Legal | Integritetspolicy - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Informationsblad

E.ONs integritetspolicy

Information om personuppgiftshantering (GDPR)

E.ON Sverige AB och våra dotterbolag i Sverige är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på eon.se eller direkt till oss på något annat sätt. I denna text finner du en kortfattat beskrivning av lagstiftningen och vårt sätt att hantera personuppgifter.

Vi behandlar bara personuppgifter när vi har ett berättigat syfte och ändamål och vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Känsliga personuppgifter behandlas bara om det finns särskilt starka skäl och om det finns lagkrav för det. Vi lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför E.ON om det står klart att de rättsliga förutsättningarna för detta är uppfyllda.

Innehåll

Insamling av personuppgifter
Rättslig grund för vår behandling
- Eldistribution
- Elförsäljning
- Vindprojekt
- e-Mobility, laddkort
- Kundundersökningar
Information till den registrerade
Ändamål
- Eldistribution
- Elförsäljning
- Vindprojekt
- e-Mobility, laddkort
- Kundundersökningar
Behandling av personuppgifter i tredje land
Samtycke
Marknadsföring
Tjänster som vi tillhandahåller
Information till kund vid utskick av bekräftelser via SMS och e-post
Överlämnande av personuppgifter till andra parter
Säkerhet
Gallring
- Eldistribution
- Elförsäljning
- Vindprojekt
- e-Mobility, laddkort
- Kundundersökningar
Rätt att få information (Registerutdrag) och rättelse
Rätt till Dataportabilitet
Klagomål till Datainspektionen
Personuppgiftsombud

Insamling av personuppgifter

Vi använder oss av så kallade cookies vid besök på eon.se. Dessa cookies används som hjälpmedel till besökaren så att personen enkelt kan nå korrekt information och anpassa sitt besök efter individuella önskemål. Besökaren har möjlighet att säga nej eller ja till cookies i webbläsaren enligt önskemål. Om besökaren avvisar cookies kan vi inte garantera att den digitala funktionaliteten i våra tjänster på eon.se.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon lämnar sina uppgifter till oss via brev, e-post, telefon, etc. eller genom att vi får uppgifter från offentliga register och liknande.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden skiljer sig beroende på vilken typ av behandling av personuppgifter som vi genomför och det kan vara avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, intressen av grundläggande betydelse eller samtycke.

Eldistribution

För vår eldistribution är det, avtal samt rättlig förpliktelse

Elförsäljning

För vår elförsäljning är det, avtal, intresseavvägning samt i vissa fall samtycke om man som kund har samtyckt till någon form av extra behandling såsom exempelvis profilering.

Vindkraftsprojekt

För vindkraftsprojekt är vår legala grund en intresseavvägning.

e-Mobility, laddkort

För e-Mobility är den rättsliga grunden avtal.

Kundundersökningar

För kundundersökningar är den rättsliga grunden för vår behandling en intresseavvägning, det vill säga vi har noga avvägt integritetsintrånget för dig i förhållande till nyttan som denna undersökning i slutändan kan ge dig och oss.

Information till den registrerade

När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om:

  • vilket bolag inom E.ON som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna
  • för vilket ändamål personuppgifterna samlas in
  • annan information som behövs för att den som lämnar personuppgifter skall kunna ta tillvara sina rättigheter såsom information om det finns andra mottagare av uppgifterna. Rätten att ansöka om information och få rättelse.
  • om vi samlar in personuppgifterna själv och du inte känner till att vi har den typen av uppgifter kommer vi att informera dig.

Ändamål

Vi samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda och berättigade ändamål. Normalt sätt är ändamålet att utföra en tjänst som berörd person har begärt. Vi behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Information om ändamålet i det specifika fallet framgår exempelvis i anslutning till e-postformulär, avtalsvillkor eller liknande. Nedan finner du de ändamål som vi har för vissa verksamhetsdelar.

Eldistribution

Eldistribution, har fått ditt namn, personnummer, datum för inflyttning, adress, postnummer, ort och i förekommande fall telefon, fax och e-postadress från dig själv eller från ditt ombud som kan vara utflyttande kund eller fastighetsägare. Om du i framtiden flyttar kan vi på samma sätt komma att hämta in de ovan nämnda uppgifterna samt datum för utflyttning och slutfaktureringsadress.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. De kan även komma att användas för marknadsanalyser och statistik för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register.

Elförsäljning

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. De kan även komma att användas för marknadsanalyser och statistik för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan därmed utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter.

Vindkraftsprojekt

Syftet och ändamålet med att behandla dina personuppgifter när vi projekterar för nya vindparker är kunna skicka ut information om de vindkraftsprojekt som vi har nära dig.

e-Mobility, laddkort

Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att uppfylla aktuellt avtal. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser och statistik av E.ON eller någon av E.ONs samarbetspartners, såsom partners till vilka E.ON driftar laddningsställe åt och som vill kunna föreslå dig lämpliga erbjudanden baserat på din laddning av ditt elfordon. Personuppgifter kan därmed utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter.

Kundundersökningar

Syftet och ändamålet med att behandla dina personuppgifter i samband med undersökningar är att förbättra din upplevelse som kund. I vissa fall är undersökningen inte anonym då vi gärna vill ha möjlighet att ta kontakt med dig efter undersökningens genomförande om det skulle behövas. Då framgår detta tydligt i informationen. I andra fall är undersökningen anonym på så sätt att vi inte har tillgång till vem som har svarat vad i undersökningen, samtidigt finns den informationen sparad hos det företag som tillhandahåller verktyget som vi använder för undersökningar.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Dina personuppgifter kan i vissa fall komma att hanteras i ett land utanför EES området. För att säkerställa en säker hantering har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall är detta i form av ett godkänt standardavtal. Förekommande avtal som vi använder finner du på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32010D0087

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Marknadsföring

I de fall personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring anges detta i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som inte vill att personuppgifter används för direktmarknadsföring kan anmäla detta till oss.

Vi genomför inte direktmarknadsföring gentemot personer som inte är intresserade av detta. För att säkerställa detta matchar vi personuppgifter mot olika spärregister för direktmarknadsföring.

Tjänster som vi tillhandahåller

Avbrottsinformation är en tjänst som vi tillhandahåller. Om du använder tjänsten kommer vi att inhämta din platsinformation via din GPS. Denna information behövs för att kunna leverera information till dig om aktuella avbrott. Så fort vi har fått denna information från dig och information om aktuella avbrott i området har leverats till dig raderas den information vi inhämtat från dig.

Information till kund vid utskick av bekräftelser via SMS och e-post

När vi kommunicerar med dig så har vi antingen fått dina personuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer) från dig eller inhämtat dem en annan källa såsom exempelvis fastighetsägare, utflyttande kund. Uppgifterna kan även ha inhämtats från offentliga och privata register. Denna information använder vi för att kommunicera med dig när vi till exempel bekräftar en flyttanmälan eller att en betalning kommit oss tillhanda via sms eller e-post.

Överlämnande av personuppgifter till andra parter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till andra bolag inom E.ON eller till samarbetspartners. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt. Det kan också vara så att vi använder oss av personuppgiftsbiträden. När sådant överlämnande sker lämnar vi tydliga instruktioner om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna.

När överlämnande skall ske tar vi alltid hänsyn till de lagar och övriga bestämmelser som reglerar åtskillnad mellan elhandelsföretag och elnätsföretag. Detta innebär personuppgifter inte alltid kan lämnas till andra bolag inom E.ON även om personen ifråga hade önskat det.

Personuppgifter lämnas normalt sätt inte till bolag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer E.ON först att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas eller anonymiseras de. Detta gäller exempelvis när en fråga som inkommit via e-post har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. I vissa fall kan uppgifter behöva sparas en längre tid, till exempel för bokföringsändamål. Nedan finner du mer specifika gallringstider för olika områden

Eldistribution

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du är kund hos oss och de flesta uppgifter kommer att raderas 14 månader efter det att kundförhållandet avslutas. Vi har i några fall skyldighet att enligt lag behålla vissa uppgifter såsom till exempel fakturauppgifter, i övrigt sparas bara uppgifter där vi har ett berättigat ändamål att behandla uppgifterna.

Energiförsäljning

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du är kund hos oss och de flesta uppgifter kommer att raderas 14 månader efter det att kundförhållandet avslutas. Vi har i några fall skyldighet att enligt lag behålla vissa uppgifter såsom till exempel fakturauppgifter, i övrigt sparas bara uppgifter där vi har ett berättigat ändamål att behandla uppgifterna.

Vindkraftprojekt

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden vårt projekt är i utvecklingsfas och kommer att raderas tre månader efter det att projektet gått in i byggnationsfas.

e-Mobility, laddkort

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden du har ett aktivt kort hos oss. När du inte använt ditt kort på två år kommer du att raderas i våra system.

Kundundersökningar

Tre månader efter det att undersökningen är avslutad kommer dina svar att anonymiseras.

Rätt att få information (Registerutdrag) och rättelse

För att begära ett registerutdrag kontakta kundtjänst på 0771-22 24 24 så hjälper vi dig.  Alternativt besök någon av våra receptioner och där du via ett formulär kan ansöka om registerutdrag, ta med dig giltig fotolegitimation.

Du har rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter.

Rätt till Dataportabilitet

Om du själv har levererat vissa personuppgifter såsom att du exempelvis har förbrukat energi och på så sätt givit upphov till ett förbrukningsmönster har du rätt till dataportabilitet. Detta kan du använda om det är aktuellt att till exempel flytta med förbrukningssiffror till en ny leverantör.

Klagomål till Datainspektionen

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen, det gör du på e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Personuppgiftsombud

Om du har andra frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@eon.se eller vår växel på 040-25 50 00.

Den här sidan uppdaterades 14 september 2018