Många anslutningsärenden – kontakta installatör i god tid

Just nu är det många som vill ansluta sina solceller till elnätet. Det är vi glada för, men det ta tid för oss att bearbeta våra ärende och göra de beräkningar som behövs. Oftast kan vi göra beräkningarna på ett par timmar efter att du signerat frekvenssvarsblanketten men du kan behöva vänta i två veckor på besked. Ibland behövs det ytterligare beräkningar för att kontrollera elnätets kvalitet. Det kan i så fall innebära cirka tolv veckors väntetid till. Det kan även behövas göra förstärkningar i elnätet för att din anläggning ska kunna anslutas. Vi gör vårt yttersta för att påskynda hanteringen och för att hjälpa oss får du gärna kontakta en installatör i god tid. 

När solcellerna är köpta är det självklart att vilja komma igång med egen elproduktion så snart som möjligt. Ibland kan det dock behövas förstärkning av elnätet när solceller ska anslutas, vilket kan innebära ytterligare väntetid.

En av anledningarna till detta är att vi som elnätsföretag är skyldiga att följa gällande regelverk för att inte äventyra elleveransens kvalitet och säkerhet. Därför kan vi inte ansluta mer produktion än vad elnätet kan ta emot.

Viktigt att veta när solceller ska anslutas till elnätet

Ha is i magen tills din föranmälan är godkänd

Din föranmälan är det som avgör när installationen av solcellsanläggningen startar. Inte förrän föranmälan är godkänd och din installatör har fått klartecken kan anläggningen anslutas. Ett gott råd är att avvakta med montering tills föranmälan är godkänd. Att göra en utredning och kontrollera att din elproduktion inte belastar elnätet eller påverkar elkvaliteten negativt tar upp till sex veckor. Vid avvikande resultat, vilket händer i cirka 20 procent av fallen, görs djupare utredning och analyser. Då tas också de åtgärder fram som krävs för att kunna ansluta anläggningen.

Detta arbete tar cirka tolv veckor att utföra och först därefter kan eventuellt förstärkningsarbete startas upp. Totalt är det tre till fem procent av alla föranmälningar som kräver förstärkningar innan de kan anslutas fullt ut. Har du fått din anläggning monterad och du får besked att nätet måste förstärkas innan anslutning, kan du välja att antingen enbart producera egen solel tills utbyggnaden är gjord eller vänta tills justeringen är klar.

Förstärkning av elnätet tar tid

Idag behöver ungefär fem procent av alla solcellsanläggningar förstärkt nät för att kunna anslutas. Med ett ökat intresse för solenergi kan förstärkningsarbete bli vanligare. Att förstärka elnätet innebär att du får vänta mellan ett par månader upp och till ett år innan solcellsanläggningen fullt ut är ansluten. Faktorer som påverkar är:

  • Tillstånd för att förstärka nätet. 
  • Bygglov för arbete med elstolpar, transformator- och kopplingsstationer och ställverk.
  • Det faktiska utbyggnadsarbetet och förstärkning av elnätet.

Förstärkningsarbete av elnätet kan påverka dina kostnader

I de få fall som förstärkningsarbete av det lokala elnätet behöver göras för att din anläggning ska kunna anslutas, är det viktigt att veta att det kan innebära ökade kostnader för dig. Det gäller speciellt i de fall där anläggningens kapacitet ändras, en säkringshöjning görs och ett nytt mätarskåp behöver installeras eller flyttas.

När kan du börja använda dina solceller?

Starta aldrig din solcellanläggning utan klartecken från ditt nätbolag. Tänk på att är ett avtalsbrott att starta din solcellanläggning före ditt nätbolag har kontrollerat elnätet och sett till att du har en elmätare som kan hantera el som du producerar och el som du förbrukar. Att starta en anläggning utan klartecken kan leda till att din anläggning blir utestängd från elnätet. Du utsätter också personer som arbetar med driften av elnätet för en säkerhetsrisk. 

Nollinmatning kan vara en lösning

Om elnätet måste förstärkas för att du ska kunna anslutna din solcellsanläggning, så är nollinmatning en möjlighet att trots det starta produktionen av egen solenergi. Då kan din solcellsanläggning användas, men energin som produceras används enbart till ditt hem och ditt hushåll. Anläggningen är ansluten till elnätet men med begränsad inmatning. När elnätet är förstärkt kan begränsningen tas bort. Nollinmatning kan kräva extra kostnader som du står för, och du måste lämna in en egen separat föranmälan. Läs mer om nollinmatning.

Skillnader mellan elkonsumtion och produktion

Det finns några grundläggande skillnader mellan konsumtion och produktion av el. Om en villaägare har ett elnätsabonnemang och en säkring på 20 A är det sällan säkringen belastas maximalt. Det brukar handla om enstaka toppar i elförbrukningen över dygnet, till exempel när hushållet lagar mat eller tvättar. Alla grannar i kvarteret lagar heller inte mat eller tvättar samtidigt, vilket gör att topparna i elförbrukningen sprids ut.

När det gäller solcellsanläggningar är de i regel i drift under dygnets ljusa timmar, soliga dagar i mars till september. Det gör att det inte rör sig om enstaka tillfällen, utan långa perioder med hög belastning.

Formella krav på god kvalitet på elleveranser

I korthet handlar det om elsäkerhet. Svenska elnätsföretag måste helt enkelt följa gällande regelverk för att du som kund inte ska drabbas av problem med spänningskvalitet, något som kan förstöra elektriska apparater och orsaka bränder.

Kraven på elproduktion är högre än för konsumtion. När det gäller den el som levereras till kunder tillåter regelverket en variation i spänningen upp eller ned med högst tio procent. För produktion från egna solceller på taket får variationen i spänning inte vara större än fem procent i anslutningspunkten och högst tre procent i kabelskåp/stolpe där solcellsanläggningar sammankopplas med övriga kunder.

Detta innebär bland annat att en kund kan konsumera 20 A, men inte producera 20 A på samma anslutning.