Dagens elpris – vad ligger elpriset på idag?

Vad det aktuella elpriset ligger på styrs av många olika faktorer som till exempel olika väderförhållanden. Även priserna på gas, kol och utsläppsrätter kan påverka elpriset.

Fast elpris

Ett fast elpris innebär att du som kund får ett avtalat fast pris att betala per kilowattimme (kWh). Det fasta elpriset är bundet under hela ditt avtals längd och du behöver inte tänka på elmarknadens toppar och dalar. 

Här kan du se de senaste priserna. Priserna anges inklusive moms. Årsavgift tillkommer. 

Elområde 1
Norra Sverige

1 år – 299,00 öre/kWh

Elområde 2
Norra Mellansverige

1 år – 300,25 öre/kWh

Elområde 3
Södra Mellansverige

1 år – 713,25 öre/kWh

Elområde 4
Södra Sverige

1 år – 861,50 öre/kWh

Senast uppdaterat 2022-10-01

Årsavgifter för fast elpris

1 år – 600 kronor/år

Rörligt elpris för september 2022

Det rörliga priset följer prisutvecklingen på elbörsen och månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats. Basen i det rörliga priset är det raka medelspotpriset på elbörsen. Sedan tillkommer moms, påslag och elcertifikat.

Priserna nedan inkluderar moms, påslag och elcertifikat. Årsavgift tillkommer.

Elområde 1
Norra Sverige

134,48 öre/kWh

Elområde 2
Norra Mellansverige

135,14 öre/kWh

Elområde 3
Södra Mellansverige

306,43 öre/kWh

Elområde 4
Södra Sverige

320,88 öre/kWh

Årsavgifter för rörligt elpris

Tillsvidare – 660 kronor/år

Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Vänligen försök igen om en stund.

Tack för att du loggat in på Mitt E.ON. På de här sidorna kan E.ON-kunder se sina fakturor, hålla koll på sin förbrukning, följa sina anslutningsärenden samt ta del av andra tjänster.

Såvitt vi kan se är du inte kund hos oss. Men vill du teckna elavtal med oss blir vi självklart glada!

E.ON kanske redan levererar elen till ditt hem? Här är några möjliga orsaker till att det ser ut som att du inte är E.ON-kund:

  1. Det är någon annan i ditt hushåll som står för era E.ON-avtal
  2. Du har precis blivit kund hos oss, och våra system har inte hunnit registrera dig än
  3. Du är företagskund med organisationsnummer som har loggat in med BankID. Är du företagskund med organisationsnummer ber vi dig att logga in med användarnamn och lösenord.
  4. Du är företagskund med fler än 4 anläggningar. Har du fler än 4 anläggningar ber vi dig att logga in på E.ON Navigator.
  5. Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Var god försök igen om en stund.

Tjänsten är inte tillgänglig i detta läge.

 Vi rekommenderar 

Just nu kan det kännas extra svårt att välja elavtal. Vår rekommendation utifrån rådande läge är att teckna ett avtal med rörligt elpris och avvakta hur marknaden utvecklar sig. Osäkerheten kring prisbilden i vinter är mycket stor och det går därför inte att förutse vad elpriset kommer att bli.

Även om priset på elmarknaden väntas vara högt i höst och vinter kommer det sannolikt inte vara lika högt alla timmar. För dig som har möjlighet att vara flexibel i din förbrukning och styra elanvändningen till de timmar på dygnet då priset är lägst kan istället ett timprisavtal vara ett bra val. 

På grund av de höga priserna är det i dagsläget svårt att motivera att teckna ett fastprisavtal. Men om du värdesätter förutsägbarheten i att veta vilket elpris du kommer att ha erbjuder vi fastprisavtal med bindningstid på max ett år. Väljer du detta alternativ rekommenderar vi dock att du på förhand räknar på vilken kostnad du har att vänta utifrån aktuellt fastpris.

Prisutveckling för rörligt elpris

Kostnad kwh

I grafen visas det aktuella elpriset i kwh för 2022. Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2020 och 2021 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Priserna på elmarknaden i Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett hög nivå. Prisutvecklingen i Sverige är tätt sammankopplad med våra grannländer och beror på lokala och globala förutsättningar för elproduktion och elkonsumtion.

I Norden påverkas elspotpriserna främst av väderfaktorer, så som nederbörd, temperatur och lokala vindförhållanden. Det har varit både torrare och varmare än normalt under våren och sommaren, vilket har minskat tillgången på vattenkraft. Nivåerna i vattenmagasinen i Norden för perioden är därför mycket långt under normala nivåer. 

I och med våra elnätsförbindelser med övriga Europa påverkas vi även av vad som händer i andra länder och hur förhållandena ser ut där. 

Osäkerheten kring tillgången på gas och kol från Ryssland och övriga världen, samt priset på utsläppsrätter, är alla viktiga parametrar för elproduktionen på kontinenten, vilket lyfter priset i Europa och i sin tur påverkar det nordiska elpriset.

Det fasta elpriset fortsätter med kraftiga svängningarna från vecka till vecka och ligger just nu på historiskt höga nivåer till följd av oro kring hur energisituationen kommer att vara i framtiden.

Senast uppdaterad 2022-09-26

Är du företagskund?

Se senaste marknadsanalysen här

Prognos över framtida och aktuella elpriser

Energisituationen i Europa är fortsatt mycket ansträngd. Nu när Nord Stream 1 är nedstängd är gasflödena från Ryssland en mycket liten del av vad de historisk varit.Samtidigt arbetar Europeiska kommissionen med ett omfattande marknadsinterventionspaket för att stävja prisutvecklingen framåt. Förslag till åtgärder är bland annat en intäktsbegränsning för billiga energikällor, en retroaktiv vinstskatt och konsumtionsminskningar och/eller prisstak – men omfattande åtgärder kräver omfattande analyser. Däremot väntas någon form av marknadsintervention för denna vinter, från november till och med sista mars.

De europeiska elpriserna har halkat ned något från de högsta nivåerna i slutet på augusti till följd av nyheterna kring vinterpaketet, men har den senaste tiden handlats upp något igen.

I Norden fortsätter samtidigt nederbördsenergin vara lägre än normalt för årstiden. Nederbördsenergi är den nederbördsmängd som kan omvandlas till elenergi i våra vattenkraftverk. Detta, tillsammans med det höga prisläget i Europa, är just nu de primära drivkrafterna bakom de höga elpriserna i Sverige, där områdena i södra Sverige påverkas i större utsträckning av prisläget på kontinenten.

Den torka som just nu omfattar Europa (och Norden) komplicerar dessutom situationen ytterligare och spär på oron även på längre sikt, vilket återspeglas i de höga priserna också längre ut i tiden.

Givet nuvarande situation är vår bedömning att elpriset i Sverige kommer fortsätta variera kraftigt, men runt historiskt höga nivåer. Det är inte osannolikt att den kommande hösten och vintern resulterar i elpriser som ligger högre jämfört med föregående år.

Senast uppdaterad 2022-09-26

Detta påverkar elpriset

Vad kan jag själv göra för att sänka mina elkostnader och få det bästa elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att hålla nere dina elkostnader. Här kan du ta del av våra tips på hur du kan minska din elförbrukning.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss. Funderar du på solceller kan du testa ditt tak och se hur mycket du kan spara. 

Mer om våra olika avtal 

Så väljer du rätt elpris

Vilken avtalsform som passar dig beror på en rad olika saker. Hitta rätt elavtal utifrån dina förutsättningar. 

Flicka flyger i luften i ett rum

Elavtal med rörligt elpris

Vill du att ditt elpris ska följa elmarknaden är ett rörligt elavtal rätt för dig.

kvinna vid dator läser om timpris el

Timprisavtal

För dig som har möjlighet att flytta delar av din förbrukning till de timmar på dygnet då priset är lägst.