1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt

Elnäten i Sverige har historiskt varit så väldimensionerade att nyanslutningar och tillfälliga anslutningar alltid varit självklara. Så är det inte i dag. I vissa områden är det svårt att hitta kapacitet.

Därför är det viktigt att vara ute i god tid med nyanslutningsprojekt. Flagga så fort du får information från din kund och fråga oss om det finns kapacitet tillgänglig. Kapacitet eller inte beror väldigt mycket på var etableringen är tänkt att ske. 

Tillfälliga anläggningar

Brist på nätkapacitet kan också vara ett problem om du söker för en tillfällig anläggning. Den tjänsten levereras i mån av kapacitet. Vi kan alltså inte garantera byggkraft eller liknande tillfälliga anläggningar, även om vi självfallet gör vårt yttersta för att möta efterfrågan. Även en marknad som har funnits i 100 år riskerar därmed att stå utan el om det inte finns kapacitet tillgänglig. 

Ett alternativ för återkommande evenemang är att i god tid söka en fast anslutning. När den är beviljad är kapaciteten vigd för kunden så länge som avtalet är gällande. Det är en trygghet.

Vi på E.ON Energidistribution har även gjort ett förtydligande. Det innebär att tillfällig anläggning måste kopplas bort innan fast anslutning kan göras. Orsaken är att den tillfälliga anläggningen riskerar att binda upp all kapacitet och då finns inte möjlighet för den fasta anläggningen – åtminstone inte utan nätförstärkningar. 

I väntan på utbyggnad

Arbetet med att bygga ut elnätet pågår, men det är investeringar som tar lång tid att genomföra, inte minst när det handlar om stamnätet. I väntan på att Svenska kraftnät har byggt ut stamnätet ser vi bland annat över olika möjligheter att förstärka den lokala produktionen och tillgången på el i Malmö. En väg är att elnätskapacitet skulle kunna frigöras med hjälp av SWITCH, en digital handelsplats för elnätskapacitet. Kunder som är anslutna till marknadsplatsen kommer att kunna erbjuda sin flexibilitet mot marknaden. Det kan handla om en datahall, snabbladdare eller industri som kan sänka sin effektförbrukning under en viss tid då kapacitetsbrist råder, vilket oftast är under vintertid. Arbetet med att utveckla detta system pågår för fullt och tanken är att dra igång ett första testprojekt under vintern 2019/2020. 

SWITCH-projektet är en del av projektet CoordiNet. Tillsammans med Vattenfall Eldistribution och Svenska kraftnät samarbetar vi i detta gemensamma EU-projekt för att finna lösningar på effektbristen.

Låser upp hinder

Bland åtgärderna finns självfallet också att diskutera med beslutsfattare inom politik och myndigheter för att låsa upp hinder inom regelverken. Många av kapacitetsbegränsningarna är kopplade till energiomställningen och energipolitiken. 

Tills dess alla hinder är undanröjda gäller det att vara medveten om att det kan finnas kapacitetsbegränsningar. Kunden behöver i så fall få information direkt.