Så klarar vi vinterkylan – rundabordssamtal i Norrköping

Den 8 januari bjöd E.ON in politiker och näringslivsrepresentanter för att diskutera energiförsörjningsfrågan i Norrköpingsregionen och skapa ökad förståelse och kunskap vad gäller kapacitet, energieffektivisering, klimatomställning och långsiktiga spelregler. Efter samtalet hölls pressträff för inbjuden media.

Från vänster: Lars Stjernkvist, Stefan Källman, Jenny Martis, Carl Hylander, Jonas Lind, Karin Jonsson, Magnus Malm, Johan Sandborgh och Per-Anders Tauson.

Norrköping är en kommun i stark tillväxt, vilket ställer ökade krav på tillgången på el och värme. Fjärr- och kraftvärmen blir allt viktigare för att säkerställa såväl värmeförsörjningen som en god elkapacitet lokalt; samtidigt möter fjärr- och kraftvärmen flera utmaningar framöver – bland annat i form av nya skatter.

Så hur säkerställer vi tillsammans en trygg och hållbar energiförsörjning för Norrköpingsregionen även långsiktigt? Det var huvudfrågan när Per-Anders Tauson, Director City Solutions E.ON, Jonas Lind, produktionschef E.ON Norrköping, Carl Hylander, kundansvarig E.ON Norrköping och Göran Bolin, Senior Advisor Political Affairs E.ON, mötte Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S), och Karin Jonsson, ordförande tekniska nämnden (C), samt Stefan Källman, Hyresbostäder, Johan Sandborgh, Lundbergs, Jenny Martis, Klövern, och Magnus Malm, Magnentus, i ett rundabordssamtal.

– Tack vare Händelöverket är beredskapen för en kall vinter i Norrköping god, både vad gäller värme och el, konstaterade Per-Anders Tauson. Tillgången på lokal elnätskapacitet är i dagsläget inte heller ansträngd på motsvarande sätt som rapporterats från exempelvis Stockholm och Malmö. Samtidigt tas kraft- och fjärrvärmen ofta för given i den pågående diskussionen om vår framtida energiförsörjning, trots att de politiska villkoren för verksamheten stegvis försämrats. Vi hoppas nu att riksdagspartierna framåt kan nå samsyn kring långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor som säkrar fjärr- och kraftvärmens fortsatta bidrag till en hållbar energiförsörjning året om.

I Sverige står kraft- och fjärrvärmen idag för cirka tio procent av den totala elproduktionen och drygt 50 procent av värmeproduktionen. Med en växande efterfrågan på el samt allt mer förnybar elproduktion i form av vind- och solkraft i det svenska elsystemet, ökar behovet av eleffekt som inte är väderberoende utan planerbar. I detta har den lokala kraft- och fjärrvärmen, som ger stabil och pålitlig el- och värmeproduktion året om, en central roll för en hållbar energiförsörjning. 

– Kraftvärmeproduktionen på Händelö bidrar både med lokal el samt med värme som inte anstränger utan istället avlastar elsystemet, sa Jonas Lind. Detta gör att Händelöverket står för dubbel nytta när det gäller att säkerställa Norrköpingsbornas tillgång på el och värme. Trots en betydande tillväxt i Norrköping har en omfattande effektivisering av energianvändningen kunnat balansera de ökade behoven. Genom fortsatt samverkan med våra kunder om lösningar för energieffektivisering samt optimering av systemet, räknar vi med att våra nuvarande fjärrvärmesystem ska möta behoven hos den växande staden även i framtiden.