• Att kunna fånga in koldioxid i befintliga kraftverk kan vara ett komplement eller alternativ till andra förnybara energikällor, till exempel nya vindkraftverk.
  • CCS-tekniken kan på sikt utvecklas för att fånga in utsläpp från industriprocesser, bland annat vid cementtillverkning.
  • CCS-tekniken är kostsam och fortsatt utveckling krävs för alla delmomenten, från avskiljning till lagring.
  • Idag finns inget tillräckligt bra internationellt regelverk som möjliggör och uppmuntrar till koldioxidavskiljning.
  • Inga nya anläggningar behöver byggas – tekniken kan appliceras på befintliga anläggningar för biomassa.
  • Den totala kostnaden för den infångade mängden koldioxid är relativt låg i jämförelse
  • Hur mycket koldioxid kolsänkan kan binda påverkas av tekniska begränsningar med metoden.
  • Vid biokolstillverkning minskar verkningsgraden på den befintliga värmeanläggningen.