För oss på E.ON Energidistribution är det viktigt att det inte råder några oklarheter kring vad som gäller i olika installationssammanhang. Vi har därför utarbetat E.ONs tekniska anvisningar som förtydligar och kompletterar gällande regelverk.

Två delar kan vara extra intressanta att nämna: högspänning respektive produktion lågspänning. De tekniska anvisningarna innehåller bland annat:

  • Komplettering till IBH 14 – omfattar exempelvis vilka handlingar som krävs vid föranmälan och hur högspänningsställverk ska utformas.
  • Kompletteringar till Energiföretagen i Sveriges handbok gällande produktion lågspänning – omfattar bland annat krav på elkopplare, märkning och underlag vid föranmälan.

De tekniska anvisningarna kommer att uppdateras med nyheter under januari. Du hittar dem på installatörssidorna på eon.se/installator.