Om jordens resurser ska räcka till planetens växande befolkning måste allt som produceras användas flera gånger, i ett kretslopp. I en cirkulär ekonomi är avfall en resurs som kan återvinnas till material och energi. Och det är precis det som sker i kretsloppsanläggningen i Högbytorp!

Energiåtervinning för ett växande Stockholm

En av Europas snabbast växande storstadsregioner är Stockholms län, som inom kort förväntas ha över 2,5 miljoner invånare. Den snabba tillväxten skapar möjligheter, men innebär också utmaningar: fler människor betyder större efterfrågan på energi samtidigt som avfallsmängderna ökar.

Med kretsloppsanläggningen i Högbytorp bidrar vi på E.ON till att lösa denna utmaning. Genom att förvandla det som ingen vill ha – avfall – till något som alla behöver – energi – skapar vi förutsättningar för en hållbar tillväxt i Sveriges mest expansiva region.

Ett hållbart kretslopp mellan stad och land

Kretsloppsanläggningen domineras av två byggnader: biogasanläggningen, som stod färdig hösten 2018 och kraftvärmeanläggningen, som togs i drift i januari 2020. Båda ligger i direkt anslutning till Ragn-Sells sedan länge etablerade återvinnings- och behandlingsanläggning.

E.ONs svenska biogasverksamhet såldes under våren 2021 till ST1. Därmed drivs biogasanläggningen på Högbytorp numera av ST1. Dock sker även fortsättningsvis ett nära samarbete mellan företagen och anläggningarna på plats i Högbytorp.

I biogasanläggningen rötas matrester och annat organiskt material från hushåll och företag i regionen. Vid rötningen bildas biogas, biogödsel och kompost.

I kraftvärmeanläggningen återvinner vi energi ur avfall genom förbränning, för att producera lokal el och fjärrvärme. Vid förbränning bildas mycket energiaskor. Bottenaskan matar vi ut via ett torrt utmatningssystem till vår granne Ragn-Sells. Fördelen med det är att nästan all metall som blir kvar efter förbränningen, kan utvinnas och återanvändas. Detta betyder god resurshushållning och mindre som läggs på soptipp.

Kraftvärmeanläggningen är dessutom en viktig "njure" för samhället. Miljö- och hälsostörande ämnen så som kadmium och kvicksilver omhändertas efter förbränning på ett säkert sätt och minskar fortsatt spridning i samhället.

Illustration över kretsloppsanläggningen i Högbytorp

Kretsloppsanläggningen i Högbytorp

Bidra till en mer cirkulär ekonomi

  • Låna och hyr
  • Sälj och ge bort
  • Köp begagnat
  • Laga och återvinn

Cirkulär ekonomi, vad är det?

Cirkulär ekonomi är ett system inspirerat av naturens eget kretslopp där inget går till spillo och där vi blir bättre på att dela saker med varandra. Det handlar om att förlänga nyttan av en produkt så länge som möjligt. När en produkt inte funkar längre gör vi om den till en annan produkt eller en råvara som behövs, så att vi får ett cirkulärt kretslopp.

Värt att veta om Högbytorp

  • Elproduktionen från Högbytorp räcker till en normal årsförbrukning i 66 000 lägenheter.
  • Värmeproduktionen motsvarar årsförbrukningen i 21 200 genomsnittliga småhus.

Högbytorp i siffror

Investering: 265 miljoner euro

Årsproduktion: 590 GWh

– varav fjärrvärme: 425 GWh
– varav el: 165 GWh