Välj en förnybar energimix till ditt elavtal

Hos oss på E.ON kan du få förnybar el som ett tillval i ditt elavtal. Det är ett enkelt val och ger dig en energimix som består av sol-, vind-, vatten- och biokraft. 

Vilka exempel på förnybar energi finns det?

El från förnybar energi kommer från källor som naturligt förnyas.

 • När det blåser omvandlas vindens rörelseenergi till förnybar el.
 • När solens strålar når jorden tas energin tillvara och omvandlas till förnybar el i solpaneler.
 • Energin i strömmande vatten tas tillvara i vattenkraftverken och omvandlas till förnybar el.
 • Biobränslen, olika former av organiskt avfall och restprodukter, kan användas som ett förnybart bränsle, bland annat för elproduktion.

Förnybar energi är en självklar del i ditt erbjudande

Vi på E.ON säljer idag både fossilfri el och förnybar el. Vi vill driva en hållbar omställning och ju mer energi som kommer från förnybara energikällor, desto mindre behöver i framtiden komma från källor med stor miljöpåverkan och stora utsläpp av koldioxid. 

Förnybar energi och omställning i Sverige

Användningen av förnybar energi i Sverige, som består av biobränslen, sol-, vind- och vattenkraft, har under lång tid haft en uppåtgående trend. Detta samtidigt som användandet av fossil energi minskar. Det är viktiga steg för att klara Sveriges långsiktiga klimatmål, vilket innebär att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Vi på E.ON har ett eget mål om nettonollutsläpp redan år 2035.

Vilka fördelar finns det med förnybar energi? 

Först och främst innebär förnybar energi att den inte bidrar till utsläpp av växthusgaser under produktionen av energin. Undantaget är biobaserad energi där det faktiskt uppstår växthusgaser vid förbränningen. Utsläpp som hållbart producerade biobränslen ger upphov till räknas dock ingå i det kortare och naturliga kretsloppet för kol, där koldioxiden som släpps ut vid förbränning binds till ny biomassa. 

Ljudlös och närproducerad energi

Solkraft har den fördelen att den producerar energi helt ljudlöst. Det är en energiproduktion som kan finnas i städer och orter, nära där själva energianvändningen finns. Vindkraft kan producera mycket energi runt om i landet men precis som solkraft beror produktionsmängden på väderförhållanden och inte på hur mycket energi som efterfrågas.

Förnybar energi som kan anpassas efter efterfrågan

Vattenkraft genererar mycket energi men till största delen bara i norra Sverige. Det innebär att det krävs en lång överföring av el med tillhörande energiförluster. Produktionen av vatten- och biokraften är reglerbar, vilket gör att den till viss mån kan anpassas efter efterfrågan och därmed ge ett stabilare energisystem.

Vilka nackdelar finns med förnybar energi? 

Förnybar energi har även en viss negativ påverkan på miljön. Till exempel kräver produktionsanläggningarna resurser vid tillverkning och uppbyggnad. Fördämningar i älvar kan ha negativ inverkan på djurlivet i vattnet. Vindkraftverk bullrar för de som vistas nära och kan påverka fåglar och fladdermöss negativt. Vid förbränning av biobränsle sker utsläpp av stoft och försurande gaser som exempelvis kväve- och svaveloxider.

De olika förnybara energislagen har både för- och nackdelar. Det gör att en mix av flera olika energislag är fördelaktigt.

Frågor och svar om förnybar energi

 • Får jag verkligen förnybar el?

  Inget energibolag kan garantera att du får förnybar energi i ditt eluttag hemma. Det som levereras hem till dig är den el som finns tillgänglig i ditt elnät vid tidpunkten då du använder elen. Men när du väljer ett elavtal med förnybar energi eller har ett avtal med fossilfri el så garanterar vi att mängden kWh motsvarande din årsförbrukning kommer att produceras med hjälp av ursprungsgarantier.

 • Vad är skillnaden mellan förnybar el och fossilfri el?

  Förnybar el består av en energimix från sol-, vind-, vatten- och biokraft. Fossilfri el består av samma energimix, dessutom ingår även kärnkraft. 

 • Vad innebär ursprungsgarantier?

  Ursprungsgarantier garanterar att motsvarande mängd el som du köper också har producerats från de energikällor som du väljer. Rent konkret är det en elektronisk handling som elproducenten ansöker om hos Energimyndigheten. Ursprungsgarantier kan sedan säljas på den öppna elmarknaden. Kostnaden för ursprungsgarantierna för förnybar el har under den senaste tiden stigit väldigt mycket, vilket är en av flera anledningar till att vi också erbjuder en fossilfri energimix i våra elavtal.

 • Hur påverkar ditt elavtal ditt klimatavtryck?

  Vi på E.ON har tydliga mål för att minska vår miljöpåverkan och bidra till våra gemensamma klimatmål. Det allra bästa sättet att minska din klimatpåverkan är att använda mindre energi och använda den energi du behöver smartare. I vår E.ON-app kan du få koll på din elförbrukning. Det är ett smart första steg mot en hållbar energianvändning.

 • Går det att bara få sol-, vind- eller vattenkraft i ett elavtal?

  Framöver kommer det inte finnas möjlighet att välja enbart sol-, vind- eller vattenkraft hos oss. Med förnybar el får du en mix av sol-, vind-, vatten- och biokraft. 

 • Vad är en energimix?

  Det är precis som det låter: en mix av olika energislag. Hos oss är den antingen fossilfri eller förnybar. Hur mixen sätts samman beror på hur tillgången av de olika energislagen ser ut och vilka prisnivåer som finns vid inköpstillfället. Vi strävar efter att du ska få ett så lågt pris som möjligt.

Vad är hållbar energi?

För att klara klimatmålen och omställningen till ett fossilfritt samhälle krävs arbete på lång sikt och på daglig basis.

Tillsammans ställer vi om 

Stora investeringar behövs i omställningen till ett energieffektivt samhälle. Läs mer om hur vårt arbete ser ut just nu. 

Sänk dina energikostnader

Den allra billigaste kilowattimmen är den som inte används. I vår samling av energispartips finns konkreta råd.

Skärmdump från film om el med Anja och Filippa

Anja och Filippa väljer förnybar energi

Anja och Filippa bygger sitt drömhus – sitt hållbara drömhus och till det vill de välja bra el. Därför ringer de upp Lena Berglund på E.ON för att ta reda på mer om vad förnybar energi är.