En missuppfattning är att nätbolaget ansvarar för mätarskåpet. En del av utrymmet upptas som bekant av elmätaren och en av nätbolaget plomberad del. Kunden får av elsäkerhetsskäl inte skruva själv i skåpet, utan behörig kompetens. Då är det lätt att tänka bort ansvaret och situationen leder ibland till förvånade frågor.

Det som gäller är att elnätskunden äger och ansvarar för

 1. Mätarskåp
 2. Kabelskyddsrör innanför tomtgräns
 3. Arbete innanför tomtgräns

Allt arbete på elanläggningen inklusive förläggning av kabelskyddsrör ska utföras av en auktoriserad elinstallatör.

E.ON Energidistribution äger och ansvarar för

 1. Mätare
 2. Serviskabel (på kunds tomt)
 3. Serviskabel (i gatan)
 4. Arbete utanför tomtgräns
 5. Kabelskåp
 6. Nätstation

– Principen är densamma för låg- som högspänning, även om det med högspänning är mer komplicerat, säger Tony Hugosson, tekniskt ansvarig Installation hos E.ON Energidistribution.

Innehavaransvaret

Den person som äger, råder och har bestämmanderätten över anläggningen är enligt Elsäkerhetslagen innehavare. Därmed följer en del skyldigheter:

6 §   Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att

 1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.
 2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

– Detta ska innehavaren förvissa sig om, och man kan inte bara ducka bakom att den man har anlitat är registrerad hos Elsäkerhetsverket och har ett egenkontrollprogram. Jag är inte helt övertygad om att herr och fru Svensson i X-stad är medvetna om att de har detta ansvar, inflikar Tony Hugosson.

Hur ska det hanteras?

Upptäckta brister i elanläggningen ska åtgärdas genom innehavarens försorg. Har mätarskåpet rostat och regnvatten läcker in, huvudbrytaren gått sönder, jordningen brutits, är det elnätskundens ansvar.

– Kunden äger och ska underhålla, men får inte göra några elarbeten. Jag tror att flera kunder skulle ha nytta av att känna till sitt ansvar för att kunna göra upp om exempelvis serviceavtal där de får hjälp att kontrollera elsäkerheten, menar Tony Hugosson.