وقتی می خواهید نقل مکان کنید | Flytta - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Flyttkartong i korridor

وقتی می خواهید نقل مکان کنید

وقتی می خواهید نقل مکان کنید

واحد خدمات مشتریان ما هنگام نقل مکان به شما کمک می کند و برای شما تعریف می کند چگونه قراردادها/ آبونمان ها را برای خانۀ جدید خود تنظیم کنید. آیا شما چندین آبونمان نزد شرکت ما دارید؟ بخاطر داشته باشید که بایستی اعلامیه های نقل مکان جداگانه ای برای برق، گاز طبیعی و حرارت مرکزی تنظیم کنید.

با واحد خدمات مشتریان ما تماس بگیرید و اطلاع دهید که می خواهید نقل مکان کنید

مهلت فسخ قرارداد برق شما یک ماه است. از اینرو حداکثر 30 روز قبل از تاریخی که می خواهید نقل مکان کنید با ما تماس بگیرید تا مطمئن شوید که آبونمان شما به موقع خاتمه می یابد. اگر در محدودۀ منطقه ای نقل مکان می کنید که شرکت "E.ON" مالک شبکۀ برق آن ناحیه است، ما همزمان قرارداد شبکۀ برق در آدرس جدید شما را نیز تنظیم می کنیم. اگر به منطقه شبکه برق دیگری نقل مکان می کنید که متعلق به شرکت شبکۀ برق دیگری است، بایستی با آن شرکت نیز تماس بگیرید. اگر مطئن نیستید آن شرکت کدام است، همیشه می توانید از مشاور "مشتریان ما" سوال کنید. این اطلاعات در وبسایت elomrade.se نیز وجود دارد.

تأمین برق در آدرس جدید خود را فراموش نکنید

وقتی نقل مکان می کنید قرارداد/ آبونمان خرید برق شما بطور اتوماتیک خاتمه می یابد، مگر آنکه اطلاع دهید که مایل هستید باقی بماند و ادامه یابد. اگر قرارداد/ آبونمان خوبی در آدرس قبلی خود داشته اید، با کما میل می توانید آنرا با خود به آدرس جدید منتقل کنید*. البته اگر نرخ های جاری برق ارزانتر هستند بهتر است که قرارداد/آبونمان جدیدی تنظیم کنید. ما به شما کمک می کنیم تا بهترین گزینه را انتخاب کنید. اگر شما خودتان انتخاب نکنید یک قرارداد/ آبونمان موسوم به "مقدماتی" دریافت خواهید کرد تا روزی که نقل مکان می کنید برق داشته باشید. بخاطر داشته باشید که قرارداد/ آبونمان "مقدماتی" اغلب گرانتر و انتخاب یک قرارداد/ آبونمان دیگر مقرون به صرفه است.

*در موارد نقل مکان در محدودۀ کشور سوئد و زمانیکه حداقل چهار ماه از مدت قرارداد باقی باشد، صِدق می کند.

اعلامیۀ نقل مکان برای حرارت مرکزی و گاز طبیعی

اگر سیستم حرارت مرکزی دارید برای اعلام نقل مکان خود به ما تلفن کنید. اعلام نقل مکان برای گاز طبیعی بایستی کتباً انجام شود. فُرم کتبی برای اینکار در قسمت زیر وجود دارد، هم مشتری نقل مکان کننده از مسکن و هم مشتری نقل مکان کننده به مسکن هردو بایستی فُرم را تکمیل کنند.

Den här sidan uppdaterades 21 juni 2018