Bransch.nytt | Hinder för en anslutning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Grenkontakt

Hinder för en anslutning

I Bransch.nytt har vi tidigare beskrivit att vissa anslutningar kan ta längre tid på grund av att kapaciteten i elnätet inte räcker till. Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh belyste frågan ur ytterligare ett perspektiv i ett debattinlägg i SvD Näringsliv den 23 oktober i år.

Farhågan i debattinlägget är att det kan ta ett decennium att bygga ut den elnätskapacitet som en industri idag efterfrågar för att kunna etablera sig. Bristen på el blir därmed ett problem för nyetablering och tillväxt.

Lokal utbyggnad av nätstation

En realitet i dagens läge är att utrymmet i en nätstation kan ta slut. Då krävs förstärkningar vilket fördröjer anslutningsärendet. En ny nätstation måste byggas och levereras. Bygglov kan behövas, med varierande handläggningstider. Ska nätstationen placeras på allmän mark krävs även en förhandling med kommunen och ska en ny elkabel förläggas krävs det tillstånd av markägaren, men också av väghållaren. Först när alla tillstånd är klara kan grävningsarbetet sätta igång.

Regional utbyggnad av nätet

Detta är ändå en kortare process än den myndigheten Svenska kraftnät kan stå inför. När elkapaciteten behöver förstärkas i större mått krävs stamnätsledningar.

Ulla Sandborgh konstaterar att ”... nätutbyggnaden måste gå hand i hand med produktions- och förbrukningstakten. Men att utreda, få tillstånd och bygga elledningar tar tid – 10 till 15 år för en ny stamnätsledning”.  

I väntan på att ny kapacitet byggs ut pekar Ulla Sandborgh på att det är regionala aktörer som har nycklarna. Exempelvis genom att tillåta ökad produktion inom regionen som elproduktion i värmekraftverk och genom att lokalt avtala om laststyrning av förbrukning.

Högre prioritet

För en utbyggnad på längre sikt pekar Sandborgh bland annat på behovet av väl fungerande tillståndsprocesser, regelverk och lagstiftning inom elnätsområdet. Dessutom på lagringstekniker och flexibla kunder som svarar på tydliga prissignaler på en elmarknad med incitament att ändra eller flytta sin elförbrukning.

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018
av E.ON Energidistribution