Hur föranmäler jag utländska kunder?

När en installatör har en utländsk kund sätter man en bock i rutan "kund saknar svenskt personnummer" och skriver in kundens födelsedatum och år (år månad-dag).

Det är viktigt att installatören inte skriver in sitt eget personnummer för då kommer denna själv bli kund på ärendet. Om installatören inte har kundens födelsedatum och år går det att lägg in till exempel 010101 - men det ska i största möjliga mån undvikas.

Formulär föranmälan

Anslutningspunkten ska flyttas. Räcker det att jag skriver det i Föranmälan?

Skicka även en situationsplan/karta när anslutningspunkten ska flyttas. Då är det mycket lättare för handläggaren att ta ställning och kontrollera att anslutningen blir rätt. Markera på situationsplanen var fasadmätarskåpet ska placeras.

Varför går det inte att direkt skriva ut färdiganmälan när den är ivägskickad?

Du kan skriva ut färdiganmälan direkt från PDF-dokumentet efter att du skickat iväg din färdiganmälan. Du behöver alltså inte först spara ned PDF-dokumentet för att sedan skriva ut det. Det finns en utskriftsknapp längst ned på färdiganmälan, som visar sig om du bara håller med muspekaren över själva PDF-dokumentet.

Har sammanslagning av abonnemang försvunnit från webbföranmälan?

Ja, vi har inte längre Hopslagning eller Delning av abonnemang som rena ärendetyper i webbföranmälan. Det är istället ärendetyperna Nedtagning av mätare eller Ny mätare som ska användas för hantering av dessa ärenden. Om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.

Om jag som installatör önskar kortslutningsimpedans och/eller förimpedans i en anslutningspunkt, hur går jag tillväga då?

Vi som elnätsföretag har som skyldighet att lämna ut denna information. Enklast är om du i din föranmälan, under fältet övriga upplysningar, specificerar att du önskar uppgifter kring kortslutnings- och förimpedans i den specifika anslutningspunkten. Om du skulle missa detta, är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss för att få dessa uppgifter.

Funkar det om jag skickar in Färdiganmälan trots att jag inte är säker på när jobbet blir klart?

En Färdiganmälan är vad namnet anger – en anmälan om att jobbet är klart. När vi får den ringer vår entreprenör och bokar tid för inkoppling. Då behövs klara besked. Det har till och med hänt att tid har bokats och montören åkt ut till ett jobb som inte är klart. Det är vad vi kallar en bomkörning – och en rätt dyr sådan. Nej, gör en Färdiganmälan först när du kan specificera när inkopplingen ska ske. Då sparar du allas tid. Du ska veta att vi prioriterar inkopplingar. Du sparar ingen tid på att göra en Färdiganmälan du inte kan stå för.

Behöver jag skicka med en situationsplan vid nyanslutning?

Ja, det är nödvändigt och en stor hjälp. Vi måste ha underlag för att kunna bedöma dels hur servisledningen ska anslutas, dels rätt placering av mätarskåp. När du gör en webbföranmälan kan du lätt bifoga situationsplanen.

I föranmälan finns utrymme att skriva om ärendet. Ska jag göra det?

Det är bra om du i föranmälan kan ge en kortfattad och tydlig beskrivning av ärendet. Det skulle underlätta för oss och leda till färre missförstånd om fler gjorde det.

Vem ska anges som kund på föranmälan?

Det företag eller den person som ska betala fakturorna för inkopplingen ska anges som kund på föranmälan. Tyvärr är det inte ovanligt att organisationsnumret ändras på offerten när det gäller större koncerner som beställare. Större koncerner har ofta referens eller projektnummer som ska anges på föranmälan. För att ärendet ska flyta smidigt är det väldigt viktigt att det från början klaras ut vilket företag (organisationsnummer) som ska få fakturan. Beställare respektive slutkund kan alltså vara två helt olika personer/bolag. För att spara tid är det alltid viktigt att alla uppgifter om kund och anläggning är ifyllda. Saknas något riskerar föranmälan att bli försenad.

Vad vill ni ha in för material vid föranmälningar om servisändringar och nyanslutningar?

Vi vill ha situationsplaner eller nybyggnadskartor med markerade placeringar av fasadmätarskåp. Utan dem riskerar ärendet att bli fördröjt.

Måste vi anmäla att vi ska koppla in solceller hos kunden även om det inte är en stor anläggning?

Absolut. Det är jätteviktigt. Även den minsta solcellsanläggning kan ge inmatning på elnätet. Har kunden då exempelvis fel mätare, det vill säga en mätare som inte kan mäta strömmen i två riktningar, blir kunden feldebiterad. Mätaren kommer då att registrera kundens produktion som en förbrukning och det blir kunden definitivt inte glad för. Alltså, gör en föranmälan. I installationsmedgivandet anger vi också att installationen ska utföras enligt handbok "Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO", som ges ut av Svensk Energi.

Måste en installation av jordvärmepump alltid föranmälas, även om mätarsäkringen inte förändras?

Grundregeln är att föranmäla utökning av befintlig anläggning som medför behov av större mätarsäkring eller som innebär väsentlig effektökning i elanläggningen. Det senare kan vi på goda grunder anta i det här fallet. Poängen med Föranmälan är att vi ska få en chans att bedöma om kapaciteten i elnätet räcker till. Är ledningen för klen blir det spänningsfall om nya effektkrävande elapparater installeras och det kommer grannarna definitivt inte att uppskatta. När vi handlägger ärendet avgör vi om elnätet måste förstärkas. Det handlar då oftast inte om enskilda ärenden utan om sammanlagrade effektbehov. Därför måste vi få kontroll över allt som ansluts. Med andra ord – föranmäl! Av detta följer också att vid värmepumpsinstallation ska värmepumpens fabrikat, typ, kompressormotorns effekt och startström anges i Föranmälan.

Kravet på för- och färdiganmälan fanns tidigare i Elsäkerhetsverkets föreskrifter: Jag kan inte hitta det där längre, vad gäller idag?

Anmälan av elinstallationsarbete, det vill säga för- och färdiganmälan, har reglerats i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2007:2. I den nya utgåvan ELSÄK-FS 2010:4 togs skrivningen om för- och färdiganmälan bort. Det betyder däremot inte att kravet har försvunnit. Föranmälan är ett viktigt administrativt verktyg. Den är till för att säkerställa anslutningen av servisen och därefter förekommande förändringar under anläggningens livstid. Numera är det upp till varje elnätsföretag att bestämma hur anmälan ska göras. Se utförligare i AMI- handboken kapitel 1.5 angående "Anmälan till nätägaren- Föranmälan" samt de i AMI-handboken specificerade "Tillämpningsanvisningar- Rutiner mellan kund-elinstallatör-elnätsföretag vid anslutning av nyanläggning". Se även EONs allmänna avtalsvillkor för Nät 2012 K, 2012 N och 2012 H.

Inom vilka områden har E.ON Energidistribution nätkoncession och kan ta hand om anslutningsärenden?

Vi har nätkoncession i en rad olika områden runt om i Sverige, se vår nätkarta. Alla anslutningsärenden, för alla våra nätområden, hanteras på något av våra kontor i Malmö, Örebro och Norrköping.

Enklast anmäler ni ärenden till oss genom att logga in på eon.se/installator, föranmälan. Då kan vi ta hand om era ärenden snabbt och du har själv möjlighet att följa dina ärenden via webben. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Färdiganmälan – när ska den skickas in?

Färdiganmälan ska skickas in när du som installatör är klar med ditt arbete och anläggningen är klar för anslutning. Du får gärna ange på färdiganmälan vilken dag du vill ha anslutningen genomförd. När vi på E.ON fått in färdiganmälan från dig som installatör och samtidigt har ett underskriven beställningen/nätavtal från kunden skickar vi snarast en order om att anslutningen är klar för tillkoppling vidare till våra entreprenörer.