Eftersom fjärrvärme både är energieffektiv och till störst del produceras av förnybar och återvunnen energi, spelar den en central roll i ett hållbart samhälle. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärme, men också fjärrkyla, på olika håll i Sverige. I samarbete med kunder, kommuner och andra aktörer tar vi fram lösningar för den hållbara staden.

Smarta energisystem i Malmö

Stadsdelen Hyllie ska vara en global förebild inom hållbar stadsutveckling och målet är att energiförsörjningen helt ska bestå av förnybar eller återvunnen energi senast 2020. För att nå dit utvecklar vi bland annat smarta nät som både kan leverera fjärrvärme ut till kunderna och ta vara på kundernas egen småskaliga produktion in i nätet.

Just nu byggs Hyllie Terras.  Genom vår helhetslösning Next, kan vi tillsammans med Skanska skapa Sveriges första klimatneutrala kontorsfastighet. Lösningen bygger på förnybar, lokal, digital och delad energi.

Hållbara lösningar i en ny stadsdel i Norrköping

Inre Hamnen är ny stadsdel som planeras att vara fullt utbyggd 2028. Tillsammans med Norrköpings kommun och byggherrar tar vi initiativ till samarbeten för att utveckla smarta energilösningar för en hållbar livsstil, både miljömässigt och socialt.

Energiåtervinning för ett växande Stockholm

Fler människor flyttar till Stockholm, vilket betyder större efterfrågan på energi samtidigt som avfallsmängderna ökar. Med den nya kretsloppsanläggningen i Högbytorp bidrar vi till att lösa denna utmaning. Genom att förvandla avfall till energi skapar vi förutsättningar för en hållbar tillväxt i Sveriges mest expansiva region.

I samband med bygget av kretsloppsanläggningen byggde vi samman våra fjärrvämenät i Bro, Kungsängen och Järfälla, så att dessa orter får fjärrvärme från Högbytorp. I Järfälla arbetar vi även tillsammans med kommunen för hållbar utveckling i den växande stadsdelen Barkarbystaden. Genom samarbete i projekt driver vi fram innovationer och energismarta lösningar. Bland annat arbetar vi för att skapa förutsättningar för framgångsrik hållbarhetscertifiering av stadsdelar.

Koldioxidneutral fjärrkyla i Örebro

Även fjärrkyla kan bidra till att bygga en hållbar stad. I Örebro investerar vi just nu 30 miljoner kronor för att förse Örebro universitet med koldioxidneutral fjärrkyla från och med våren 2018. Utbyggnaden gör att även andra, som kontor och offentliga byggnader, kan ansluta sig och få fjärrkyla för ett bättre inomhusklimat.

 

Här bygger vi för en tryggare värmeförsörjning

Våra stora utbyggnadsarbeten kan påverka boende, trafik och samhälle lokalt.

Norrköping

Flygbild över Norrköping

Ny anläggning på Ingelsta industriområde

Vi bygger en ny spets- och reservproduktionsanläggning för fjärrvärme på Ingelsta industriområde, för att garantera fjärrvärme i alla lägen.

Vi gräver för trygg värme i ditt område

På Generalsgatan och Hagagatan byter vi ut de gamla fjärrvärmeledningarna. Lite stökigt ett tag, men trygg och stabil värme när det är klart.

Täby

Fjärrvärmen växer i Täby

Vi bygger ut fjärrvärmenätet i Täby så att fler kan få fjärrvärme. Det är det första fjärrvärmenätet i Sverige där kunderna kan välja leverantör.

Grävarbete i gata

Högbytorp

Person i hjälm framför Högbytorp

Kretsloppsanläggningen i Högbytorp

I nya kretsloppsanläggningen integrerar vi material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt. Biogasanläggningen stod klar sommaren 2018 och en kraftvärmeanläggning i början av 2020.

Fjärrvärmens miljöfördelar

Fjärrvärme återanvänder energi från bland annat industrier och avfallsförbränning. Dessutom används den producerade energin på ett smart och hållbart sätt. Flera av våra fjärrvärmeverk genererar även el när det behövs. Lär dig mer om varför fjärrvärme är ett bra miljöval. 

Fjärrvärmekopplingar i fjärrvärmecentral

Här bygger vi ut

Våra stora utbyggnadsarbeten kan påverka boende, trafik och samhälle lokalt.

Flygbild över Norrköping

Norrköping

Vi bygger en ny spets- och reservproduktionsanläggning för fjärrvärme på Ingelsta industriområde i Norrköping, för att garantera fjärrvärme i alla lägen.

Grävarbete i gata

Täby

Vi bygger ut fjärrvärmenätet i Täby så att fler kan få fjärrvärme. Det är det första fjärrvärmenätet i Sverige där kunderna kan välja leverantör.

Person i hjälm framför Högbytorp

Högbytorp

I nya kretsloppsanläggningen integrerar vi material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt. Biogasanläggningen stod klar sommaren 2018 och en kraftvärmeanläggning i början av 2020.