E.ON Sverige AB och våra dotterbolag i Sverige är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på eon.se eller direkt till oss på något annat sätt. I första delen på denna sida finns en kortfattat och övergripande beskrivning av lagstiftningen och vårt sätt att hantera personuppgifter. Längre ner på sidan hittar du länkar till respektive specialområde där det finns mer preciserade beskrivningar av hanteringen av personuppgifterna.

Vi behandlar bara personuppgifter när vi har ett berättigat syfte och ändamål och vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Känsliga personuppgifter behandlas bara om det finns särskilt starka skäl eller om det finns lagkrav för det. Vi lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför E.ON om det står klart att de rättsliga förutsättningarna för detta är uppfyllda.

Insamling av personuppgifter

Vi använder oss av så kallade cookies vid besök på eon.se. Dessa cookies används som hjälpmedel till besökaren så att personen enkelt kan nå korrekt information och anpassa sitt besök efter individuella önskemål. Besökaren har möjlighet att säga nej eller ja till cookies. Besökaren kan avvisa cookies genom att ställa in webbläsaren enligt dessa önskemål.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon lämnar sina uppgifter till oss via brev, e-post, telefon, etc. eller genom att vi får uppgifter från offentliga register och liknande.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden skiljer sig beroende på vilken typ av behandling av personuppgifter som vi genomför och det kan vara avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, intressen av grundläggande betydelse eller samtycke. Vilken rättslig grund vi lägger till grund för respektive behandling framgår av den särskilda information som är kopplat till varje tjänst och behandling.

Information till den registrerade

När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om:

 • vilket E.ON-bolag som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna
 • för vilket ändamål som personuppgifterna samlas in
 • annan information som behövs för att den som lämnar personuppgifter skall kunna ta tillvara sina rättigheter såsom information om det finns andra mottagare av uppgifterna samt rätten att ansöka om information och få rättelse.

Om vi samlar in personuppgifterna själv och du inte känner till att vi har den typen av uppgifter kommer vi att informera dig.

Ändamål

Vi samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda och berättigade ändamål. Normalt sätt är ändamålet att utföra en tjänst som berörd person har begärt. Vi behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Information om ändamålet i det specifika fallet framgår i anslutning till e-postformulär, avtalsvillkor och av den särskilda information som är kopplat till varje tjänst och behandling.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Dina personuppgifter kan i vissa fall komma att hanteras i ett land utanför EU/EES området. För att säkerställa en säker hantering har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall är detta i form av ett godkända standardavtalsklausuler. Kopia på förekommande avtal eller andra säkerhetsåtgärder kan du finna på vår hemsida.

Samtycke

Om du tidigare har lämnat ett samtycke kan du på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om dig, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Marknadsföring

I de fall personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring anges detta i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som inte vill att personuppgifter används för direktmarknadsföring kan anmäla detta till oss.

Vi genomför inte direktmarknadsföring gentemot personer som inte är intresserade av detta. För att säkerställa detta matchar vi personuppgifter mot olika spärregister för direktmarknadsföring såsom till exempel NIX-registret.

Vi vill att du ska vara nöjd med hur vi kommunicerar med dig och att du blir kontaktad med marknadsföring via den kanal som passar dig. Om du har några särskilda önskemål är du välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Avbrottsinformation på eon.se

Avbrottsinformation baserat på vald position eller inmatad adress är en tjänst som vi tillhandahåller. Om du använder tjänsten och tillåter att vi använder din nuvarande plats, kommer vi att inhämta din platsinformation via din GPS. Denna information behövs för att kunna visa information för dig om aktuella strömavbrott. Så fort vi har fått denna information från dig och information om aktuella avbrott i området har levererats till dig raderas den GPS-platsinformation vi inhämtat från dig.

Information till kund vid utskick av bekräftelser via SMS och e-post

Om vi har inhämtat dina personuppgifter såsom namn, telefon och e-postadress för att kunna kommunicera med dig så kan vi ha inhämtat denna information från dig eller från en annan källa såsom exempelvis fastighetsägare eller utflyttande kund. Uppgifterna kan även ha inhämtats från offentliga och privata register. Denna information använder vi för att kommunicera med dig när vi till exempel bekräftar en flyttanmälan eller att en betalning kommit oss tillhanda via sms eller e-post.

© Överlämnande av personuppgifter till andra parter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till andra bolag inom E.ON eller till samarbetspartners. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt. Det kan också vara så att vi använder oss av personuppgiftsbiträden. När sådant överlämnande sker lämnar vi tydliga instruktioner om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna.

När överlämnande skall ske tar vi alltid hänsyn till de lagar och övriga bestämmelser som reglerar åtskillnad mellan elhandelsföretag och elnätsföretag. Detta innebär att personuppgifter inte alltid kan lämnas till andra E.ON-bolag även om personen ifråga hade önskat det.

Personuppgifter lämnas normalt sätt inte till bolag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer vi först att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de aktuella personuppgifterna och de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas eller anonymiseras de. Detta gäller exempelvis när en fråga som inkommit via e-post har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. I vissa fall kan uppgifter behöva sparas en längre tid, till exempel för bokföringsändamål.

(E) Rätt att få information (registerutdrag) och rättelse

För att begära ett registerutdrag kan du kontakta kundservice.  Alternativt besöker du någon av våra receptioner där du via ett formulär kan ansöka om registerutdrag. Ta med dig giltig fotolegitimation.

Du har rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter.

Rätt till Dataportabilitet

Om du själv har levererat vissa personuppgifter såsom att du exempelvis har förbrukat energi och på så sätt givit upphov till ett förbrukningsmönster har du rätt till dataportabilitet. D.v.s. rätt att få del av de uppgifter du levererat.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Det gör du på e-post: imy@imy.se imy@imy.se

Personuppgiftsombud

Om du har andra frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@eon.se eller via vår växel på 040-25 50 00.

Registerutdrag
Kontakta Kundservice

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
imy@imy.se

Dataskyddsombud
040-25 50 00
dataskyddsombud@eon.se

Detaljerad information om hur vi hanterar personuppgifter i våra olika produkter och tjänster

Här nedan hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter i aktuell produkt eller tjänst.

Energilösningar (El och fjärrvärme)

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energilösningar AB, E.ON Energiinfrastruktur AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För vår elförsäljning är det, avtal och intresseavvägning som är den rättsliga grunden för vår behandling. När det gäller kundrelationshantering använder vi intresseavvägning som rättslig grund när vi hanterar personuppgifter för exempelvis marknadsföring, profilering, nyhetsbrev, statistik och analys, utveckling av produkter och tjänster. Intresseavvägning innebär att vi värderar vårt intresse av att genomföra det och ditt intresse utifrån det integritetsintrång som det kan innebära med denna hantering.

Ändamål

Vi vill alltid ge dig som kund relevant information, erbjudanden och service och hanterar därför personuppgifter i kundrelationshöjande syfte. Ett exempel är att genom urval målgruppsanpassa vår kommunikation till dig, det vill säga att du får anpassad information beroende på vart du bor, vilken typ av avtal du har, hur mycket el du förbrukar, etc. Inom ramen för detta arbete förekommer så kallad profilering. 

Profilering är en automatisk behandling av personuppgifter som innebär att vi bedömer dina behov eller egenskaper utifrån uppgifter vi fått från dig och inhämtat från andra källor. Profileringen innebär att vi väger samman olika personuppgifter och kategoriserar dessa. Kategoriseringen bildar olika målgrupper med liknande egenskaper och behov, helt enkelt för att kunna rikta relevant kommunikation till dig och förbättra din kundupplevelse. Ett exempel på målgrupp är miljöintresserad. En automatisk behandling innebär att bedömningen av dina egenskaper och behov görs automatiserat enligt vissa kriterier. Ingen fysisk person är med vid kategoriseringen av varje enskilt fall. Kriterierna varierar beroende på typ av profilering och situation.

Profileringen tar sikte på att förstå vilken information och vilka erbjudanden du vill få av oss och hur stor sannolikheten är att du kommer byta elhandelsleverantör. Exempel på riktad kommunikation är att vi skickar information om solceller till kunder som bor i villa, men inte till kunder som bor i lägenhet om dessa kunder inte uttryckligen önskat det. 

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar är kundinformation, köpinformation, teknisk information, serviceinformation, demografisk information och besöksinformation på inloggade tjänster. Exempel på uppgifter inom dessa kategorier är hur länge du varit kund, din förbrukning, ditt val av produkter, antal anläggningar, var och hur du bor, tidigare köp, vilka av våra digitala tjänster som du använder, ålder samt uppgifter som siktar på att uppskatta ditt hushålls sammansättning och livsstilspreferenser. Exempel på situationer där profilering används är vid marknadsföring, behovsanpassade erbjudanden, utveckling av produkter och tjänster, statistik och analys, nyhetsbrev och andra informationsutskick. Personuppgifter kan utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter.

Den information och de erbjudanden som görs inom ramen för profilering är tillgängliga för samtliga kunder om så önskas. 

Du kan när som helst anmäla att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för profilering. Din avregistrering gäller så länge du är elhandelskund hos E.ON eller tills du väljer att återkalla din avregistrering. För att avregistrera dig, vänligen kontakta vår kundservice.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kategori: Personnummer

T.ex. personnummer

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kontaktuppgifter – Företag

T.ex. organisationsenhet, roll och funktion, gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser, arbetsgivare, yrkestitel, bransch, företagsnamn

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

 • Avtals-, fakturerings- och betalningsdata

T.ex. erbjudande, kontrakt, uppsägning och uppgifter som krävs för genomförande och fakturering av ett avtalsförhållande (till exempel datum för inflyttning, kund id typ (företag/organisation/privatperson), typ av avtal, löpnummer, anläggningsnummer/ID, säkringsstorlek)

 • Mätardata, uppmätta värden

T.ex. mätardata (mätarnummer, namn på mätarpunkt, andra mätaridentifikationsdata), uppmätta värden (information om energimängder eller andra kvantiteter som tagits ut, genererats eller matats in av anslutningsanvändaren under en viss tidsperiod, och andra uppmätta värden, om tillämpligt)

 • Platsdata

T.ex. data för platsbestämning, tidsstämpel (till exempel X och Y koordinater)

 • Annan Processrelaterade data eller dokument

T.ex. data som härrör från behandlingen i respektive process till exempel nätavräkningsområde, elleverantör, fel och avbrottshistorik, teknisk information om din anläggning (till exempel säkringsstorlek, spänningsnivå, anläggningstyp, installerad effekt, tidpunkt, serie, energityp (ej produktion, solkraft, vattenkraft)), uppgifter som hanteras när du har kontakt med oss (exempelvis installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer och klagomål).

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Du kan till exempel ha lämnat ett särskilt samtycke till profilering. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om dig om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Gallring

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du är kund hos oss och de flesta uppgifter kommer att raderas senast 14 månader efter det att kundförhållandet avslutas. Vi har i några fall skyldighet att enligt lag behålla vissa uppgifter såsom till exempel fakturauppgifter, i övrigt sparas bara uppgifter där vi har ett berättigat ändamål att behandla uppgifterna.

e-Mobility och laddkort

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energilösningar AB, E.ON Energiinfrastruktur AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För e-Mobility och våra laddkort är den rättsliga grunden avtal.

Ändamål

När vi behandlar personuppgifter i e-Mobility och samt för laddkonto, (laddkort, app, mm) kommer dessa att behandlas i syfte att uppfylla aktuellt avtal. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser och statistik av E.ON eller någon av E.ON,s samarbetspartners bland annat partners där E.ON sköter driften av laddningsplatser och där dessa samarbetspartners vill kunna föreslå dig lämpliga erbjudanden baserat på din laddning av ditt elfordon.

Vid installation av laddbox kommer dina personuppgifter att lämnas till någon av de installatörer som vi samarbetar med.

Gallring

När det gäller e-Mobility och laddkonto kommer dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du har ett aktivt laddkonto hos oss. När du inte använt ditt laddkonto på två (2) år kommer du att raderas i våra system.

Gällande intresse och installation av e-Mobility och laddbox kommer dina uppgifter vid köp sparas fram till garantitiden går ut. Vid visat intresse kommer uppgifterna sparas i 3 månader efter det att du visade ditt intresse.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kategori: Personnummer

T.ex. personnummer

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kontaktuppgifter – Företag

T.ex. organisationsenhet, roll och funktion, gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser, arbetsgivare, yrkestitel, bransch, företagsnamn

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

 • Avtals-, fakturerings- och betalningsdata

T.ex. erbjudande, kontrakt, uppsägning och uppgifter som krävs för genomförande och fakturering av ett avtalsförhållande (till exempel datum för inflyttning, kund id typ (företag/organisation/privatperson), typ av avtal, löpnummer, anläggningsnummer/ID, säkringsstorlek)

 • Mätardata, uppmätta värden

T.ex. mätardata (mätarnummer, namn på mätarpunkt, andra mätaridentifikationsdata), uppmätta värden (information om energimängder eller andra kvantiteter som tagits ut, genererats eller matats in av anslutningsanvändaren under en viss tidsperiod, och andra uppmätta värden, om tillämpligt)

 • Platsdata

T.ex. data för platsbestämning, tidsstämpel (till exempel X och Y koordinater)

 • Annan Processrelaterade data eller dokument

T.ex. data som härrör från behandlingen i respektive process till exempel nätavräkningsområde, elleverantör, fel och avbrottshistorik, teknisk information om din anläggning (till exempel säkringsstorlek, spänningsnivå, anläggningstyp, installerad effekt, tidpunkt, serie, energityp (ej produktion, solkraft, vattenkraft)), uppgifter som hanteras när du har kontakt med oss (exempelvis installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer och klagomål).

Elbilar och prognoser för framtidens uttag av energi

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energilösningar AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För data som används till detta prognosarbete är den rättsliga grunden för vår behandling en intresseavvägning, det vill säga vi har noga avvägt integritetsintrånget för dig i förhållande till nyttan som denna undersökning i slutänden kan ge dig och alla elanvändare.

Ändamål

Syftet och ändamålet med att behandla dina personuppgifter i detta projekt är att mäta elbilars laddningspåverkan på elnätet. Detta gör vi för att säkerställa att ni som kund i framtiden ska få uppleva en oavbruten leverans av el med hög kvalité.

Hur gör vi för att uppfylla vårt ändamål?

För att kunna räkna fram laddningspåverkan behöver vi få fram en förväntad konsumtion vid den laddningspunkt som ni använder hemma hos er. De uppgifter som vi använder oss av för att kunna göra detta är registreringsdatum för elbilen, adress vilken elbilen är registrerad på samt typ av elbil. Detta kommer att hjälpa oss att beräkna kommande underhålls- och utvecklingsplaner av elnätet. 

Gallring

All information sparas med hög sekretess hos E.ON Energidistribution AB. Personuppgifterna som vi använder sparas i 12 månader från det att vi inhämtade uppgifterna.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

 • Mätardata, uppmätta värden

T.ex. mätardata (mätarnummer, namn på mätarpunkt, andra mätaridentifikationsdata), uppmätta värden (information om energimängder eller andra kvantiteter som tagits ut, genererats eller matats in av anslutningsanvändaren under en viss tidsperiod, och andra uppmätta värden, om tillämpligt)

 • Platsdata

T.ex. data för platsbestämning, tidsstämpel (till exempel X och Y koordinater)

E.ON Home

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energilösningar AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

När det gäller E.ON Home är vår legala grund vårt avtal.

Ändamål

Dina personuppgifter kommer att användas i tjänsten E.ON Home. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att uppfylla aktuellt avtal gällande E.ON Home och säkerställa en framtida kontakt via fler kommunikationskanaler såsom e-post, telefon och fysiska besök. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser och statistik av E.ON eller någon av E.ONs samarbetspartners. Personuppgifter kan också utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter.

Gallring

För att tjänsten E.ON Home skall kunna levereras lagras kopplingen mellan de energilösningar som ansluts och tjänsten. Information om energilösningens produktion eller användande hämtas och lagras sedan för att kunna göras tillgänglig som en del av tjänsten. Då tjänsten avslutas skickas ett e-postmeddelande med bekräftelse och information om att raderingen görs inom 30 dagar och att kunden fram till dess kan ångra sig. Efter 30 dagar raderas kontot och den insamlade informationen anonymiseras.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kategori: Personnummer

T.ex. personnummer

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

 • Avtals-, fakturerings- och betalningsdata

T.ex. erbjudande, kontrakt, uppsägning och uppgifter som krävs för genomförande och fakturering av ett avtalsförhållande (till exempel datum för inflyttning, kund id typ (företag/organisation/privatperson), typ av avtal, löpnummer, anläggningsnummer/ID, säkringsstorlek)

 • Mätardata, uppmätta värden

T.ex. mätardata (mätarnummer, namn på mätarpunkt, andra mätaridentifikationsdata), uppmätta värden (information om energimängder eller andra kvantiteter som tagits ut, genererats eller matats in av anslutningsanvändaren under en viss tidsperiod, och andra uppmätta värden, om tillämpligt)

 • Platsdata

T.ex. data för platsbestämning, tidsstämpel (till exempel X och Y koordinater)

 • Annan Processrelaterade data eller dokument

T.ex. data som härrör från behandlingen i respektive process till exempel nätavräkningsområde, elleverantör, fel och avbrottshistorik, teknisk information om din anläggning (till exempel säkringsstorlek, spänningsnivå, anläggningstyp, installerad effekt, tidpunkt, serie, energityp (ej produktion, solkraft, vattenkraft)), uppgifter som hanteras när du har kontakt med oss (exempelvis installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer och klagomål).

Kundundersökningar

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energilösningar AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För kundundersökningar är den rättsliga grunden för vår behandling en intresseavvägning, det vill säga vi har noga avvägt integritetsintrånget för dig i förhållande till nyttan som denna undersökning i slutändan kan ge dig och oss.

Ändamål

Syftet och ändamålet med att behandla dina personuppgifter i samband med undersökningar är att förbättra din upplevelse som kund. I vissa fall är undersökningen inte anonym då vi gärna vill ha möjlighet att ta kontakt med dig efter undersökningens genomförande om det skulle behövas. Då framgår detta tydligt i informationen. I andra fall är undersökningen anonym på så sätt att vi inte har tillgång till vem som har svarat vad i undersökningen, samtidigt finns den informationen sparad hos det företag som tillhandahåller verktyget som vi använder för undersökningar.

Gallring

När det gäller undersökningar så kommer dessa att finnas kvar tre månader efter det att undersökningen är avslutad. Därefter kommer dina svar att anonymiseras.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kontaktuppgifter – Företag

T.ex. organisationsenhet, roll och funktion, gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser, arbetsgivare, yrkestitel, bransch, företagsnamn

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

E.ON appen, mitt E.ON och Elna

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energilösningar AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För denna behandling är det ditt samtycke som är den rättsliga grunden för vår behandling. 

Du kan alltid återkalla ditt samtycke, se mer om detta under rubriken ”Energilösningar” ovan.

Ändamål

Vid inloggning på eon.se och i E.ON appen ”Mitt E.ON” behandlas information om inloggningen tillsammans med ett anonymiserat användar-id för vår analys av användningen av våra tjänster. Vi använder då Google Analytics. Detta sker bara om du samtyckt till detta vilket du gör på eon.se och i E.ON appen.  Det är således helt frivilligt att göra detta.

Unik identifierbar information om dig sparas då enbart i vår kunddatabas. Därefter skickas datan pseudonymiserad till Google Analytics vilket innebär att Google Analytics eller någon annan inte kan se vem personuppgifterna avser. 

Personuppgifterna används för statistik och uppföljning samt för profilering i syfte att kunna erbjuda dig en mer personlig upplevelse på eon.se och i E.ON appen ”Mitt E.ON”.

Uppgifterna används också för marknadsföring. 

Mer om profilering och hur du återkallar ditt samtycke finns att läsa om under rubriken ”Energilösningar” ovan.

Elna är vår tjänst för visualisering av din elförbrukning och tecknas i ett separat avtal.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kategori: Personnummer

T.ex. personnummer

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kontaktuppgifter – Företag

T.ex. organisationsenhet, roll och funktion, gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser, arbetsgivare, yrkestitel, bransch, företagsnamn

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

 • Avtals-, fakturerings- och betalningsdata

T.ex. erbjudande, kontrakt, uppsägning och uppgifter som krävs för genomförande och fakturering av ett avtalsförhållande (till exempel datum för inflyttning, kund id typ (företag/organisation/privatperson), typ av avtal, löpnummer, anläggningsnummer/ID, säkringsstorlek)

 • Mätardata, uppmätta värden

T.ex. mätardata (mätarnummer, namn på mätarpunkt, andra mätaridentifikationsdata), uppmätta värden (information om energimängder eller andra kvantiteter som tagits ut, genererats eller matats in av anslutningsanvändaren under en viss tidsperiod, och andra uppmätta värden, om tillämpligt)

 • Platsdata

T.ex. data för platsbestämning, tidsstämpel (till exempel X och Y koordinater)

 • Annan Processrelaterade data eller dokument

T.ex. data som härrör från behandlingen i respektive process till exempel nätavräkningsområde, elleverantör, fel och avbrottshistorik, teknisk information om din anläggning (till exempel säkringsstorlek, spänningsnivå, anläggningstyp, installerad effekt, tidpunkt, serie, energityp (ej produktion, solkraft, vattenkraft)), uppgifter som hanteras när du har kontakt med oss (exempelvis installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer och klagomål). Elna hanterar exv. Uppgifter om hushållets storlek, antal personer, vitvaror, värmesystem, fastighetsdata och boendeprofil

Gallring

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du är kund hos oss och de flesta uppgifter kommer att raderas senast 14 månader efter det att kundförhållandet avslutas. Vi har i några fall skyldighet att enligt lag behålla vissa uppgifter såsom till exempel fakturauppgifter, i övrigt sparas bara uppgifter där vi har ett berättigat ändamål att behandla uppgifterna.

Solceller

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energiinfrastruktur AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

När det gäller solceller är vår legala grund vårt avtal.

Ändamål

Dina personuppgifter kommer att användas för att ta fram, offerera och installera en skräddarsydd solcellsanläggning. Därtill kan dina personuppgifter användas för att kunna erbjuda service av din solcellsanläggning. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att uppfylla aktuellt avtal och säkerställa en framtida kontakt via fler kommunikationskanaler såsom e-post, telefon och fysiska besök. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser och statistik av E.ON eller någon av E.ONs samarbetspartners. Personuppgifter kan också utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter.

Gallring

Nyhetsbrevet Solnytt. Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev Solnytt sparar vi din e-postadress tills du säger upp prenumerationen. Du kan avprenumerera genom att följa länken som ligger sist i nyhetsbrevet.

Solcellskalkyl via e-post Om du bara vill ha din solcellskalkyl via e-post utan att bli kontaktad, så anonymiserar vi dina uppgifter direkt efter det att din kalkyl har skickats till dig.

Intresseanmälan för solceller Solceller är normalt en större investering, i många fall tar det ett år att gå från idé till beslut. Därför sparar vi dina personuppgifter i tretton (13) månader när du gör en intresseanmälan om solceller och ber oss kontakta dig för att diskutera solceller och ta fram en offert. Vi sparar ditt namn, adress, e-post och personnummer (för offert och kreditupplysning). Offerter sparas i tretton (13) månader. Uppgifter om din fastighet och lösningsförslag anonymiseras efter tretton (13) månader.

Solcellskund För att vi ska kunna hålla dig uppdaterad om din anläggning och ge dig den bästa supporten, sparar vi ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress i tjugofem (25) år efter installationsdatum. Om du flyttar och din fastighet får en ny ägare, tar vi bort dina personuppgifter.

Servicekund För att vi ska kunna ge dig den bästa supporten och servicen, sparar vi ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress under avtalets gång samt två (2) år efter avslutat serviceavtal för att kunna fullfölja våra åtaganden.  

För att kunna leva upp till installationsgarantin på fem (5) år, produktgarantierna på upp till tolv (12) år beroende på produkt och effektgarantin på solcellspanelerna i tjugofem (25) år kommer vi att spara produkternas tillverkarnamn, produktnamn, serienummer samt din fastighets anläggnings-ID i tjugofem (25) år efter det att installationen av solcellsanläggningen har utförts. Anläggnings-ID är en kod med arton (18) siffror som används för att identifiera din fastighets elanläggning.

Tjänst för visualisering i E.ON-appen.

För att tjänsten skall kunna levereras lagras kopplingen mellan solcellsanläggningen och anläggningsnumret för den fastighet där din solcellsanläggning är installerad. Information om mängden producerad och förbrukad el hämtas från en tjänst hos tillverkaren av växelriktaren och lagras sedan för att kunna göras tillgänglig som en del av tjänsten. För att ta fram beloppen som visas i investeringsuppföljningen används mängden producerad och förbrukad el tillsammans med information angående avtalstariffer från kundens elavtal. De beräknade beloppen lagras för att senare kunna visas som del av tjänsten. De lagrade uppgifterna tas bort då tjänsten avslutas.

Notera att du själv har en möjlighet att distribuera innehåll från vår webbplats via ditt sociala nätverk. Om du väljer att göra detta finner du mer detaljerad information om typ, syfte och omfattning samt den fortsatta användningen av dina personuppgifter i aktuell integritetsinformation från den part du delar dina uppgifter med som exempelvis Facebook, Instagram, Twitter och Google.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kategori: Personnummer

T.ex. personnummer

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kontaktuppgifter – Företag

T.ex. organisationsenhet, roll och funktion, gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser, arbetsgivare, yrkestitel, bransch, företagsnamn

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

 • Avtals-, fakturerings- och betalningsdata

T.ex. erbjudande, kontrakt, uppsägning och uppgifter som krävs för genomförande och fakturering av ett avtalsförhållande (till exempel datum för inflyttning, kund id typ (företag/organisation/privatperson), typ av avtal, löpnummer, anläggningsnummer/ID, säkringsstorlek)

 • Mätardata, uppmätta värden

T.ex. mätardata (mätarnummer, namn på mätarpunkt, andra mätaridentifikationsdata), uppmätta värden (information om energimängder eller andra kvantiteter som tagits ut, genererats eller matats in av anslutningsanvändaren under en viss tidsperiod, och andra uppmätta värden, om tillämpligt)

 • Platsdata

T.ex. data för platsbestämning, tidsstämpel (till exempel X och Y koordinater)

 • Annan Processrelaterade data eller dokument

T.ex. data som härrör från behandlingen i respektive process till exempel nätavräkningsområde, elleverantör, fel och avbrottshistorik, teknisk information om din anläggning (till exempel säkringsstorlek, spänningsnivå, anläggningstyp, installerad effekt, tidpunkt, serie, energityp (ej produktion, solkraft, vattenkraft)), uppgifter som hanteras när du har kontakt med oss (exempelvis installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer och klagomål).

Tipsa en vän

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energilösningar AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

När det gäller Tipsa en vän är vår legala grund en intresseavvägning.

Ändamål

En vän till dig har delat dina personuppgifter (namn och telefonnummer) med oss då personen trodde att du kanske var intresserad av vår produkt. 

Gallring

Om du ej visar intresse för produkten efter att vi har kontaktat dig raderas dina personuppgifter inom 30 dagar.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

Energidistribution (Elnät, ny anslutning och förändring av anslutning)

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energidistribution AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den legala grunden för vår behandling av personuppgifter i samband med distribution av el till dig eller vid anslutning till elnätet eller förändring av din anläggning avtal. Den legala grunden kan även i vissa fall vara intresseavvägning samt rättslig förpliktelse. 

I det fall vi behandlar dina uppgifter med stöd av intresseavvägning så gör vi det för att kunna göra anläggningsberäkningar i syfte att förbättra din upplevelse som kund eller för det berättigade intresset att förbättra och utveckla vår skyldighet att rapportera statistiska uppgifter till myndigheter. Den underliggande rapporteringsskyldigheten följer av lag eller annan författning

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra ett avtal med dig (kan vara elnätsavtal, anslutningsavtal eller liknande avtal) samt för att i förekommande fall ansluta dig till elnätet eller för att kunna göra de förändringar i anslutningen som vi kommit överens om.

Vi behandlar även dina uppgifter i våra tjänster för att du ska kunna följa status på ditt anslutningsärende och signera eventuella avtal med oss samt för att din anlitade elektriker ska kunna göra anmälan om förändring på din anläggning.  Likaså behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning, till exempel men inte uteslutande bokföringslagen och myndighetsrapportering. I vissa fall kan vi också komma att behandla dina personuppgifter för att vi eller myndigheten ska kunna förbättra och utveckla till exempel en rapporteringsskyldighet som föreligger enligt lag eller annan författning.  

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna göra anläggningsberäkningar.

Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsanalyser och statistik samt för att utvärdera, utveckla och optimera och informera om vår anläggning, tjänster och produkter.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig är nedanstående (notera att kategorin endast är en övergripande beskrivning av de personuppgifter som kan komma att behandlas): 

 • Kategori: Namn, titel

Det vill säga till exempel namn och eventuell titel

 • Kategori: Personnummer

Det vill säga till exempel personnummer

 • Kontaktuppgifter – Privata

Det vill säga till exempel gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kontaktuppgifter – Företag

Det vill säga till exempel organisationsenhet, roll och funktion, gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser, arbetsgivare, yrkestitel, bransch, företagsnamn

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

Det vill säga till exempel kundnummer, affärspartners nummer

 • Avtals-, fakturerings- och betalningsdata

Det vill säga erbjudande, kontrakt, uppsägning och uppgifter som krävs för genomförande och fakturering av ett avtalsförhållande (till exempel datum för inflyttning, kund id typ (företag/organisation/privatperson), typ av avtal, löpnummer, anläggningsnummer/ID, säkringsstorlek)

 • Mätardata, uppmätta värden

Det vill säga mätardata (mätarnummer, namn på mätarpunkt, andra mätaridentifikationsdata), uppmätta värden (information om energimängder eller andra kvantiteter som tagits ut, genererats eller matats in av anslutningsanvändaren under en viss tidsperiod, och andra uppmätta värden, om tillämpligt)

 • Platsdata

Det vill säga data för platsbestämning, tidsstämpel (till exempel X och Y koordinater)

 • Annan Processrelaterade data eller dokument

Det vill säga data som härrör från behandlingen i respektive process till exempel nätavräkningsområde, elleverantör, fel och avbrottshistorik, teknisk information om din anläggning (till exempel säkringsstorlek, spänningsnivå, anläggningstyp, installerad effekt, tidpunkt, serie, energityp (ej produktion, solkraft, vattenkraft)), uppgifter som hanteras när du har kontakt med oss (exempelvis installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer och klagomål).

Vi har hämtat merparten av personuppgifterna ovan från dig själv. Du behöver lämna personuppgifterna till oss för att du ska kunna teckna ett nätavtal med oss och för vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet. Om du inte lämnar nödvändiga personuppgifter till oss så kan du dessvärre inte teckna nätavtal med oss alternativt så kan vi inte uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet. 

I vissa fall har vi inhämtat personuppgifterna från ditt ombud som kan vara utflyttande kund eller fastighetsägare. Om du i framtiden flyttar kan vi på samma sätt komma att hämta in de ovan nämnda uppgifterna samt datum för utflyttning och slutfaktureringsadress. 

För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register.

Gallring

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du är kund hos oss och de flesta uppgifter kommer att raderas fjorton (14) månader efter det att kundförhållandet avslutas. Ovannämnda gäller inte dokument innehållande Personuppgifter som går att koppla till anslutningsärendet. Dessa uppgifter sparas i 30 månader efter anslutningsärendet har avslutats. Vi har i några fall skyldighet att enligt lag behålla vissa uppgifter såsom till exempel fakturauppgifter, i övrigt sparas bara uppgifter där vi har ett berättigat ändamål att behandla uppgifterna.

Individuell mätning och undermätning

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energidistribution AB och E.ON Energilösningar AB (SmartKomfort)

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

När det gäller Individuell Mätning och Undermätning är vår legala grund vårt avtal.

Ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. De kan även komma att användas för marknadsanalyser och statistik för att utvärdera, vidareutveckla och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan därmed utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kategori: Personnummer

T.ex. personnummer

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kontaktuppgifter – Företag

T.ex. organisationsenhet, roll och funktion, gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser, arbetsgivare, yrkestitel, bransch, företagsnamn

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

 • Avtals-, fakturerings- och betalningsdata

T.ex. erbjudande, kontrakt, uppsägning och uppgifter som krävs för genomförande och fakturering av ett avtalsförhållande (till exempel datum för inflyttning, kund id typ (företag/organisation/privatperson), typ av avtal, löpnummer, anläggningsnummer/ID, säkringsstorlek)

 • Mätardata, uppmätta värden

T.ex. mätardata (mätarnummer, namn på mätarpunkt, andra mätaridentifikationsdata), uppmätta värden (information om energimängder eller andra kvantiteter som tagits ut, genererats eller matats in av anslutningsanvändaren under en viss tidsperiod, och andra uppmätta värden, om tillämpligt)

 • Platsdata

T.ex. data för platsbestämning, tidsstämpel (till exempel X och Y koordinater)

 • Annan Processrelaterade data eller dokument

T.ex. data som härrör från behandlingen i respektive process till exempel nätavräkningsområde, elleverantör, fel och avbrottshistorik, teknisk information om din anläggning (till exempel säkringsstorlek, spänningsnivå, anläggningstyp, installerad effekt, tidpunkt, serie, energityp (ej produktion, solkraft, vattenkraft)), uppgifter som hanteras när du har kontakt med oss (exempelvis installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer och klagomål).

Gallring

För att utföra Individuell Mätning eller undermätning kan vi behöva spara personuppgifter såsom adress, husnummer, lägenhetsnummer, våning, postnummer, stad, fastighetsbeteckning och land. Även uppgifter såsom mätarnummer, mätpunkt, mätplats och förbrukning kan behöva sparas. För att erbjuda en visualiseringstjänst kan vi även behöva lagra uppgifter såsom användarnamn, lösenord och inflyttningsdatum. Om inget annat anges nedan raderas dessa tolv (12) månader efter det att kundförhållandet avslutats.  I händelse av att namn och personnummer behöver lagras så raderas dessa tolv (12) månader efter att mätare installerats. För att redovisa förbrukningsinformation i form av debiteringsunderlag eller motsvarande behöver vi lagra förbrukningssiffror, mätarställningar och kostnader. Dessa raderas trettiosex (36) månader efter aktuellt mättillfälle. För att tillhandahålla komforttjänsten SmartKomfort från E.ON Energilösningar AB kommer mätvärden och givarnummer att sparas under tiden tjänstens avtal är giltigt. Vi har i några fall skyldighet att enligt lag behålla vissa uppgifter såsom till exempel fakturauppgifter, i övrigt sparas bara uppgifter där vi har ett berättigat ändamål att behandla uppgifterna.

Mätarbyte elmätare

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energidistribution AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

När det gäller mätarbytet är vår legala grund vårt avtal samt vår rättsliga förpliktelse.

Ändamål

Dina personuppgifter kommer att användas för att kunna genomföra mätarbytet på ett smidigt sätt och om du har gett oss möjlighet att spara ditt mobilnummer så kommer vi i framtiden att kunna informera dig om avbrott, besiktning och felsökning av din mätare samt andra typer av viktiga händelser.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kategori: Personnummer

T.ex. personnummer

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kontaktuppgifter – Företag

T.ex. organisationsenhet, roll och funktion, gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser, arbetsgivare, yrkestitel, bransch, företagsnamn

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

 • Avtals-, fakturerings- och betalningsdata

T.ex. erbjudande, kontrakt, uppsägning och uppgifter som krävs för genomförande och fakturering av ett avtalsförhållande (till exempel datum för inflyttning, kund id typ (företag/organisation/privatperson), typ av avtal, löpnummer, anläggningsnummer/ID, säkringsstorlek)

 • Mätardata, uppmätta värden

T.ex. mätardata (mätarnummer, namn på mätarpunkt, andra mätaridentifikationsdata), uppmätta värden (information om energimängder eller andra kvantiteter som tagits ut, genererats eller matats in av anslutningsanvändaren under en viss tidsperiod, och andra uppmätta värden, om tillämpligt)

 • Platsdata

T.ex. data för platsbestämning, tidsstämpel (till exempel X och Y koordinater)

 • Annan Processrelaterade data eller dokument

T.ex. data som härrör från behandlingen i respektive process till exempel nätavräkningsområde, elleverantör, fel och avbrottshistorik, teknisk information om din anläggning (till exempel säkringsstorlek, spänningsnivå, anläggningstyp, installerad effekt, tidpunkt, serie, energityp (ej produktion, solkraft, vattenkraft), uppgifter som hanteras när du har kontakt med oss (exempelvis installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer och klagomål).

Gallring

De personuppgifter som samlas in i samband med mätarbytet kommer endast att användas under själva mätarbytet i syfte att kunna kommunicera med dig. Om du har gett oss möjlighet att spara ditt mobilnummer så kommer detta att sparas fram till dess du ber oss radera det eller som längst fjorton (14) månader efter det att vårt kundförhållande har avslutats.

Kundundersökning mätarbyte

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energidistribution AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För denna undersökning är den rättsliga grunden för vår behandling en intresseavvägning, det vill säga vi har noga avvägt integritetsintrånget för dig i förhållande till nyttan som denna undersökning i slutändan kan ge dig och oss. Det är självklart då också helt frivilligt att delta i undersökningen.

Ändamål

Syftet och ändamålet med att behandla dina personuppgifter i samband med denna undersökning är att förbättra din upplevelse som kund. I detta fall är undersökningen inte anonym då vi gärna vill ha möjlighet att ta kontakt med dig efter undersökningens genomförande, om det skulle behövas. 

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

Gallring

Dina personuppgifter kommer inte att sparas längre än tre månader efter det att du har lämnat dina svar. Därefter kommer dina svar att anonymiseras.

Byte fjärrvärmecentral

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energilösningar AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den legala grunden för behandling av dina personuppgifter vid byte av fjärrvärmecentral är avtal.

Ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. De kan även komma att användas för marknadsanalyser och statistik för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan därmed utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kategori: Personnummer

T.ex. personnummer

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kontaktuppgifter – Företag

T.ex. organisationsenhet, roll och funktion, gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser, arbetsgivare, yrkestitel, bransch, företagsnamn

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

 • Avtals-, fakturerings- och betalningsdata

T.ex. erbjudande, kontrakt, uppsägning och uppgifter som krävs för genomförande och fakturering av ett avtalsförhållande (till exempel datum för inflyttning, kund id typ (företag/organisation/privatperson), typ av avtal, löpnummer, anläggningsnummer/ID, säkringsstorlek)

 • Mätardata, uppmätta värden

T.ex. mätardata (mätarnummer, namn på mätarpunkt, andra mätaridentifikationsdata), uppmätta värden (information om energimängder eller andra kvantiteter som tagits ut, genererats eller matats in av anslutningsanvändaren under en viss tidsperiod, och andra uppmätta värden, om tillämpligt)

 • Platsdata

T.ex. data för platsbestämning, tidsstämpel (till exempel X och Y koordinater)

 • Annan Processrelaterade data eller dokument

T.ex. data som härrör från behandlingen i respektive process till exempel nätavräkningsområde, elleverantör, fel och avbrottshistorik, teknisk information om din anläggning (till exempel säkringsstorlek, spänningsnivå, anläggningstyp, installerad effekt, tidpunkt, serie, energityp (ej produktion, solkraft, vattenkraft)), uppgifter som hanteras när du har kontakt med oss (exempelvis installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer och klagomål).

Gallring

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du är kund hos oss och de flesta uppgifter kommer att raderas 14 månader efter det att kundförhållandet avslutas. Vi har i några fall skyldighet att enligt lag behålla vissa uppgifter såsom till exempel fakturauppgifter, i övrigt sparas bara uppgifter där vi har ett berättigat ändamål att behandla uppgifterna. Har du köpt ett byte av fjärrvärmecentral sparar vi ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress under hela garantitiden för fjärrvärmecentralen, vilket är upp till fem (5) år.

Samma gäller för uppgifterna som finns om fastighetens förutsättningar; storlek, byggår, antal badrum. Vid ägarbyte rensas personuppgifter senast fjorton (14) månader efter avflyttning, därefter sparas enbart anläggnings- och fastighetsrelaterade data. Vi har i några fall skyldighet att enligt lag behålla vissa uppgifter såsom till exempel fakturauppgifter, i övrigt sparas bara uppgifter där vi har ett berättigat ändamål att behandla uppgifterna.

Kameraövervakning

Personuppgiftsansvarig: E.ON Värme Sverige AB, E.ON Sverige AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För kameraövervakning är den rättsliga grunden för vår behandling skyldigheter som föreligger enligt lag.

Ändamål

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i form av filminspelningar i de fall du går in på någon av våra anläggningar. Detta sker i syfte att övervaka våra anläggningar. Personuppgifter kan också utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Bild och video

T.e.x bilder och filmer från aktuell övervakning.

 • Platsdata

T.ex. data för platsbestämning, tidsstämpel (till exempel X och Y koordinater för kamerans placering)

Gallring

För att kunna utreda eventuella brott i efterhand har E.ON lagkrav att spara inspelade data en viss tid, beroende på vilket objekt som övervakas. Detta för att kunna lämna materialet vidare till myndigheter. Inspelat material sparas i maximalt 730 dagar för kontrollrum/driftcentral eller annat manöverutrymme om objektet är ett skyddsobjekt samt maximalt 60 dagar för övriga utrymmen och objekt. Efter denna tid skall materialet raderas. Radering sker dagligen så att maximalt antal dagar aldrig överskrids.

Talsvar och inspelning av samtal

Personuppgiftsansvarig: E.ON Kundsupport AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den legala grunden för behandling av dina personuppgifter är samtycke.

Ändamål

När du ringer till vår kundtjänst kan samtalet komma att spelas in men bara om du samtycker till detta. Vi vill leverera högsta kvalitet för dig som kund och använder därför inspelningarna för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt. Samtalsinspelningarna lagras i 90 dagar och raderas därefter.

Hur inspelningarna används:

Kunskap och kompetens – E.ON Kundsupport säkerställer detta till stor del genom att lyssna på kundrådgivares samtal för att säkerställa och förbättra kunskap och kompetens genom coachning och feedback.

Affärsutveckling – Analys av kommunikation och kontakthistorik på aggregerad eller avidentifierade data. Ett exempel på detta är att göra en analys av de vanligaste frågorna inom våra olika produkter och tjänster. Vi vill alltid förbättra vår kundhantering och talsvarsstyrning.

Processutveckling – Analys av vårt sätt att arbeta med hjälp av inspelade samtal på aggregerad nivå. Ett exempel är att analysera varför våra kunder ibland måste kontakta oss flera gånger för att få ärendet löst. 

Vi säkerställer att det är enbart relevant personal som har tillgång till inspelade samtal.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kategori: Personnummer

T.ex. personnummer

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

Gallring

Dina personuppgifter d.v.s. samtalet kommer att sparas under 90 dagar efter samtalet därefter raderas det.

Luftvärmepumpar

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energiinfrastruktur AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den legala grunden för behandling av dina personuppgifter för luftvärmepump är din intresseanmälan. 

Ändamål

E.ON erbjuder försäljning och installation av luftvärmepumpar i samarbete med en extern partner. Om du som kund visar ditt intresse för denna lösning genom en aktiv intresseanmälan via; telefon, e-post eller formulär, kommer E.ON att förmedla dina personuppgifter till vår partner för att fullfölja din begäran. Det blir därefter partnern som blir personuppgiftsansvarig. 

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

Gallring av Intresseanmälan för luftvärmepump 

Vi sparar dina personuppgifter i tretton (13) månader när du gör en intresseanmälan för luftvärmepump. Vi sparar ditt namn, adress, e-post och telefonnummer. Om du väljer att få en offert eller ingå avtal med vår partner övergår personuppgiftsansvaret till dem.

Om du är kund hos E.ON sparas dina personuppgifter fram till senast 14 månader efter det att kundförhållandet avslutas. 

E.ON Elna™ 

E.ON Elna är visualiseringstjänst och för de som anslutit sig till den är den en del av E.ON appen.

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energilösningar AB 

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter 

Den legala grunden för vår behandling av personuppgifter vid tjänsten E.ON Elna är avtal. För marknadsföring inom tjänsten är det berättigat intresse som är den legal grunden. 

Ändamål 

E.ON Elna är en visualiseringstjänst som ger dig förbrukningsinformation och som på olika sätt analyserar din förbrukning och kan ge dig tips på t.ex. energibesparingar.

I Elna anger olika ingångsvärden som t.ex. information om din fastighet, antal boende i fastigheten, etc.  Detta gör du för att tjänsten ska fungera som det är tänkt.

Personuppgifterna används för att skapa tjänster som exempelvis energispartips samt för uppföljning.

Profilering sker i syfte att kunna erbjuda dig en mer detaljerad beskrivning av ditt förbrukningsmönster. Exempel på profilering som förekommer är personligt anpassad marknadsföring för t.ex. elbilsladdning och solceller men även annan typ av profilering förekommer. Mer om hur profileringen går till finns beskrivet under den detaljerade informationen, ”Energilösningar” ovan.

Uppgifterna används också för intern och extern produkt- och tjänsteutveckling. Exempelvis energieffektivisering av fastigheter, samt olika analyser, exempelvis nätutbyggnad, inom E.ON koncernen och av våra partners.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

 • Kategori: Namn, titel

T.ex. namn och eventuell titel

 • Kategori: Personnummer

T.ex. personnummer

 • Kontaktuppgifter – Privata

T.e.x gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser

 • Kontaktuppgifter – Företag

T.ex. organisationsenhet, roll och funktion, gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, box-, telefon- och faxnummer, e-postadresser, internetadresser, arbetsgivare, yrkestitel, bransch, företagsnamn

 • Kundnummer och andra identifikationsnummer

T.ex. kundnummer, affärspartners nummer

 • Avtals-, fakturerings- och betalningsdata

T.ex. erbjudande, kontrakt, uppsägning och uppgifter som krävs för genomförande och fakturering av ett avtalsförhållande (till exempel datum för inflyttning, kund id typ (företag/organisation/privatperson), typ av avtal, löpnummer, anläggningsnummer/ID, säkringsstorlek)

 • Mätardata, uppmätta värden

T.ex. mätardata (mätarnummer, namn på mätarpunkt, andra mätaridentifikationsdata), uppmätta värden (information om energimängder eller andra kvantiteter som tagits ut, genererats eller matats in av anslutningsanvändaren under en viss tidsperiod, och andra uppmätta värden, om tillämpligt)

 • Platsdata

T.ex. data för platsbestämning, tidsstämpel (till exempel X och Y koordinater)

 • Annan Processrelaterade data eller dokument

T.ex. data som härrör från behandlingen i respektive process till exempel nätavräkningsområde, elleverantör, fel och avbrottshistorik, teknisk information om din anläggning (till exempel säkringsstorlek, spänningsnivå, anläggningstyp, installerad effekt, tidpunkt, serie, energityp (ej produktion, solkraft, vattenkraft)), uppgifter som hanteras när du har kontakt med oss (exempelvis installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer och klagomål).

Gallring 

Om du avslutar tjänsten E.ON Elna kommer dina personuppgifter kopplat till tjänsten att raderas senast 14 månader efter det att tjänsten avslutades. Vi har i några fall skyldighet att enligt lag behålla vissa uppgifter såsom till exempel fakturauppgifter, i övrigt sparas bara uppgifter där vi har ett berättigat ändamål att behandla uppgifterna. 

Information till registrerade entreprenörer

E.ON Energidistribution AB

E.ON Energiinfrastruktur AB

E.ON Energidistribution AB

___

Beställningsportalen

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energidistribution AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För Beställningsportalen är den rättsliga grunden avtal.  

Ändamålet 

Syftet och ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att du ska kunna beställa behörigheter till dina medarbetare eller erhålla de behörigheter som du behöver för att kunna utföra arbete åt oss. Om vi inte erhåller dina uppgifter så kommer arbetet inte att kunna utföras åt oss. 

De uppgifter som vi behandlar om dig är till exempel namn, mobilnummer, e-post, födelsedata, företag, uppdragsgivare, uppdragsgivarens mobilnummer, ort (ramavtalsområde) signatur, KID. Uppgifterna har vi inhämtat från dig eller från din arbetsgivare inom ramen för det arbete som du utför eller kommer att utföra åt oss. Om du inte lämnar uppgifterna till oss så kan du inte utföra arbete åt oss. 

Dina personuppgifter kommer bara att hanteras av oss, våra koncernbolag, våra personuppgiftsbiträden och eventuella underbiträden. 

Gallring  

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du utför arbetet åt oss och kommer att raderas 1 månad efter det att ditt uppdrag har upphört (i det fall du själv har ansökt om behörighet), annars 5 år efter det att ansökan gjordes av ombud (om ansökan gjorts av någon annan än dig själv). 

___

E-arkivet 

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energidistribution AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För E-arkivet är den rättsliga grunden avtal.  

Ändamålet 

Syftet och ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att är vi ska veta när och vem som har gjort vad i systemet, tll exempel loggat in/ut, skapat/redigerat ett dokument, läst/tittat på ett visst dokument. 

Uppgifterna som vi behandlar är till exempel KID, bolagstillhörighet, e-postadress, telefonnummer, avdelning, roll, behörighet, läskvitto. Uppgifterna har vi inhämtat från dig inom ramen för det arbete som du utför eller kommer att utföra åt oss. Om du inte lämnar uppgifterna till oss så kan du inte utföra arbete åt oss. 

Dina personuppgifter kommer att hanteras av oss, våra koncernbolag, våra personuppgiftsbiträden och underbiträden. 

Gallring 

Inloggningsuppgifter (KID) gallras löpande var 30:e dag. Övriga personuppgifter gallras 30 dagar efter anläggningen har upphört. 

___

Tillträdesportalen 

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energidistribution AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För Tillträdesportalen är den rättsliga grunden avtal.

Ändamålet 

Syftet och ändamålet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna tilldela rättigheter för tillträde till våra elnätsanläggningar samt för att kunna förvalta, förlänga och ge nya rättigheter, samt för kontroll/revisioner och avslut av rättigheter.

Uppgifterna som vi behandlar är till exempel namn, personnummer, kontaktuppgifter, arbetsgivare, vilket kontrakt som person/tjänst jobbar i, kompetenskriterier (ESA, Entre), eventuellt KID. Uppgifterna har vi inhämtat från dig eller från din arbetsgivare inom ramen för det arbete som du utför eller kommer att utföra åt oss. Om du inte lämnar uppgifterna till oss så kan du inte utföra arbete åt oss. 

Dina personuppgifter kommer bara att hanteras av oss, våra koncernbolag, våra personuppgiftsbiträden och deras underbiträden. 

Gallring 

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du är entreprenör till oss och kommer att raderas 10 år efter uppkomst i systemet. 

___

FSEM

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energidistribution AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För FSEM är den rättsliga grunden avtal.  

Ändamålet 

Syftet och ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att är vi ska veta när och vem som har gjort vad i systemet, till exempel loggat in/ut, skapat/redigerat ett dokument, läst/tittat på ett visst dokument.  

Uppgifter som vi behandlar är till exempel namn, e-post, adress, företagsort, telefonnummer, användarnamn, lösenord, bolagstillhörighet. Uppgifterna har vi inhämtar från dig inom ramen för det arbete som du utför eller kommer att utföra åt oss. Om du inte lämnar uppgifterna till oss så kan du inte utföra arbete åt oss. 

Dina personuppgifter kommer bara att hanteras av oss och våra koncernbolag och våra personuppgiftsbiträden och deras underbiträden. 

Gallring

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du är entreprenör till oss och kommer att raderas 30 dagar efter det att du som användaren har blivit inaktiv (inte gjort något i systemet under 3 månader) eller efter information om att du har avslutat din anställning.

___

Föranmälan

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energidistribution AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För Föranmälan är den rättsliga grunden avtal.  

Ändamålet 

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att veta att du är behöriga att utföra arbete i vårt elnät och uppföljning av ändringar som slutkund initierar. 

De uppgifter som vi behandlar är till exempel namn, e-postadress; behörighet, personnummer, adress, telefonnummer och aktörsnummer (tilldelat av E.ON), certifikat. Uppgifterna har vi inhämtat från dig inom ramen för det arbete som du utför eller kommer att utföra åt oss. Om du inte lämnar uppgifterna till oss så kan du inte utföra arbete åt oss. 

Dina personuppgifter kommer bara att hanteras av oss och våra koncernbolag, våra personuppgiftsbiträden och deras underbiträden. 

Gallring 

Dina personuppgifter gallras 5 år efter det att ditt senaste ärende har avslutats hos oss.

___

Projektnavet

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energidistribution AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För Projektnavet är den rättsliga grunden avtal. 

Ändamålet

Syftet och ändamålet med att behandla dina personuppgifter är för att uppfylla vårt gemensamma avtal. 

De uppgifter som vi behandlar är till exempel namn, telefonnummer, e-post, befattning i systemet samt bolagstillhörighet inklusive stationeringsort. Uppgifterna har vi inhämtat från dig inom ramen för det arbete som du utför eller kommer att utföra åt oss. Om du inte lämnar uppgifterna till oss så kan du inte utföra arbete åt oss.

Dina personuppgifter kommer bara att hanteras av oss och våra koncernbolag, personuppgiftsbiträden och deras underbiträden. 

Gallring

Dina personuppgifter kommer att sparas från tiden du är entreprenör till oss och kommer att raderas tidigast om 25 år eller efter det att anläggningsinformationen för vilken identiteten berör anses falla utanför ansvarsförhållandet stipulerat i säkerhetsskyddslagen.

___

Extern Access för entreprenörer

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energidistribution AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

När det gäller Extern Access för entreprenörer är vår rättsliga grund, intresseavvägning

Ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att ge access till system som krävs för att uppfylla vårt gemensamma avtal.

Gallring

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du är entreprenör till oss. De raderas sex (6) månader efter att ditt konto blivit inaktivt. Kontot inaktiveras om alla dina behörigheter löpt ut. Alla behörigheter som är kopplade till ditt uppdrag löper ut om du eller din arbetsgivare meddelar att du har avslutat din anställning eller uppdrag. Om alla behörigheter är direkt knutna till en enskild entreprenad kommer behörigheterna automatiskt att löpa ut då entreprenaden avslutas.

___

Visel

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energidistribution AB 

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter 

Den rättsliga grunden för vår behandling är intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifter är att du som användaren av systemet ska kunna hjälpa våra elnätskunder att göra in- och utflyttningar på vår elanläggning på ett säkert sätt. 

Ändamålet  

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att du ska kunna registrera in- och utflyttningar för de anläggningar som din arbetsgivare har registrerade i systemet. 

Vi behandlar också dina uppgifter för att vi ska kunna veta vem som har gjort vad i systemet och tidpunkten för detta, till exempel registrerat inflyttar och utflyttar på era anläggningar. 

De kategorier av uppgifter som vi behandlar om dig är namn, kontaktuppgifter, kundnummer och andra identifikationsnummer, data för användarautentisering och tekniska loggfiler. Exempel på personuppgifter som vi behandlar är; användarnamn och lösenord, för och efternamn, telefonnummer, mailadress, affärspartnernummer (individuellt E.ON internt nummer), loggar (vem som gjort vad i systemet och när). 

Uppgifterna har vi inhämtat från dig vid registrering av användarkonto eller användning av tjänsten Visel. Om du inte lämnar uppgifterna till oss så kan du inte att kunna nyttja tjänsten, det vill säga göra in- och utflyttningar via systemet.  

Gallring  

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden som du har ett användarkonto för Visel och kommer att raderas efter det att du som användare har blivit inaktiv (inte gjort något i systemet under 12 månader) eller efter information om att du har avslutat din anställning.

E.ON Energiinfrastruktur AB

Driftportalen 

Personuppgiftsansvarig: E.ON Energiinfrastruktur AB

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

För Driftportalen är den rättsliga grunden intresseavvägning. Vårt berättigade intresse för att genomföra behandlingen är att säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till vår anläggningsinformation samt dokumentera det arbete som sker på våra anläggningar.  

Ändamålet 

Syftet och ändamålet med att behandla dina personuppgifter är dels att säkerställa en säker inloggning i systemet dels att dokumentera och följa upp händelser och aktiviteter som berör den dagliga driften av E.ON:s anläggningar.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig är nedanstående (notera att kategorin endast är en övergripande beskrivning av de personuppgifter som kan komma att behandlas): 

• Kategori: Namn

Det vill säga till exempel namn, efternamn 

• Kontaktuppgifter – Företag

Det vill säga tex. roll och funktion, gata och husnummer, stad, postnummer, land, postnummer, telefonnummer postadresser, arbetsgivare, yrkestitel, bransch, företagsnamn

• Kategori: Personalplanerings- och styrdata, serviceplansdata

Det vill säga data om aktiviteter/arbetsinsatser samt om utförda tjänster, tex. vem som har gjort vad på anläggningen och tidpunkten för arbetet

• Kategori: Data för användarautentisering och tekniska loggfiler

Det vill säga tex. Användar-id, lösenord, tidsstämpel, aktivitet. Loggfilerna är tekniska loggfiler av IT-system för att säkerställa driften.

Uppgifterna har vi inhämtat från dig inom ramen för det arbete som du och din arbetsgivare eller motsvarande utför åt oss. . Du behöver inte lämna dina uppgifter till oss men om du väljer att inte lämna dina personuppgifter så kan du inte utföra hela eller delar av det arbete som avtalats mellan oss och din arbetsgivare eller motsvarande.

Dina personuppgifter kommer bara att hanteras av oss, våra personuppgiftsbiträden och eventuella underbiträden så som tex. leverantör av IT tjänster (system- och lagringstjänster).

Gallring  

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du är har ett konto i Driftportalen samt 6 månader efter det att du har avslutat ditt konto alt. inte har ett aktivt uppdrag för oss längre.