Simris i Skåne lanserades som ett innovativt testprojekt för att skapa Sveriges första lokala energisystem som skulle göra byn helt självförsörjande på förnybar och lokalproducerad el. Testet var lyckat och tas nu i en uppskalad version av Stena Fastigheter till Bellvuegården i Malmö.

Genom denna ambitiösa hållbarhetssatsning vill Stena Fastigheter möjliggöra att även deras miljonprogramsområden kan vara med i energiomställningen.

Med tanke på Stenas uttalade ambition började vi även diskutera möjligheterna med solceller och batterier. Parallellt pratade vi ihop oss internt för att skapa bästa möjliga energilösningar för kunden.

Saso Torngren-Stojanovski, Manager Strategic Partnerships på E.ON

Resan började redan 2016 då Stena Fastigheter beslutade sig för att installera värmepumpar i miljonprogramsområdet Bellevuegården i Malmö. Historien kunde ha slutat där. Men istället inleddes diskussioner om att se över fjärrvärmeleveransavtalet och få till en helhet med värmepumparna, och så var bollen i rullning.

– Med tanke på Stenas uttalade ambition började vi även diskutera möjligheterna med solceller och batterier, säger Saso Torngren-Stojanovski, Manager Strategic Partnerships på E.ON. Parallellt pratade vi ihop oss internt för att skapa bästa möjliga energilösningar för kunden. 

Det hela mynnade ut i en omfattande energilösning utifrån ett helhetsperspektiv. 

Omfattande energilösning från E.ON för miljonprogramområdet Bellevuegården i Malmö. Foto: Stena Fastigheter
Omfattande energilösning från E.ON för miljonprogramområdet Bellevuegården i Malmö. Foto: Stena Fastigheter

Totalenergileverantör för värme och varmvatten

Till att börja med tar vi på E.ON över driftansvaret för befintliga värmepumpar och blir totalenergileverantör av värme och varmvatten till hushållen i Bellevuegården. Nu håller även driften på att optimeras när värmepumparna alternativt fjärrvärmen ska stå för försörjningen. Optimeringen ska leda till bättre utnyttjande av energiresurser, lägre klimatpåverkan och lägre energikostnader. 

Solceller, batteri och smart styrning

Vidare kommer solceller installeras, fördelade på sju hus och med en effekt om cirka 400 kW. Även batterier med en total lagringskapacitet på 100 kWh kommer installeras. Dessutom implementeras local balancing och frekvensreglering i systemet. 

Och det är just local balancing som testades med positiva resultat i Simris. Konceptet ser till att kundens lokalproducerade el används på smartast möjliga vis genom smart styrning. Kapade effekttoppar, prisoptimering, högre självförsörjande och frigörande av kapacitet är några av de fördelar som kan uppnås

Saso Torngren-Stojanovski förklarar lösningen närmare: 

– I framtiden måste elsystemet fungera trots många småskaliga elproducenter och väderberoende energikällor. Då krävs flexibilitet. Ett flexibelt elsystem ska klara att ta emot energi i varierande mängd, skicka energi i olika riktningar, och flytta energianvändning till tider när belastningen på elnätet är liten. Ju mer flexibelt elsystem vi har desto mindre behöver vi förlita oss på att bygga ut elproduktionen hela tiden och att bygga ut elnätet.

Bellevuegården i Malmö får energisystem
Bellevuegården i Malmö får ett eget lokalt energisystem. Foto Stena Fastigheter

Frekvensreglering: Samhälls- och ekonomisk nytta 

Effektbalans och mer förnybar energi i våra elnät brukar ofta nämnas som några av de stora utmaningarna för det svenska elsystemet. En grundläggande förutsättning för att vårt elkraftsystem ska fungera är att producerad effekt å ena sidan och förbrukad effekt å andra sidan alltid är i balans. Ett mått på detta är systemets elektriska frekvens. 

Stena Fastigheter har tillsammans med E.ON utvecklat de tekniska förutsättningarna för att området ska kunna bli en lokal leverantör av elenergitjänster och bidra till det nationella kraftnätets ökande behov av frekvensreglering.

När systemet känner av att frekvensen går upp, betyder det att det är för mycket energi i elnätet – då laddar batterierna. Når frekvensen under ett visst gränsvärde bidrar istället batterierna med en del av det tillskott som behövs för stunden.

Frekvensreglering av el erbjuder fastighetsägare som förfogar över energiresurser nya intäktsmöjligheter. Tester som har gjorts visar att genom att sälja flexibel effektreserv till Svenska kraftnät kan fastighetsägare i snitt sänka återbetalningstiden för batteriet i fastigheten med upp 30 procent. Och Stena Fastigheter kommer nu att bli ett av Sveriges första fastighetsbolag att sälja flexibel effektreserv till Svenska kraftnät för att bidra till ett stabilare elnät med en större andel förnybar energi.

Det innebär dessutom att Stena Fastigheter som elenergitjänsteleverantör kan avlasta det nationella kraftnätet. Nya industrier och verksamheter, som kräver mycket kapacitet i näten kan idag ha problem med att expandera och etablera sig i delar i landet där kapacitetsbristen är ett faktum. En lokal leverantör av elenergitjänster bidrar till att öka kapaciteten i närområdet.

I en tid när elmarknaden identifierat brist på kapacitet i elnäten som på sikt hotar tillväxten i Sverige, blir Stena Fastigheters lösningar ett verktyg som bidrar till stor samhällsnytta.

För Stena Fastigheter har det både handlat om ekonomi och miljö. Kan vi spara pengar på smarta energilösningar samtidigt som vi minskar klimatbelastningen är det en vinst för alla.

Jonas Larsson, energi- och miljöansvarig på Stena Fastigheter

Bellevuegårdens sju batterilager är sammankopplade med varandra via en molntjänst och kan därför bete sig som ett enda stort lager gentemot elnätet och avlasta det nationella kraftnätet. Det innebär att effekt kan ledas ut från batterierna till elnätet om frekvensen i elnätet sjunker under 50 Hz. Om frekvensen stiger för mycket kan batterierna istället laddas med energi från elnätet.

Kan Simris kan vi

Så till sist, den kanske första frågan: varför? Varför väljer man att satsa på den här typen av lösning?

– För Stena Fastigheter har det både handlat om ekonomi och miljö. Kan vi spara pengar på smarta energilösningar samtidigt som vi minskar klimatbelastningen är det en vinst för alla, säger Jonas Larsson, energi- och miljöansvarig på Stena Fastigheter och fortsätter.

– Det fina med det här konceptet är att våra fastigheter kommer att utgöra en del av en helhet i staden, där det blir möjligt att flytta energi mellan fastigheter. Detta är vårt första steg i denna utveckling och vi kommer att lära oss jättemycket av vårt gemensamma arbete i Bellevuegården, avslutar Jonas Larsson. 

Helhetslösningen E.ON Next

Med E.ON Next kan ni skapa hållbara fastigheter för framtiden. Välj själv vilka tjänster och produkter som ska ingå i lösningen, allt från solceller och laddstationer till smart energistyrning.

Andra case med E.ON Next

Hyllie Terrass, Skanska

Hyllie Terrass – klimatneutrala kontor

I Malmös hållbara stadsdel Hyllie skapar vi, tillsammans med Skanska, Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad med hjälp av helhetslösningen E.ON Next.

kvarteret Bilden

Bilden – klimatverifierade kontor

I ett samarbete mellan E.ON och Stena Fastigheter ska nu gamla Trikåfabriken i Malmö bli Sveriges första klimatverifierade ombyggnadsprojekt.

Klimatsmart fastighet byggs i Norra Sorgenfri i ett samarbete mellan E.ON och Cityentreprenad. Foto: KBstudio Media

Norra Sorgenfri – hållbart boende

I Norra Sorgenfri i Malmö, tar vi på E.ON, i samarbete med Cityentreprenad, fram smarta energilösningar med innovativ teknik som gör det enkelt och förmånligt att leva hållbart.