Nu fortsätter vi investera

Sedan orkanen Gudrun har vi vädersäkrat cirka 28 000 kilometer ledning och därigenom minskat avbrotten med över 60 procent. Efter Gudrun och den efterföljande stormen Per, såg vi som viktigast att minska avbrottstiden för våra kunder. Detta resulterade i den stora investeringssatsningen Krafttag, som du kan läsa mer om här. Självklart fortsätter vi att investera även framöver.

För att åstadkomma detta kommer vi, förutom att fortsätta vädersäkra ledningar, även bygga om våra anläggningar. Men framför allt satsar vi på att förebygga att fel uppstår, genom exempelvis ökat underhåll. Detta projekt kallar vi Underverket. 

Fyra steg till tryggare el

Vårt arbete för att vädersäkra elnätet fortsätter och koncentreras till de ledningar som har flest antal fel. Vi arbetar brett över hela vårt elnät.

  • Luftledningar byggs om för att nå hög leveranssäkerhet
  • Om terrängen är bergig eller stenig isoleras oftast befintlig luftledning
  • Ledningsgator breddas och väderkänsliga träd avverkas
  • Genom förebyggande åtgärder minska antalet avbrott oberoende av väder  

Vi bygger för framtiden

E.ON Elnät bygger ut och förstärker elnätet för att trygga framtidens behov.

E.ON Elnät

Avsändare till informationen ovan är E.ON Elnät och informationen nedan E.ON Sverige.