Innan du köper solpaneler/solceller

Innan du köper din solcellsanläggning är det viktigt du kontrollerar med din kommun vad som gäller kring bygglov då det varierar från kommun till kommun. Det är även viktigt att du säkerställer att anläggningen uppfyller våra tekniska krav.

Så lång tid tar det

Förutom att sätta upp solceller på taket så behöver solcellsanläggningen anslutas till elnätet. Det tar i de allra flesta fall 2-3 månader efter att din elektriker skickat in en föranmälan. Innan anslutning kan ske måste din elektriker skicka in en så kallad färdiganmälan.

I sällsynta fall kan det krävas åtgärder i elnätet innan du kan ansluta din solcellsanläggning till elnätet. Ibland behöver vi göra ett jobb utanför din tomt innan anslutning av solcellerna kan ske. Då måste vi ibland söka tillstånd från markägare, kommun och/eller myndigheter och invänta deras svar innan vi kan påbörja arbetet. Då kan anslutningen ta allt från 3 månader upptill ett år och i sällsynta fall flera år. Även tid på året påverkar, vintertid kan exempelvis tjäle i marken fördröja arbetet.

Kostar det något att ansluta solcellsanläggningen?

I de allra flesta fallen kostar det inget att ansluta solcellsanläggningen till elnätet om du har en anläggning med mätarsäkring om 16-63 A. Men om du samtidigt ändrar din mätarsäkring och/eller flyttar/byter ditt mätarskåp så kan det tillkomma kostnader. Själva bytet av mätaren är alltid gratis.

Så här fungerar det att ansluta solceller till elnätet

 • Anlita en elektriker Vi rekommenderar att du väljer en elektriker med solcellsinstallation som specialkompetens.

 • Vi får din anmälan från elektrikern Vi kontrollerar att det går att ansluta anläggningen till elnätet utan vidare åtgärder. Om det krävs åtgärder och/eller du samtidigt vill göra förändringar på din elanläggning tar vi det vidare för projektering samt beräkning av eventuell kostnad.

 • Du får ett avtal eller en offert från oss I de allra flesta fall krävs inga åtgärder i elnätet och inga kostnader förekommer. Då får du ett tilläggsavtal med uppgifter om din produktionsanläggning. Om det istället finns en kostnad skickar vi en offert till dig. Offerten behöver du signera och returnera till oss för att vi ska kunna gå vidare med arbetet.

 • Elektrikern får våra villkor Ungefär samtidigt som du får tilläggsvillkoren/offerten får elektrikern sina villkor så att hen kan göra sin del av arbetet.

 • Vi förbereder arbetet och söker tillstånd Om ändringar behöver göras i elnätet påbörjar vi dessa nu. Om du fått en offert från oss så måste den vara signerad för att vi ska påbörja arbetet.

 • Elektrikern meddelar att arbetet är klart När elektrikern skickat en färdiganmälan till oss kan vi slutföra arbetet. I färdiganmälan intygar elektrikern att allt är förberett och utfört enligt de villkor hen fått.

 • Vår montör slutför arbetet När vi fått färdiganmälan kommer vi överens med din elektriker om tidpunkt för mätarbyte. När det är klart kan du från vår sida driftsätta din solcellsanläggning.

 • Välj elhandelsavtal för din överskottsel Den el som du inte själv använder säljer du till en elhandlare. Om du inte aktivt gör ett val så är det din nuvarande elhandlare som blir anvisad uppköpare av den el du producerar (gäller upp till 100 A). Det är oftast mer förmånligt att själv välja elhandelsavtal, så vi rekommenderar att du gör ett aktivt val.

Avgift för anslutning till elnätet

Under förutsättningen att du som kund uppfyller dessa villkor tillkommer ingen kostnad för anslutningen från vår sida.

 • Anläggningseffekt max 43,5 kW samt säkring max 63 A
 • Är huvudsakligen konsument på årsbasis
 • Inte ändrar din säkring till mer än vad anslutningen är betald för 

Försäljning av överskottsel

Den el du producerar men inte själv använder kan du sälja vidare. 

Håll koll på ditt ärende

Om du har ett pågående anslutningsärende hos oss kan du enkelt följa hur det går.