Tre av fyra olyckor bland elyrkespersoner, 76 procent, orsakas av ett felbeteende vid arbete. 

De främsta bakomliggande orsakerna är att ingen skyddsavskärmning gjorts eller att den är felaktigt utförd. Vanligt är också att spänningen är felaktigt frånkopplad eller ej frånkopplad. Ingen kontroll av att driftspänningen är frånkopplad är en annan vanlig bakomliggande orsak. 

Det visar Elsäkerhetsverkets Elolycksfallsrapport för 2020. Under 2020 anmäldes totalt 453 elolyckor och 323 tillbud till Elsäkerhetsverket. Sedan 2018 ser Elsäkerhetsverket en ökning av antalet elolyckor som medfört sjukdagar. Däremot så har elolyckor utan sjukdagar haft en nedåtgående trend sedan 2017. 

Yngre drabbas mest

Bland elyrkespersoner är strömgenomgång vanligast med 89 procent av de anmälda elolyckorna (totalt 91 procent av alla anmälda elolyckor). Det är de yngre elyrkespersonerna som toppar statistiken inom anmälningarna och flera allvarliga elolyckor sker som hade kunnat undvikas. Det handlar om att bli bättre på att följa regler och rutiner.

Under perioden 2016–2020 har de flesta elolyckorna bland elyrkespersoner skett vid arbete i kopplingsutrustning med 37 procent av det totala antalet elolyckor. Näst flest elolyckor bland elyrkesmännen har skett vid arbete på fast installation med 22 procent av det totala antalet elolyckor. 

Dödsolyckor

Två personer omkom i elolyckor under 2020: en linjemontör i arbete och en 16-årig pojke som klättrade på ett stillastående tåg. Antalet omkomna under 2000-talet är i medeltal fyra personer per år och dödsolyckorna är nästan lika fördelade på högspänning och lågspänning. Under perioden 2000–2020 har 17 elyrkespersoner omkommit på grund av el. Antalet personer i kategorin lekmän på fritid är 49 stycken och antalet lekmän i arbete är 13 stycken. 

Långsiktigt arbete 

Under 2000-talet har viljan att rapportera en elolycka ökat. Under 2005 gjordes en undersökning med syfte att bland annat klarlägga elolyckor som inträffar bland elektriker. Undersökningen visade att av de som uppgav att de under det senaste året fått ström genom kroppen, hade endast 16 procent anmält händelsen till arbetsgivaren. Under 2017 gjordes en ny undersökning av elektrikers elolyckor. Den visade bland annat att anmälningarna hade ökat till hela 71 procent. 

– Att anmälningsviljan har ökat behöver inte nödvändigtvis betyda att elolyckorna ökat. Kunskapen bland yrkespersoner har ökat om att man kan få problem längre fram i livet. Sena effekter av strömgenomgång, kan förutom långsiktigt lidande också innebära en försäkringsfråga för individen, säger Lars Jansson som sedan 2013 har varit Elsäkerhetsverkets ryggrad i arbetet med statistiken kring elolyckor.