Behovet av el ökar samtidigt som vi behöver ställa om till mer produktion från förnybar energi. Det ställer krav på att bygga ut och förstärka elnätet. Kommuner och regioner har en viktig roll i att göra det arbetet möjligt. Genom att ha ett elförsörjningsperspektiv i planeringen av nya områden eller etableringar, dialog med er lokala nätägare och förståelse för hur elsystemet fungerar är din kommun bättre rustad att klara en god elförsörjning även i framtiden.

På den här sidan får du veta vad du behöver tänka på när du planerar för el­infrastruktur. Intressant för dig som arbetar med energi­försörjnings­frågor, tar fram översikts- och detaljplaner i din kommun eller bara vill öka dina kunskaper inom området.

Ta del av våra expertanalyser om elektrifiering

I vår elektrifieringsrapport får du information om den fortsatt höga elektrifieringstakten med rekordstora anslutningar för solel och vindkraft. 

Dessa delar gällande elförsörjning är viktiga att ha kunskap om när du arbetar med utveckling av detalj- och översiktsplaner 

Planera för en god elförsörjning

För att säkra elförsörjningen med lösningar för både dagens och framtidens behov, är det viktigt att ha en dialog med den lokala nätägaren i alla delar av planeringen. Detta behöver vara med i planeringen:

 1. Dialog med nätägaren
 2. Större anslutningar
 3. Nätutvecklingsplaner och andra insatser för att lösa kapacitetsbristen
 4. Fjärrvärme och andra lösningar för sänkt effektbehov
 5. Anslutning av solceller

Anpassa elinfrastrukturen till ett förändrat klimat

Att planera för framtiden innebär även att förbereda elinfrastrukturen för ett förändrat klimat. Bäst blir det om kommunen och nätägaren tar fram en plan tillsammans. Detta behöver du tänka på: 

 1. Samarbete för en god elförsörjning även i framtiden
 2. Klimatanpassningsplan

Förstå hur lokalnätet fungerar

Genom att förstå hur elnätet är uppbyggt och hur elförsörjningsläget är i din kommun, får du en bra grund för planeringen. Detta är bra att ha koll på:

 1. Nätägarens ansvar för lokalnätet
 2. Lokalnätets uppbyggnad
 3. Placering av nätstationer

Lär dig mer i våra utbildningsfilmer

Planering för lokal elinfrastruktur 

Förstå hur lokalnätet fungerar och fördjupa dig i elanläggningars olika delar. Få också veta vad du ska tänka på när du planerar platsbehovet för nätstationer. 

Agera proaktivt i planprocessen

När din kommun ska ta fram en ny detalj- eller översiktsplan vinner ni mycket på att tänka proaktivt kring energiförsörjning, elinfrastruktur och hur behovet av el kan komma att förändras i framtiden. 

Planera för en god elförsörjning

För att all planerad bebyggelse och infrastruktur ska kunna ansluta till elnätet i tid, bör din kommun ha ett elförsörjningsperspektiv i planeringen. Både långsiktigt i översiktsplanen och mer konkret i detaljplaneringen av nya områden eller etableringar. 

Viktiga delar i planeringen:

 • Genom tidig dialog med nätägaren blir det enklare att hitta de bästa lösningarna.          
 • Ska ni göra en större anslutning är det extra viktigt att vara ute i god tid och ha en dialog med nätägaren.
 • För att möjliggöra storskalig elektrifiering behövs gemensamma insatser, där kommuner spelar en betydande roll.
 • Du som utvecklar detalj- och översiktsplanerar behöver ta hänsyn till både ett ökat effektbehov och nya produktions- och konsumtionsmönster.

Dialog med nätägaren är viktigt i alla delar av planeringen

Som nätägare har vi mycket information om vad som krävs för att få överblick och förståelse för elförsörjningen i din kommun. Därför är det bra att kontakta oss tidigt och ha en dialog med oss under hela planerings-, utvecklings- och byggfasen. Då minskar också risken för merkostnader och förseningar. Tät dialog om planerad bebyggelse är helt enkelt viktigt för en bra hantering av nyanslutningar till elnätet.

Vad vi som nätägare behöver veta:

 • Antalet planerade bostäder eller planerad bostadsyta inom området.
 • Planerad yta för annan verksamhet, som kontor, butiker, restauranger och industrier.
 • Planerade skolor, förskolor (med antal barn eller planerad lokalyta) och yta för annan samhällsservice.
 • Om byggnaderna inom området ska värmas upp med el.

Behöver kommunen göra en större anslutning?

I vissa områden i Sverige råder kapacitetsbrist. 

Vill din kommun göra nya effektkrävande anslutningar (till exempel av väldigt elkrävande företag) i ett område där kapaciteten ibland har svårt att räcka till, är det extra viktigt att vara ute i god tid och ha en dialog med nätägaren, kanske tillsammans med kommunens näringslivsavdelning. Då blir det enklare att planera och tillgodose behoven. 

Gemensamma insatser för att möjliggöra storskalig elektrifiering

Utan ett starkt elnät som klarar av att leverera den el som efterfrågas kan det bli kapacitetsbrist. Det pågår en rad insatser för att lösa kapacitetsbristen, där samarbete mellan olika aktörer är nyckeln. Inte minst kommuner spelar en viktig roll här.

elledningar över fält och nyponbuskar

Nätutvecklingsplaner ska förebygga kapacitetsbrist

För att hjälpa till att förebygga kapacitetsbrist, antogs den 1 juli 2022 en ny lag som ställer krav på alla nätägare att ta fram Nätutvecklings­planer. Vi välkomnar all input från kommuner och regioner rörande vilken effektbehovsutveckling de ser de kommande tio åren. Denna information är nödvändig för att E.ON  ska kunna göra rätt prognoser, och grundat på det fatta rätt beslut om åtgärder så att vi kan skapa eller frigöra den kapacitet som behövs i nätet även framöver.

Aktörer arbetar tillsammans i Effektkommision

För att skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering av samhället som behövs för både klimatet och hållbar tillväxt, har flera aktörer gått samman i en effektkommission, initierad av Region Skåne. Genom samarbetet mellan främst nätägare och kommuner ska man tillsammans hitta lösningar för att tillgodose det växande effektbehovet. Utgångspunkten är kapacitetsbristen i elnäten och vikten av att samhällets olika aktörer arbetar aktivt för att undvika den. 

elledningar över ett grönt fält
medarbetar tittar ut över fält med elledningar

Därför bör regionnätsledningar inte flyttas

Att flytta ledningar bidrar varken till ökad leveranssäkerhet eller större kapacitet. Eftersom det både tar lång tid och kostar mycket pengar, prioriterar vi inte det. För att klara av den snabba energiomställningen behöver alla aktörer istället arbeta tillsammans och prioritera de investeringar som driver samhällsutvecklingen.   

Förbrukningsfrånkoppling

Om det skulle uppstå en situation där det inte finns el­produktion eller import som täcker behovet av el i Sverige och det är risk för effekt­brist kan statliga Svenska kraftnät beordra från­koppling för att skydda kraft­systemet från större skador. Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en från­koppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till berört regionnätsföretag att de ska genomföra från­kopplingen och då ska detta göras inom 15 minuter. Vilka el­användare som ska kopplas bort bestäms på lokal nivå av kommunen i samarbete med det lokala nätbolaget och andra aktörer, vilket definierats tidigare (i en prioriterings­ordning) för att säkra sjukhus med mera. För att inte samma el­användare ska drabbas en längre period kan från­kopplingen roteras till andra användare efter en begränsad tid.

Kontakt

Har du frågor om tillämpning av regelverket kontaka Energimyndigheten på styrel@energimyndigheten.se

Gäller det frågor rörande styrel i E.ONs nätområden kontakta oss på styrel@eon.se

person tittar på ett diagram på läsplattan och har klossar bredvid sig

Tänk framåt för att möta utvecklingen

Effektbehovet ökar mer och mer, vilket gör att du som jobbar med detalj- och översiktsplaner i din kommun, behöver ta höjd för en ökad elförbrukning. Andra saker att ta hänsyn till är intresset för elbilar och egen elproduktion. 

Vad som bör ingå i en plan som håller för framtiden:

 • I planprocessen
 • Planering för ett fördubblat elbehov fram till 2045.
 • Dedikerade elområden snabbar på byggnationen av elinfrastruktur och gör det enklare att förstärka och bygga ut elnätet.
 • Nyckeltalsberäkningar för att uppskatta effektbehovet kan behövas. Du kan beställa en nätutredning av nätägaren. 
 • Förändrade konsumtionsmönster och mikroproduktion
 • Plan för utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon.
 • Plan för det ökade intresset för mikroproduktion från solceller och lagringslösningar, som kan kräva förstärkningar i elnätet.
 • Minskning av effektbehovet
 • Lösningar för värme och kyla som minimerar elförbrukningen när behovet är som störst. Fjärrvärme är en sådan lösning. 
 • Krav på energi- och effektkartläggningar för att kunna minska effektbehovet. Viktigt både ur ett hållbarhetsperspektiv och för att sänka kostnaderna.

Fjärrvärme minskar risken för effektbrist

Lokal och regional elproduktion är en viktig del i ett välfungerande energisystem. I kraftvärmeverk producerar man lokalt både fjärrvärme och el oavsett årstid och väder. Med fjärrvärme frigör man dessutom plats i elnäten för annat än uppvärmning. Fjärrvärmens avlastning av elnäten gör det till ett smart uppvärmningsalternativ vid planering av nya områden. 

metararbetare går ute på kretsloppsanläggningen Högbytorp

Marknadsbaserad flexibilitet

Även om en elnätskund tecknat avtal om att maximalt kunna utnyttja en viss mängd effekt, är det inte säkert att kunden alltid använder den mängden. Olika elnätskunder använder också olika mycket effekt över dygnet och året. Det gör att elnätet inte används fullt ut hela tiden. Detta utrymme i elnätets ledningar skapar en flexibilitet som kan hjälpa till att möta det ökade elbehovet.

Solcellers påverkan på elnätet

Många vill skaffa solceller just nu. Men för att kunna ansluta solceller till elnätet behöver vi ibland förstärka det. Det beror på att elproduktionen från många solcellsanläggningar i samma område innebär hög belastning på elnätet. Till skillnad från elkonsumtion som har mer spridda toppar, belastar elproduktion från solceller elnätet under långa perioder. Eftersom vi är skyldiga att följa regelverket för att inte äventyra elleveransen, kan vi inte ansluta mer produktion än vad elnätet kan ta emot. Därför kan det bli en viss väntetid innan man kan komma igång med produktionen av egen solel.

villa med solceller på taket

Förstå hur lokalnätet fungerar

Elnätet i Sverige är uppbyggt på tre nivåer och fungerar ungefär som ett vägnät. En stor del av elen transporteras från norr (där mycket av den produceras) till söder (där mycket av den förbrukas) genom transmissionsnätet, via regionnäten och lokalnäten till användarna. Den del av elnätet som går genom din kommun består främst av lokalnät.

Nätägaren ansvarar för lokalnätet

Den lokala nätägaren har nätkoncession i sitt område, vilket betyder att de har rätten att bygga elnätet. Det innebär att de också ansvarar för att det lokala elnätet räcker till, att de som vill ansluta får göra det och att elen levereras när den ska och på ett säkert sätt. Allt detta styrs av ellagen. När vi som nätägare bygger elnät behöver vi bland annat ta hänsyn till miljön i området, säkerhetskrav och tekniska begränsningar. När du planerar för elinfrastruktur är det bra att fråga oss om vi planerar att förstärka eller bygga ut elnätet i din kommun.

Så fungerar lokalnätet

För att elen ska ha rätt spänning när den färdas genom elnätets olika nivåer, behöver den omvandlas. Det sker i så kallade transformatorstationer, förbundna av ledningar och kablar som oftast går under mark. I fördelningsstationerna omvandlas spänningen till lägre lokalnätsspänning. Härifrån distribueras också elen vidare till nätstationerna, som i sin tur överför elen till kunden via kabelskåp.

Nätstationernas placering påverkar elleveransen

Vi på E.ON bygger nätstationerna, drar ledningarna och tar hand om allt annat som krävs för att ansluta till elnätet. Däremot är det kommunen som planerar för ytan som behövs för elinfrastrukturen i ett område. Tänk på att elnätet tar mycket plats och att det kan ta tid att få de tillstånd som behövs för bygglov och liknande. 

Skapa dedikerade elområden redan i planeringsfasen för nya områden. Då är det enklare att bygga ut elnätet vid behov. För att säkerställa en elleverans av god kvalitet är det också viktigt att placera nätstationerna centralt, vilket ofta ger smalare kabelstråk som tar mindre plats.

villaområde där husen har solceller på sina tak

Anpassa elinfrastrukturen till ett förändrat klimat

Klimatförändringar väntas leda till både högre medeltemperaturer och mer nederbörd. Mildare vintrar och varmare somrar kommer förändra vissa mönster för energianvändningen. Kanske minskar efterfrågan på värme under vintern något, samtidigt som fler vill ha kyla under sommaren. Torka kan leda till fler skogsbränder som skadar elledningar. Även översvämningar kan ställa till det för elförsörjningen.

Genom samarbete mellan kommun och nätägare är det enklare att undvika de skador och kostnader som klimatförändringar kan föra med sig. Så att vi kan säkra en god elförsörjning även i framtiden.

Åtgärder som kan ingå i en klimatanpassningsplan:

 • Se över vilka områden som kan vara utsatta för översvämning och informera nätägaren om det.
 • Placera elcentraler eller annan elinfrastruktur så att de inte utsätts för onödiga översvämningsrisker.
 • Se till att det finns bräddningslarm vid verksamheter där vattennivån riskerar att stiga okontrollerat.
 • Analysera hur åskan påverkar samhället i kommunen och utred möjligheten att byta ut gammal och åskkänslig utrustning.