Den ökade efterfrågan på el ställer helt nya krav på elnätet. Elproduktionen idag är också mer oregelbunden och utspridd, med en kombination av storskalig vatten- och kärnkraft och småskalig, lokal vind- och solkraft. Det gör att elnätet inte bara är i stort behov av utbyggnad och upprustning, utan även behöver bli smartare.

Tre olika nivåer

Sveriges elnät är utbyggt på tre olika nivåer: transmissionsnät, regionnät och lokalnät. De transporterar elen från elproducenterna till elanvändarna och kopplar likt ett vägnät ihop alla delar av landet med varandra.

illustration på hur elnätet fungerar i Sverige

Transmissionsnätet

Transmissionsnätet, som också kallas för stamnätet, ägs av statliga Svenska kraftnät och kan jämföras med motorvägar. Det överför elen från norr (där största delen av elen produceras) till söder (där största delen av elen förbrukas), ut i regionnäten. Kraftledningarna har också förbindelser med våra grannländer. Elen transporteras vid hög spänning eftersom det är mer ekonomiskt. 

Regionnäten

Vi på E.ON tar hand om cirka 8 700 kilometer regionnät, som likt landsvägar transporterar elen från transmissionsnätet till lokalnäten. Även många vindkraftsparker ansluts direkt på denna regionala nivå. Eftersom elen inte ska överföras lika långt är spänningen i regionnäten lägre än i transmissionsnätet. De regionala näten ägs av fem regionnätsföretag. Vi på E.ON är den största regionnätsägaren i Sverige.

Lokalnäten

Vi på E.ON ansvarar för mer än 128 000 kilometer lokalnät. Precis som småvägar går lokalnäten genom bebyggelse fram till hushåll och verksamheter. De lokala näten levererar med andra ord elen till många av elanvändarna. I lokalnäten är spänningen ännu lägre än i regionnäten. De lokala näten ägs av över 100 små och stora elnätsföretag, många med lokal anknytning. 

Balans mellan produktion och användning

I elnätet behöver det alltid finnas en balans mellan det som produceras och det som används. För att allt vi kopplar in i elnätet ska fungera på rätt sätt behöver elnätet också hålla en viss spänning och frekvens. När du sätter en stickpropp i väggen produceras därför samma mängd el som du tar ut. I Sverige är standardspänningen 230 volt och frekvensen 50 Hz i ett vanligt vägguttag. Om elnätet är i obalans kan det innebära avbrott eller skador på utrustning.

Spårområde i Malmö

Vi behöver förnya elnätet

Sverige går allt mer ifrån elproduktion i stora centrala kraftverk till mindre lokala producenter av förnybar energi. Samtidigt går elektrifieringen och teknikutvecklingen snabbt, och vårt elnät hänger inte med i samma takt. För att se till att alla kan få den el de behöver och att vi undviker kapacitetsbrist i framtiden behöver vi förnya elnätet här och nu.

Därför bör inte regionnätsledningar flyttas

Elektrifieringen ställer höga krav på utökad kapacitet i elnäten. Att flytta ledningar ökar sällan kapaciteten eller leveranssäkerheten, men kräver stora resurser i tid och pengar. Därför lägger vi inte resurser på att flytta regionnätsledningar – utan prioriterar de investeringar som driver den viktiga samhällsutvecklingen.

Vanliga frågor om elnätet

Vad betyder elbrist?

Elbrist är ett begrepp som ofta dyker upp när man pratar om elnätet. Elbrist innebär att man inte producerar tillräckligt med el – vilket inte är fallet i Sverige. Däremot så riskerar vi en kapacitetsbrist i våra elnät om vi inte förnyar dem nu.

Betalar min elnätsavgift för utvecklingen av elnäten?

Det stämmer. Elnätsavgiften är ett samlingsnamn för de avgifter du betalar för att använda elnätet. Pengarna går bland annat till att förnya elnäten.

Hur finansierats elnätet? 

Elnätet i Sverige finansieras gemensamt av alla som använder det. Här ingår kunder som använder el som privatkunder och företag men också elproducenter som matar in el i elnätet. 

Hur stor är en kilovolt?

En kilovolt motsvarar 1 000 volt. Spänningen i ett vanligt uttag i ditt hem är 230 volt. I stamnätet är spänningen upp till 400 000 volt – eller 400 kilovolt. 

Kommer elen stängas ned i vinter? 

Hur stor är risken? Varför händer det? Vad gör man? Viktigt att känna till är att mycket kan göras för att minska risken genom att spara energi och försöka använda elen mer flexibelt. 

Läs mer om risken för bortkoppling