Stora mängder plast som hade kunnat återvinnas slängs idag i restavfallet och bidrar då till ökat koldioxidutsläpp. Genom ett projekt i Barkabystaden hoppas man kunna hitta nya lösningar som gör det lättare att sortera rätt.

På E.ON har vi som fokus att driva på en hållbar energiomställning i våra städer och att all den energi som vi producerar eller distribuerar ska vara 100 % förnybar och återvunnen senast år 2025.

  • El och värme från avfall
    Genom att tänka cirkulärt och slutna kretslopp kan vi tillsammans bidra till ett mer resurseffektivt samhälle. Ett sätt att sluta cirkeln är att genom förbränning omvandla avfall, som uppstår i städerna och som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas, till el och värme.
  • Återvinna mer plast
    En av utmaningarna i det kretsloppet är att stora mängder plast som borde få en chans till återvinning idag slängs i restavfallet och då ger upphov till koldioxidutsläpp vid förbränning. Plast är det material som utsorteras och återvinns minst av alla material som används av oss konsumenter. Kanske för att det är krångligt, kladdigt eller för att det helt enkelt är svårt att veta hur just den där chipspåsen, schampoflaskan eller fisktråget bör sorteras och vilken effekt att sortera rätt har på klimatet.
  • Samarbete
    Plastproblematiken är en stor och komplex samhällsutmaning som behöver tacklas av många olika aktörer.

Cirkulär fjärrvärme i Barkarbystaden

Vi har därför tillsammans med fastighetsägarna ByggVesta och Wallenstam i samarbetet Barkarby Science och LocalLife startat pilotprojektet ’Cirkulär fjärrvärme i Barkarbystaden’. Pilotprojektet syftar till att ta fram och analysera olika incitament och åtgärder för att hjälpa boende att sortera ut mer av sin plast och på så vis bidra till en minskning av koldioxidutsläppen som är kopplade till uppvärmningen av bostäderna. 

- Valet av just Barkarbystaden som ligger i Järfälla kommun är spännande då det ses som ett av norra Europas största utvecklingsområde med moderna, nydanande bostäder, kontor och servicelokaler. Samtidigt ligger Barkarbystaden inte långt ifrån vår nya kretsloppsanläggning i Högbytorp som förser området med lokalproducerad fjärrvärme. Järfälla kommun är dessutom en av de städer som har signerat Viable Cities Klimatkontrakt 2030, säger Rebecka Höjner på Hållbar stadsutveckling E.ON. 

Pilotprojektet i Barkarbystaden kommer pågå under ett år och ska förutom att förenkla för de boende att sortera rätt även genomföra en rad informationsinsatser riktade till de boende. 

- Under den här tiden kommer de boende att märka av flera förbättringar i miljörummen där det blir enklare att sortera rätt. Vi kommer också tydligare informera om vad den insats som den boende gör faktiskt bidrar till i form av lägre koldioxidutsläpp. Ett pilotprojekt har så klart ett slut men vi hoppas att projektet ska bidra till ett förändrat beteende även på lång sikt, säger Amanda Möller på Bränsle E.ON.

Unik kretsloppsanläggning

I Högbytorp integrerar vi material- och energiåtervinning. Det blir till exempel fjärrvärme, el, biogas och biogödsel.