1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt

För att bättre kunna förklara varför det är skillnad på vilket håll energin går i elnätet börjar vi med lite bakgrund.

Konsumtionskravet

För att en leverans av el ska anses vara av god kvalitet ska den uppfylla kraven i Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:1. Där framgår att spänningsnivå till kund ska vara +/- 10 procent av nominell spänning vid anslutningspunkten för att anses vara av god kvalitet. Vid planering av elnät använder man i regel ett snävare område för att kunna täcka lastvariationer med mera som kan uppkomma.

Produktionskravet

När man gör beräkningar för anslutning av produktion utgår man från de rekommendationer som finns i rapporten ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP” från Energiföretagen. Rekommendationerna anger att produktionsanläggningen får ge upphov till en maximal spänningsändring på 5 procent i anslutningspunkten och 3 procent i sammankopplingspunkten mot andra kunder vid maximal produktion och ingen konsumtion. 

Slutsats

Med andra ord, rekommendationerna för produktion är tuffare än för konsumtion, därför går det ibland att konsumera 25 A men inte producera 25 A på samma anläggning.

Vad är det då som händer när man försöker producera mer än vad ledningarna klarar av? 

Man kan jämföra detta med att hälla vatten genom en tratt. Rätt vänd kan du hälla mycket i tratten som rinner ut i botten i jämn takt. Om du försöker hälla samma mängd vatten från andra hållet i tratten kommer trycket bli högre då du försöker hälla samma mängd vatten genom en mindre öppning. 

På samma sätt är elnätet konstruerat historiskt, från stora produktionskällor och vidare till kunden, från grova ledningar till tunnare och tunnare ju närmare kunden man kommer. Om man då försöker mata in en större mängd energi från andra hållet, som elnätet inte är konstruerat för, kommer resultatet bli att spänningen stiger. Till slut kommer överspänningsskydden på växelriktarna att lösa ut och varna för hög spänning. Efter en stund kommer växelriktarna försöka igen och samma fel kommer uppstå om och om igen.

Vad bör jag tänka på?

För att detta inte ska uppstå gör vi alltid en kontroll om elnätet klarar den installerade effekten som är föranmäld. Samma fenomen kan dock uppstå om kundens interna elledningar inte är korrekt dimensionerade.