Du får en smart mix av förnybar energi

Hos oss på E.ON är det enkelt att teckna ett hållbart elavtal med förnyelsebar energi. Allt du behöver göra är att välja om du vill ha fast eller rörligt pris och hur lång tid du vill att ditt elavtal ska gälla.

Vad är förnybar energi?

El från förnybar energi kommer från källor som naturligt förnyas.

  • När det blåser omvandlas vindens rörelseenergi till förnybar el.
  • När solens strålar når jorden tas energin tillvara och omvandlas till förnybar el i solpaneler.
  • Energin i strömmande vatten tas tillvara i vattenkraftverken och omvandlas till förnybar el.
  • Biobränslen, olika former av organiskt avfall och restprodukter, kan användas som ett förnybart bränsle, bland annat för elproduktion.

Varför en smart mix av förnybart?

Vi på E.ON har helt valt bort att sälja el från olja, naturgas och kol eftersom energikällornas utsläpp är skadliga för miljön. Helst av allt vill vi bara sälja el från förnybara energikällor till dig – eftersom det både är fossilfritt och förnybart.

Därför har vi tagit fram elavtal med en smart mix av förnybar energi som består av sol-, vind-, vatten- och biokraft. Väljer du ett elavtal hos oss bidrar du aktivt med att öka efterfrågan på förnybara energikällor.

Ju mer energi som kommer från förnybara energikällor, desto mindre behöver i framtiden komma från kärnkraft och från källor med större miljöpåverkan, som olja och kol.

Skärmdump från film om el med Anja och Filippa

Anja och Filippa väljer förnybar energi

Anja och Filippa bygger sitt drömhus – sitt hållbara drömhus och till det vill de välja bra el. Därför ringer de upp Lena Berglund på E.ON för att ta reda på mer om vad förnybar energi är.

Förnyelsebar energi i Sverige

Användningen av förnyelsebar energi i Sverige, som består av bland annat biobränslen, vattenkraft och vindkraft, har under lång tid haft en uppåtgående trend. Detta samtidigt som användandet av fossilenergi minskar.

Genom EU:s direktiv har medlemsstaterna ett bindande mål fram till 2020 kring främjandet av energi från förnybara källor. För Sverige innebär detta att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020. Denna nivå passerades redan år 2012. 

Vi på E.ON vill göra vår del i att uppnå ett ännu mer ambitiöst mål och har därför ett eget mål att ställa om till 100% förnybar och återvunnen energi år 2025.

Hållbar energi för en bättre framtid

För att skapa en bättre och mer hållbar framtid behöver vi ställa om så att all el kommer från förnybar energi istället för fossila bränslen så som kol, olja och gas.

Fördelar med förnybar energi

Det finns flera fördelar med förnybar energi. Först och främst innebär det att det inte ger utsläpp av växthusgaser under produktionen av energin. Undantaget är biobaserad energi där det faktiskt uppstår växthusgaser vid förbränningen. Men så länge det inte används mer biobränslen än vad som hinner bindas i naturen, så anses dessa växthusgaser tillhöra den naturliga kolcirkeln. 

Biobränsle

Det som händer vid användningen av biobränsle är att förbränningen bildar koldioxid genom oxidering av grundämnet kol (C). Koldioxiden som bildas från förnybart bränsle, till exempel biobränsle, bidrar inte till att höja koldioxidhalten i atmosfären på samma sätt som fossilt bränsle. De förnybara koldioxidatomerna ingår i ett mycket kortare kretslopp - 30-60 år för de förnybara koldioxidutsläppen, jämfört med cirka 50-500 miljoner år för de fossila koldioxidutsläppen. 

De olika förnybara energislagen har emellertid olika för- och nackdelar. Det gör att en mix av flera olika energislag är fördelaktigt.

Solkraft och vattenkraft

Solkraft har fördelen att det producerar energi helt ljudlöst. Det innebär att denna energiproduktion kan finnas i städer och orter nära där själva energianvändningen görs. Vindkraft kan producera mycket energi runt om i landet men har tillsammans med solkraft nackdelarna att produktionsmängden beror på väderförhållanden och inte på hur mycket energi som efterfrågas.

Vattenkraft genererar mycket energi men till största delen bara i norra Sverige. Det innebär att det krävs en lång överföring av el med tillhörande energiförluster. Produktionen av vatten- och biokraften är reglerbar, vilket gör att den till viss mån kan anpassas efter efterfrågan och därmed ge ett stabilare energisystem.

Förnybar energi och nackdelar

Förnybar energi har även en viss negativ påverkan på miljön. Till exempel kräver produktionsanläggningarna resurser vid tillverkning och uppbyggnad. Fördämningar i älvar kan störa fiskar och djur negativt. Vindkraftverk bullrar för de som vistas nära och kan påverka fåglar och fladdermöss negativt. Vid förbränning av biobränsle sker utsläpp av stoft och försurande gaser såsom kväve- och svaveloxider.

Vad händer efter jag bytt?

Inget energibolag kan garantera att du får förnybar energi i ditt eluttag hemma. Det som levereras hem till dig är den el som finns tillgänglig i ditt elnät vid tidpunkten då du använder elen. Men när du väljer ett elavtal med förnybar energi så garanterar vi att mängden kWh motsvarande din årsförbrukning kommer att produceras genom förnybar energi med hjälp av ursprungsgarantier.

Mot 100% förnybart

Målet är att ha ställt om till 100% förnybar och återvunnen energi år 2025.

Mer om elens ursprung

Läs mer om vår elförsäljning och var din el kommer ifrån.

Elcertifikat främjar förnybar el

Lagen om elcertifikat gynnar elproduktion från förnybara energikällor.