Vad är elcertifikat?

Lagen om elcertifikat, som trädde i kraft 2003, kom till för att gynna elproduktion från förnybara energikällor. För oss på E.ON innebär detta att vi kan ge våra kunder ännu mer el som kommer från förnybara energikällor, vilket är positivt för oss, våra kunder och miljön!

Vilka energikällor har rätt till elcertifikat och hur ökar det andelen förnybar el?

Lagen om elcertifikat gynnar elproduktion från förnybara energikällor som vindkraft, småskalig vattenkraft, solenergi och biobränsle. 

Sedan 2003 har lagen om elcertifikat varit en viktig del av att göra Sverige mer förnybart. Det har bland annat inneburit att svensk vindkraftproduktion har ökat från 0,5 TWh (terrawattimmar) till cirka 18 TWh 2017 under denna period. Nu tas nästa steg.

Beslut avseende förändrad kvotplikt fattades av riksdagen den 20 juni 2017. I propositionen föreslogs ett nytt mål för elcertifikatssystemet som innebär att systemet utökas med 18 terawattimmar (TWh), nya elcertifikat till år 2030 och att systemet förlängs till 2045.

Elcertifikat för mig som privatperson

• Som privatperson betalar du elcertifikatavgift baserat på hur mycket el du använder i ditt hem
• Du betalar elcertifikatavgift oberoende av vilket elavtal du har som privatperson
• Du är framförallt med och bidrar till att öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor. På så sätt medverkar alla kunder, privata såväl som företag, till en minskad klimatpåverkan.

Läs om elcertifikat för företag

Vad är priset på elcertifikat?

För att möjliggöra ambitionshöjningen och det nya finansieringsmålet har riksdagen beslutat att höja den så kallade kvotplikten. Kvotplikten bestämmer hur stor del av elleverantörernas försäljning eller elanvändarnas elanvändning som leverantören eller elanvändaren är skyldig att köpa elcertifikat för. Genom att höja kvoten höjs efterfrågan på elcertifikat och därmed incitamenten för investeringar i förnybar elproduktion. Ändringarna i lagen om elcertifikat träder i kraft den 1 januari 2018 och berör fakturor som skickas med start 2018, avseende december månads förbrukning och framåt. För kunden innebär detta en ökad kostnad per förbrukad kilowattimme (kWh).

Ökad kostnad per förbrukad kWh för ingångna Fastpris- och Mixprisavtal (fastprisandelen) före den 14 juni 2017.

År         Tillägg per förbrukad kWh

2018     0,2 öre/kWh
2019     0,131 öre/kWh
2020     ingen påverkan

Priserna är angivna inklusive moms.

Kunder med ett Rörligt pris-avtal berörs också, men här är den höjda elcertifikatkostnaden från och med december inbakat i det rörliga priset. Kundens ökade kostnad är beroende av marknadspriset på elcertifikat.  

Elcertifikatsavgift: Ökad kostnad per månad baserat på årsförbrukning

Årsförbrukning     Ökad kostnad per månad för 2018

2 500 kWh/år         5 kronor/år
5 000 kWh/år         10 kronor/år
10 000 kWh/år       20 kronor/år

Priserna är angivna inklusive moms.

Läs mer om elförbrukning

Ersättning och avgifter för egen elproduktion

Om du producerar egen el med en maximal effekt om 43,5 kW och en säkringsnivå om 63 Ampere klassas du som mikroproducent.  

Läs mer om ersättning och avgifter

Välj och teckna elavtal

Teckna nytt, förnya eller flytta elavtalet? Hitta alternativet som passar dig bäst.

Teckna elavtal

Läs mer

Aktuella priser och elmarknaden