Under de kommande fyra åren planerar vi att investera 16 miljarder kronor i utvecklingen av Sveriges elnät. Det är en rekordstor satsning som krävs för att ställa om vårt samhälle, men vi är samtidigt övertygade att omställningen inte kan göras av en enskild aktör. Det är något vi måste lösa tillsammans, i dialog med kommuner, regioner, Svenska kraftnät, lokala elnätsägare, näringslivet och elproducenter.

Varför byggs elnätet inte ut proaktivt?

En vanlig fråga vi får är varför elnätet inte byggts ut i förebyggande syfte. Det enkla svaret är att ellagen inte tillåter det. Det måste finnas ett bevisat behov, vilket gör det svårt att planera för ett elnät som ska leverera långt fram i tiden.

Varför tar det så lång tid att bygga ut elnätet?

Idag tar det upp till 10 år, i vissa fall ännu längre, att bygga ut en regional elledning. Det är längre tid än det tog att bygga Öresundsbron. Orsaken är dagens tillståndsprocesser. Regelverket måste förändras så att samhällsintresse och klimatnytta väger tyngre i beslutsprocessen. Tillståndsprocesserna kan bli betydligare effektivare – med bibehållen rättssäkerhet.

Nätutvecklingsplaner är framtiden

Den 1 juli infördes ny lagstiftning för elnätsföretag däribland skyldigheten att ta fram så kallade Nätutvecklingsplaner. Just nu pågår arbetet hos Energimarknadsinspektionen med att ta fram föreskrifter för nätutvecklingsplaner som mer i detalj beskriver vad planerna ska innehålla, hur de ska samrådas och hur de ska offentliggöras och rapporteras in till myndigheten. I korthet ger lagen E.ON och andra aktörer möjligheten att tillsammans börja bygga ut elnäten baserat på välgrundade prognoser snarare än bevisade behov. Det är ett stort steg i rätt riktning som gör att vi och andra aktörer kan sätta igång det viktiga arbetet med att utveckla Sveriges elnät snabbare.

Vi välkomnar all input från kommuner och regioner rörande vilken effektbehovsutveckling de ser de kommande tio åren. Denna information är nödvändig för att E.ON  ska kunna göra rätt prognoser, och grundat på det fatta rätt beslut om åtgärder så att vi kan skapa eller frigöra den kapacitet som behövs i nätet även framöver.

Vad innehåller en nätutvecklingsplan?

En nätutvecklingsplan är en välgrundad prognos över investeringar under kommande 5–10 år. Tonvikten i planen ska ligga på den utveckling av distributionsinfrastrukturen som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny last, inklusive laddningsstationer för elfordon. Nätutvecklingsplaner ska offentliggöras minst vartannat år.

En nätutvecklingsplan är en detaljerad prognos över investeringar under kommande 5–10 år.

Mer om kapacitetsbristen

City, storstad i kvällsvy, sedd från ovan

Därför ökar efterfrågan på el

Elektrifieringen av Sverige kräver stora mängder energi och ett elnät som klarar av att leverera elen dit den behövs. 

Illustration vad är elbrist

Vad är elbrist?

Nätkapacitetsbrist, elbrist och effektbrist – termerna är många. Här hjälper vi dig reda ut vad kapacitetsbristen innebär.

Kraftledning på åker i solsken

Så löser vi kapacitetsbristen

Se initiativen vi arbetar med för att skapa möjligheter till en säkrad elnätskapacitet i Sverige, både på kort och lång sikt.