Gräva - Företag | Gräv, schakta och spräng säkert - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Grävskopa vid blommor

Att gräva på ett säkert sätt

Så här gör du

Ta del av bestämmelserna kring markarbete på den här sidan. Gå sedan till webbtjänsten ledningskollen.se, registrera dig gratis och skicka en anmälan om ledningsvisning. Om det är vi på E.ON som äger ledningarna i ditt grävområde kommer du att få ett tillförlitligt kartunderlag från oss. I vissa fall kan vi även behöva träffa dig för att visa kablarna på plats.

Tips för snabb hjälp! Ansök om ledningsvisning senast fyra dagar i förväg, och om du redan har information om ledningstypen där du ska gräva får du gärna skriva in den i ansökan.

Akut felanmälan?

Skadade ledningar ska omedelbart anmälas till oss på 020-88 00 22 (dygnet runt).  En skadad kabel eller luftledning kan vara livsfarlig och får inte vidröras!  Vid särskilt allvarliga olyckor bör du alltid ringa SOS-alarm på 112.

Grävbestämmelser elledningar

Allmänt

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära E.ON Energidistribution ABs (nedan E.ON Energidistribution) kablar och elanläggningar.

Ledningarna försörjer många kunder med ström. Det är mycket viktigt, ibland livsviktigt, att ledningarna inte skadas och resulterar i strömavbrott för kunder som exempelvis sjukhus, industrier och varuhus. Skadade kablar kan fortfarande vara spänningsförande och därmed utgöra en allvarlig fara för grävningspersonal och allmänhet. Betrakta därför varje skadad ledning som livsfarlig att beröra.

Förläggningsdjup

Kablar för lågspänning (400 volt), högspänning upp till 22 kV (22 000 volt) och signaländamål (för till exempel övervakning) ligger på ett djup av 0,45 meter eller mer. Kablar för 55 kV (55 000 volt) och 145 kV (145 000 volt) ligger på minst 0,65 m djup.

Det kan förekomma avvikelser i djupet. Därför måste man alltid vara försiktig när man gräver i närheten av kablar.

Före arbetet

Endast om E.ONs ledningsinformation anser sig ha otillräckligt kartunderlag lägesmarkeras kablar med spänning 22 kV och lägre kostnadsfritt (om inte annat avtalats).

Prioriterade kablar lägesmarkeras kostnadsfritt på platsen av E.ON Energidistribution. Uppgift om att detta krävs anges på utskickat kartunderlag.
Den grafiska linjen på utskickat kartunderlag visar centrum av ett kabelstråk som är max 60 cm brett. Vid bredare kabelstråk markeras båda ytterkanterna och ytan däremellan. Vid kabelmarkering med kartan som underlag, ska en säkerhetsmarginal på 20 cm läggas till på båda sidor om kabelstråket.

Vid grävning

Vid grävning intill E.ON Energidistributions kablar och luftledningar gäller nedanstående villkor.

1. Prioriterade kablar (kablar i regionnät och andra samhällsviktiga kablar)

Vid allt markarbete närmare än 2 m från aktuella kablar, ska en arbetsledare eller kontrollant från E.ON Energidistribution ges möjlighet att närvara för att bevaka arbetet.

E.ONs representant anger i samråd med gräventreprenören hur arbetet ska bedrivas, i vilken utsträckning handgrävning måste ske och om kabeln måste göras spänningslös. Aktuellt driftläge och andra planerade frånkopplingar i elnätet avgör om och när detta kan ske.


2. Övriga kablar

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske (se punkt 8).

3. Belysningsstolpar och master

Vid grävning djupare än 0,5 m och närmare än 2 m från belysningsstolpar och master måste särskild försiktighet iakttas på grund av stabilitetsskäl.

4. Horisontell jordborrning

För att undvika att kablar skadas vid borrning och tryckning i mark, till exempel genom en vägbana, måste förläggningsdjupet på eventuellt förekommande kablar först kontrolleras. Detta kan ske exempelvis genom att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas eller på annat lämpligt sätt.

5. Vertikal jordborrning

Vertikal jordborrning, neddrivning av rör och liknande får inte ske närmare än 2 m från en kabel utan att den friläggs före arbetet påbörjas.

6. Friläggning

Efter friläggande är det viktigt att föreskriftsenlig täckning och markering av kablarna görs vid återfyllning. Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av till exempel sättning i marken.
Om det finns behov av att hänga upp kablar ska E.ON Energidistributions personal ges tillfälle att närvara. Detta beroende på att många kablar är gamla och inte tål att böjas.

7. Rör för kablar

E.ON Energidistribution förlägger ofta rör och rörsträngar för framtida behov. Om ett rör eller en rörsträng skadas vid grävarbete ska E.ON Energidistribution kontaktas för att ge anvisning om reparationsåtgärd.

Om en anläggning byggs under mark, som gör det omöjligt att använda E.ON Energidistributions rör, ska E.ON Energidistribution kontaktas för att kunna ändra rörsträckningen.

8. Handgrävning

Handgrävning måste ske under kablarnas skyddstäckning. Vid djupa schakt kan i vissa fall maskinschaktning tillåtas under kablarna.
Med handgrävning menas grävning med spade, skyffel eller liknande. Tryckluftsspett eller andra verktyg av denna typ får inte användas.

9. Grävarbete i omedelbar närhet av luftledning

Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller dylikt under, eller i närheten av, luftledning, ska överenskommelse träffas med E.ON Energidistribution om nödvändiga åtgärder.

Följande säkerhetsavstånd till luftledning gäller:

 • 2 m sid- och höjdled vid lågspänningsledningar (400 volt).
 • 4 m i sid- och höjdled vid ledningar med spänning mellan 1 000 och 55 000 volt.
 • 6 m i sidled och 4 meter i höjdled vid ledningar med spänning högre än 55 000 volt.

Ansvar

Om E.ON Energidistributions kablar eller anläggningar skadas vid grävarbetet, är den som utför grävarbetet (entreprenören) skyldig att ersätta E.ON Energidistribution med de kostnader som uppstår i samband med reparation av skadan. I allmänhet är även entreprenörens uppdragsgivare skyldig att ersätta uppkommen skada. Även kostnader som tredje man drabbats av på grund av strömavbrott kan bli aktuella.


Grävbestämmelser för värme- och kylaledningar

Allmänt

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära E.ON Värme Sverige AB:s (nedan E.ON Värme) ledningar.

Till fjärrvärme- och fjärrkylaledningar räknas även akviferledningar och havsvattenledningar samt ventilkammare, luftnings-, avstängnings- och tömningsbrunnar med i markplanet liggande betäckningar samt ventilationstorn för fjärrvärmen. Invid ledningarna förläggs ofta signalkablar. Fjärrvärme- och fjärrkylaledningar samt signalkablar är oftast märkta med ett markeringsband/nät över ledningarna.

Det är mycket viktigt att samtliga skador, även de i ytterhöljet, anmäls omgående. Reparationskostnaden blir då obetydlig. En liten skada som inte åtgärdas leder dock sannolikt till en reparation av stor omfattning.
Träd kan planteras minst 3 meter från fjärrvärme- och fjärrkylaledningar. Buskar kan placeras närmare efter samråd med E.ON Värme. Byggnader eller fasta anordningar får inte placeras närmare än 2 m från fjärrvärme-  och fjärrkylaledningar. Mindre avstånd kan medges efter samråd med E.ON Värme. Vid arbete vid akviferledningar ska det vara 20 m fri lyfthöjd vid/ över brunnarna och brunnarna får inte blockeras enligt servitut. Akviferbrunnarna är märkta med KBXX alternativt VBXX i kartmaterialet.

Förläggningsdjup

Fjärrvärme och fjärrkylaledningar ligger på ett djup av 0,3 m eller mer. Det kan förekomma avvikelser i djupet, därför måste man alltid vara försiktig när man gräver i närheten av ledningarna.

Om fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärmeledningar består av ett eller två parvis isolerade rör. I framledningen pumpas överhettat vatten med max 120°C under högt tryck. Skadade ledningar kan innebära skållningsrisk och därmed utgöra en allvarlig fara för grävningspersonal och allmänhet. Fjärrvärmeledningar kan vara uppbyggda med en skyddande betongkonstruktion, men kan också vara uppbyggd av isolerade rör med ytterhölje av svart PEH eller grå asfaltpapp.

Fjärrkylaledningar består av parvis anordnade rör som innehåller vatten med temperaturen 6-16°C. Om en fjärrkylaledning brister fås samma konsekvenser som då en ledning för dricksvattendistribution brister - sättningar kan uppkomma i marken och vid större läckage kan även vatten tränga upp till markytan eller på annat sätt bli synligt. Fjärrkylaledningar består av stålrör som belagts med ett hölje av svart, blå eller gul polyeten (PE). För att helt undvika risken för utvändig korrosion byggs fjärrkylanätet idag istället med svarta PE-rör.

Fjärrvärme- och fjärrkylavattnet är färgsatt med Pyranin för att ge det en grönaktig färg.

Före arbetet

Innan grävarbete, eller arbete med annan metod under marknivå, påbörjas ska uppgifter begäras om ledningarnas läge från ledningskollen.se. Detta göras senast fyra dagar i förväg.

För beställt kartunderlag över Norrköpings nät visar den grafiska linjen centrum av ledningarna.  I övriga regioner visar den kulvertbredd samt centrumlinje.  Måttnoggrannheten på ledningskartorna kan i enstaka fall vara så låg som +/- 1 meter.

Vid grävning

Vid grävning intill E.ON Värmes ledningar gäller nedanstående villkor.

1. Maskingrävning

Maskingrävning får inte ske närmare kulvert med tillhörande kammare, brunnar och övriga installationer än 1,0 m. Om ledningen frilagts genom handgrävning får maskingrävning ske intill 0,5 m från ledningarna.

2. Friläggning

Vid all friläggning av fjärrvärme- och fjärrkylaledningar samt vid återfyllnad av schakten för frilagda ledningar, kontakta E.ON Värme på telefon 020-47 47 27 (dagtid) och på 020-88 00 22 (efter arbetstid). E.ON Värme ska kontrollera verkande krafter på befintliga kammare före friläggning sker. Friläggningen ska alltid ske genom handgrävning innan maskinarbete påbörjas. All grävning 0,5m från frilagda ledningar skall ske för hand och med stor försiktighet.

Friläggning av ledningar ska ske:

 • vid vertikal och horisontell jordborrning, spontning, neddrivning av rör och dylikt.
 • vid markarbeten som korsar fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar.

3. Parallellschakt

När parallellschakt grävs längs fjärrvärme- och fjärrkylaledningar inom 2 m finns risk för att ledningarna bågnar. Kontakta därför E.ON Värme vid parallellschaktning på telefon 020-47 47 27 (dagtid) och på 020-88 00 22 (efter arbetstid)

4. Kapning av urkopplade ledningar

Om schaktning skall ske under ledningar eller om urkopplade ledningar skall kapas, kontakta E.ON Värme på telefon 020-47 47 27 (dagtid) och på 020-88 00 22 (efter arbetstid).

Ansvar

Vid skador på fjärrvärme- och fjärrkylaledningar har det företag som utför grävarbetet (entreprenaden) skyldighet att ersätta E.ON Värme Sverige för de kostnader som till följd av skadan uppstår i samband med reparation, leveransbortfall och driftstörningar.

Gas

Allmänt

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära E.ON Gas Sverige AB:s (nedan E.ON Gas) ledningar.

Bestämmelser för arbeten nära gasledningar delas in i två kategorier. Ledningar med gastryck högst 4 bar (lågtrycksledningar). Och ledningar med gastryck över 4 bar (högtrycksledningar).

Högtrycksledning (med tryck över 4 bar)

Vid gasledningar med tryck över 4 bar (högtrycksledningar) ska ledningsägaren markera gasledningen på plats och vid arbete närmre än 5 meter ska ledningsägaren vara närvarande och bevaka arbetet.

Lågtrycksledning (med tryck högst 4 bar)

Dessa bestämmelser avser markarbeten invid markförlagd gasledning. Med invid avses arbeten inom 2 m från gasledningen med ett drifttryck av högst 4 bar.

Förläggningsdjup

Gasledningar är placerade med ett djup av cirka 0,6 m eller mer. Det kan förekomma avvikelser i djupet. Därför måste stor försiktighet råda när grävning sker i närheten av gasledningarna.

Gasledningar

Gasledningar består i huvudsak av PE-material men även gasledningar av stålrör kan förekomma. Till gasledningar räknas även tillhörande anordningar såsom ventiler, katodskydd och markeringsstolpar. Invid gasledningarna förläggs ofta spår- och signalkablar. Gasledningarna är normalt märkta med markeringsband utom där jordraket eller styrd borrning använts vid gasledningsförläggningen.

Före arbetet

Innan arbete under marknivå påbörjas ska uppgifter begäras om gasledningarnas läge från ledningskollen.se senast fyra dagar i förväg.  Beställning görs lämpligast med markering på karta av det område där läge för våra ledningar önskas.

E.ONs ledningsinformation överlämnar sedan i första hand lägesinformationen i form av kartunderlag. Om oklarheter föreligger gäller förutsättningar- se rubrik Utsättning.

Utsättning

Innan markarbete får påbörjas ansvarar det grävande företaget eller dennes beställare för att:

 • lägesutsättning sker av gasledningar inom eller invid arbetsområdet, enligt beställt underlag, med markeringsfärg eller pinnar.
 • vid oklarhet eller motstridande uppgifter kontakta E.ON Gas på telefon 020-25 20 00.
 • vid de fall E.ON Gas anser att det föreligger oklarhet eller svårighet att sätta ut aktuella gasledningar enligt beställt underlag, utför E.ON Gas utsättning kostnadsfritt. Vid behov av återutsättning debiteras dock beställaren enligt självkostnadsprincipen.
 • vid de fall det grävande företaget, eller dennes beställare, begär utsättning (utan att E.ON Gas anser att oklarheter eller svårighet föreligger) debiteras beställaren självkostnadspris.

Vid grävning

Vid grävning intill E.ON Gas ledningar gäller nedanstående villkor.

1. Maskingrävning

Maskingrävning får inte ske närmare gasledningen än 0,4 m. Används tandad skopa är avståndet 0,6 m.

Gasledningens läge ska kontinuerligt lokaliseras med sticksond, alternativt via handgrävning, under schaktningsarbetet.

Gasledningen ska schaktas fram med hjälp av handschakt de ”sista” 0,4 metrarna.

Var uppmärksam på att tryckanborrsadlar ofta är monterade på gasrörets ovansida och därmed kan sticka upp 0,2 m över gasledningens hjässa.

2. Horisontell tryckning

Horisontell tryckning alternativt styrd jordborrning mot korsande gasledning får endast ske om gasledningens läge (höjd) har klarställts genom friläggning, och minst en meters höjd skillnad kan erhållas.

Om höjden på gasledningen är känd (koordinatinmätt) får styrd borrning utföras utan friläggning om minst två meters höjdskillnad kan erhållas.

Tryckning parallellt med gasledning får inte ske närmre än 5 m.

Styrd borrning parallellt med gasledning får inte ske närmre än 2 m.

3. Vertikal tryckning

Vertikal borrning, neddrivning av rör eller liknande får inte ske närmare än 2 m från gasledningen, utan att gasledningen friläggs innan arbetet påbörjas.
E.ON Gas kontrollrum ska alltid informeras innan tryckning alternativt styrd borrning sker. Ring 020-25 20 00.

4. Friläggning

Friläggning av gasledningar ska ske:

 • vid vertikal och horisontell jordborrning, spontning, neddrivning av rör och dylikt (se pkt 2 och 3 ovan).
 • vid markarbeten som korsar gasledningar (se pkt 2 ovan).
 • vid borttagning av träd, stubbar och trädrötter där felaktig arbetsmetod kan orsaka skada på gasledningen.

All grävning 0,4 m från frilagda ledningar ska ske för hand och med stor försiktighet

Frilagd gasledning ska skyddas med spräng- eller isolermatta alternativt skyddsrör när arbetsplatsen lämnas obemannad.

Eventuellt kan även komplettering erfordras genom påkörningsskydd, stängsel med mera enligt E.ON Gas anvisning.

Vid tillfällig uppallning/upphängning ska centrumavståndet mellan uppallning/upphängning inte överstiga 1,5 m.

Vid friläggning av gjutjärnsledningar ska E.ON Gas alltid kontaktas för besiktning av ledningarna. E.ON Gas beslutar om ledningarna får underpackas, hängas upp eller om ledningarna ska läggas om.

E.ON Gas ska alltid kontaktas på telefon 020-25 20 00 för beslut om uppallning/upphängning får ske.

5. Parallellschakt

När parallellschakt utförs så gasledningen friläggs ska denna hängas upp med ett centrumavstånd som inte får överstiga 1,5 m. Material för upphängning får inte skada gasledningen. Kontakta E.ON Gas på telefon 020-25 20 00 för besiktning och besked om lämplig åtgärd. Observera att frilagd gasledning ska skyddas med spräng- eller isolermatta alternativt skyddsrör när arbetsplatsen lämnas obemannad. Eventuellt kan även komplettering erfordras genom påkörningsskydd, stängsel med mera enligt E.ON Gas anvisning.

6. Skyddsavstånd

Avstånd till byggnad inom- och utom tätbebyggelse ska vara enligt Energigasnorm EGN 2011 kapitel 6.2.6. Se Bilaga 1.

Skyddsavstånd mellan gasledning och annan ledning i mark ska uppfylla kraven enligt Energigasnorm EGN 2011 kapitel 6.2.6. Se Bilaga 1.

Träd kan planteras närmare än 3 m från om gasledningen har skyddsrör eller om rotskydd används. Buskar kan placeras närmare efter samråd med E.ON Gas.

7. Återfyllnad

Ledningsbädd och kringfyllnad ska utföras enligt Energigasnorm EGN 2011 kapitel 6.2.4.1. Se Bilaga 1.

Resterande fyllning ska utföras enligt Energigasnorm EGN 2011 enligt 6.2.4.2. Se Bilaga 1.

Ansvar

Det grävande företaget, eller dess beställare, ansvarar för att:

 • utsättning och grävningsanvisningar utförs enligt dessa bestämmelser.
 • vid skada på gasledning eller tillhörande anläggning såsom repor, skada på stålrörs skyddsbeläggning, gasläckage etc. ska alltid E.ON Gas omgående kontaktas på telefon 020-25 20 00.
 • ersätta E.ON Gas, och eventuellt tredje man, för samtliga uppkomna kostnader vid orsakande av skada på E.ON Gas anläggningar.
Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017