Miljövärde | Hur fjärrvärmen påverkar vår miljö - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Hand bildar ett hjärta runt solen

Miljövärden - fjärrvärmens påverkan på vår miljö

Fjärrvärme och miljövärden

För att kunna värdera fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas lokala miljövärden. Modellen som används för att beräkna fjärrvärmens lokala miljövärden har tagits fram av Svensk Fjärrvärme i samarbete med bostadsorganisationerna.

Vad ingår i miljövärden?

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ort för ort och ur fyra perspektiv:

Resursanvändning - beskriver hur effektivt energin används, det vill säga primärenergifaktor.
Klimatpåverkan - anger hur mycket koldioxid som släppts ut under hela produktionskedjan.
Övriga Emissioner - anger hur mycket försurande ämnen NOx och SO2 samt stoft som släppts ut från produktionen.
Procent andel bränsle - anger hur stor andel fossila och förnybara bränslen som används i varje fjärrvärmenät. 

Ordlista - Miljövärden

Primärenergifaktor - Tillförd primärenergi i förhållande till levererad nyttiggjord energi. Primärenergi är ursprungsenergi som finns som naturresurs och som inte har omvandlats av människan så som solstrålar, träd och obruten kol i en gruva. Olika energiformer kräver olika mycket primärenergi.

Förbränning - Utsläpp av växthusgaser från produktion och distribution av fjärrvärme i förhållande till levererad nyttiggjord energi.

Transport och produktion av bränslen - Utsläpp av växthusgaser från produktion och transport av bränslen i förhållande till levererad nyttiggjord energi.

Procentandel fossilt - Användning av kol, fossil olja och naturgas i förhållande till totalt tillförd energi för fjärrvärmeproduktion.

Procentandel förnybart - Användning av förnybara bränslen såsom biobränslen och biogas i förhållande till totalt tillförd energi för fjärrvärmeproduktion.

NOx - Utsläpp av kväveoxider som bildas vid all förbränning vid hög temperatur, oavsett av bränslens kemiska sammansättning. Dess utsläpp bidrar till försurning och övergödning i mark, skog och vatten.

SOx - Utsläpp av svaveloxider, och nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten.

Stoft - Utsläpp av stoft som består av små fasta fragment som sprids i luften. Partiklar i utomhusluften, särskilt < 2,5 um, har hälsoskadliga effekter speciellt för känsliga personer.

Läs mer om miljövärden och vad som ingår på Energiföretagen Sverige.

Den här sidan uppdaterades 11 februari 2019