Utjämning av elnätsavgiften

Den 1 augusti 2011, togs det sista steget mot utjämnade elnätsavgifter i nätprisområdena Kungsbacka och Västbo. Enkelt uttryckt ska nätavgiften vara densamma oavsett om man bor i staden eller enskilt på landsbygden. Jämför gärna med portot, prenumerationer på dagstidningar och telefonabonnemang – samma pris var du än bor.

Vad du betalar i elnätsavgift beror förstås på hur mycket el du använder, men också på var du bor eller har din verksamhet. I norr, där vårt lands huvudsakliga elproduktion finns, har man lägre avgifter än i söder. I Sverige finns en lag som säger att en elnätsägare ska erbjuda samma avgifter i de områden som ligger geografiskt nära varandra. Avgifterna ska helt enkelt utjämnas mellan stad och land, för det är betydligt dyrare att distribuera el på landet där det är långt mellan kunderna, än inne i städer där människor bor tätt. I och med utjämningen får vissa kunder en sänkning av avgifterna, medan andra får en höjning. Utjämningen i sig medför dock ingen intäktsökning för E.ON Elnät. 

Lika för alla..?

Det spelar alltså ingen roll om du bor i de centrala delarna av Malmö eller Norrköping, eller i ett ensligt beläget torp djupt inne i skogen eller på en ö i Gryts skärgård. Avgifterna ska vara desamma för alla kunder inom ditt elnätsområde.

Det innebär i praktiken att bara vissa stadsbor är med och betalar för säkrare elnät på landet, medan andra slipper. I städer med kommunala elverk som bara har elnät i stad, som exempelvis Linköping eller Trelleborg, slipper kunderna den dyra distributionen och de stora investeringarna. Nu säger politikerna att denna utjämningsprincip ska ses över och man har gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att se över vad utjämningen fått för effekter. Det är något som vi på E.ON välkomnar. Eftersom våra elledningar framför allt finns på landsbygden har en del av våra kunder i tätort, drabbats hårdare av utjämningen än andra.


Avsändare till informationen ovan är E.ON Elnät och informationen nedan E.ON Sverige.