I media har det rapporterats om hur Svenska kraftnät informerat om att det nu finns en reell risk för att delar av elnätet i södra Sverige kan behöva stängas ned kortvarigt i vinter. Viktigt att känna till är att mycket kan göras för att minska risken genom att spara energi och försöka använda elen mer flexibelt. 

Det som Svenska kraftnät nu höjer risken för kallas för manuell förbrukningsfrånkoppling, och är något som finns inbyggt i energisystemet för att i nödfall, till exempel vid effektbrist, kunna frånkoppla elförbrukning för att undvika en större störning. Men vad innebär det? Varför händer det? Hur stor är risken? Och hur skulle det i så fall gå till?  

Information om ersättning eller skadestånd vid Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)

Manuell förbrukningsfrånkoppling sker på order av Svenska kraftnät. Vi som nätägare styr varken över var eller när det skulle ske. Vid avbrott orsakade av manuell frånkoppling i våra nät betalas inte avbrottsersättning ut (som normalt utgår vid längre avbrott överstigande 12 timmar).

Du som kund har inte heller möjlighet att få ersättning för omkostnader. Detta med hänvisning till hur ellagen och allmänna villkor är utformade.

Däremot kan du som kund vara skyddad och få ersättning genom din egen hemförsäkring. Ett tips är att se över vad som täcks i den. Det finns även överspänningsskydd att köpa i elektronikbutiker som du kan installera vid produkter som är särskilt känsliga.

Vem eller vilka kopplas bort? 

Om det inte finns produktion eller import som täcker behovet av el och det är risk för effektbrist kan Svenska kraftnät besluta att beordra frånkoppling för att skydda kraftsystemet från större skador. 

Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en frånkoppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till anvisade nätbolag, till exempel E.ON, att de ska genomföra frånkopplingen och då ska detta göras inom 15 minuter. 

För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan roterande frånkoppling blir aktuellt.  Roterande frånkoppling innebär att elen kopplas bort inom ett visst område under en begränsad tid och att den därefter kopplas till igen samtidigt som den kopplas bort i ett annat område.  Det är värt att poängtera att om vi skulle hamna i en situation där strömförsörjningen behöver kopplas bort, handlar det om ett tillfälligt stopp under ett fåtal timmar under vintern - inte långa perioder. 

Vem bestämmer vilka som blir frånkopplade? 

Vilka ledningar och elförbrukare som ska omfattas kräver lokal kunskap och därför bestäms det på regional och lokal nivå. Kommuner ansvarar för identifiering och planering av hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet. Prioriteringen görs enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, så att el kan styras till dem vid en effektbristsituation. Metoden kallas Styrel, vilket står för styrning av el till prioriterade områden. 

Vad gör jag som kund om elen stängs av? 

Vad som händer vid en eventuell förbrukningsfrånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott, som du säkert varit med om tidigare. Precis som vid andra strömavbrott kan du enkelt följa avbrottets status i vår avbrottskarta.

Följ ditt strömavbrott i avbrottskartan

Vad ska jag tänka på inför att strömmen sätts på igen? 

Risken för fler strömavbrott är stor om många drar igång sin förbrukning igen samtidigt. Därför behöver vi vara varsamma när elen startas igen. Du som kund kan tänka på detta:  

  • Kontrollera att elektronisk utrustning är avstängd 
  • Undvik att slå på värmen direkt (särskilt om ni har direktverkande el) 
  • Undvik att laga mat eller annan energikrävande syssla 

Vad kan man göra för att minska risken? 

Både privatpersoner och företag kan hjälpa till genom att spara energi. Att sänka inomhustemperaturen i bostaden med en grad ger en besparing på cirka 5 procent. Om vi svenskar, när det är kallt i vinter, sänker elförbrukningen eller flyttar förbrukningen till tidpunkter då elnätet är mindre belastat, till exempel sen kväll, natt eller helger så minskar risken för att elen behöver kopplas ifrån.

Svenska kraftnät menar att om vi svenskar sänker elförbrukningen eller flyttar förbrukningen med till exempel två procent från den period då förbrukningen är som störst i vinter minskas risken för bortkoppling fem gånger. 

För att sänka din elförbrukning när elnätet är som hårdast belastat (mellan klockan 7-9 och 16-19) kan du till exempel:  

  • Undvika att använda tvättmaskinen 
  • Undvika att diska med diskmaskin 
  • Släcka lampor 
  • Undvika att ladda bilen  
  • Laga mat senare på kvällen

Som medborgare ska du vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning. På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig. 

Kommer det någon förvarning? 

Svenska kraftnät kommer i samband med en ansträngd situation att kommunicera med media och via egna kanaler för att uppmärksamma allmänheten på situationen.

Förbrukningsfrånkoppling – i nödfall 

Det är viktigt att känna till att manuell förbrukningsfrånkoppling endast sker i nödfall, och det är flera faktorer som måste inträffa för att det överhuvudtaget ska vara aktuellt. En mängd skyddsmekanismer är inbyggda i systemet för att undvika just frånkoppling av ett område, som är det sista steget i Svenska kraftnäts åtgärdstrappa. 

Skulle Sverige hamna i det läget att det finns risk för effektbrist kommer Svenska kraftnät att se det i handeln av el dagen före, och kommer då tillsammans med aktörer på marknaden att göra vad de kan för att minska risken genom gemensamma insatser för att öka produktion och minska 

Rekordhöga elpriser och ett ansträngt läge inför höst och vinter 

Just nu ser vi en väldigt ansträngd situation på energimarknaden. Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare förvärrat situationen och det råder brist på gas i Europa. Eftersom Sveriges elnät är sammanlänkat med stora delar av Europas så spiller det över även på Sverige. Samtidigt gör begränsningar i det svenska stamnätet att det är svårt att transportera tillräckligt med el från norra delarna av landet, där mycket el produceras, till söder, där den mesta elen konsumeras. 

Risk för effektbrist 

Allt detta sammantaget gör att förutsättningarna på den europeiska elmarknaden har förändrats. Nu minskar sannolikheten att få import från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser. 

Sverige har överskott på elenergi sett över hela året och exporterar mycket el. Men under årets kallaste timmar har vi stundtals ett underskott på eleffekt. Eleffekt är den mängd el som produceras och förbrukas i varje enskilt ögonblick. 

Svenska kraftnät, som ansvarar för stamnätet i Sverige, bedömer att risken för effektbrist har ökat från låg till reell. Det är framför allt i södra Sverige som riskerna blivit större. Elområde 4 har de högsta elpriserna och är mest beroende av import från andra länder. E.ON har många kunder i södra Sverige, och följer lägesutvecklingen noga. 

Hur förbereder sig E.ON? 

Porträttbild på Peter Siegenstam

Peter Sigenstam är driftchef på E.ON Energidistribution och det är hans verksamhet som på uppdrag av Svenska kraftnät kommer att genomföra en eventuell frånkoppling.

Från E.ON följer vi utvecklingen noga och har dialog med berörda parter. Vi känner oss trygga med att vi har rutiner på plats. Skulle det bli aktuellt får vi en förhandsinformation från Svenska kraftnät så att vi kan förbereda oss och informera kunder och samhälle.

Peter Sigenstam, Driftchef på Energidistribution