göra visar att drygt 800 personer om året skadar sig så allvarligt av el att de måste söka sjukhusvård. Av dem är cirka 100 barn som får elchocker från felaktiga vägguttag.