E.ON Energidistribution AB har kablar och elanläggningar både över och under marken. För att de inte ska skadas är det bra om du vet var de ligger när du planerar att gräva, bygga eller spränga. Våra ledningar försörjer många med ström, inklusive sjukhus, industrier och varuhus. Det är därför mycket viktigt att ledningarna inte skadas. En skadad ledning kan resultera i strömavbrott med stora konsekvenser för dessa samhällsviktiga funktioner.

Både företag och privatpersoner som orsakar skada på ledning i samband med grävning, utan att anvisning har gjorts eller på grund av försumlighet eller vårdslöshet, är ersättningsskyldiga. Den ansvarige debiteras då för de kostnader som uppstår som följd av skadan, inklusive eventuella skadestånd.

Ledningsanvisning

För att undvika att gräva på ledningar kan du använda den kostnadsfria tjänsten ledningskollen.se. Där kan du enkelt få reda på var ledningar för el, tele, fiber och vatten eller annan infrastruktur finns nedgrävd. Beställ ledningsanvisning minst tio arbetsdagar före planerad grävstart. Om du har ett större grävprojekt kan vi hjälpa till med planeringen. Kontakta oss då på ledningsvisning@eon.se.

En ledningskarta skickas normalt inom 1-2 arbetsdagar och är kostnadsfri. Om E.ONs ledningsinformation anser att kartunderlaget är otillräckligt kommer kostnadsfri anvisning att utföras på plats tidigast tio arbetsdagar efter beställning. Snabbare hantering, samt eventuell upprepad anvisning, kan innebära en kostnad för dig som kund.

Vad händer sen?

Utlämnad dokumentation är giltig i tre månader och ledningsvisning/anvisning på plats i 30 dagar. Anvisning på plats innebär spraymålning eller märkpinnar i marken. Det är sedan upp till dig som kund att underhålla markeringarna och förstärka dem om andra åtgärder påverkar synligheten. Det är viktigt att den som ska utföra grävningen är på plats vid anvisningen.

Tänk på att ledningarnas verkliga placering kan avvika mot anvisningen i kartan. Därför ska grävning för hand, med exempelvis spade eller skyffel, göras inom 1 meter på vardera hållet från anvisningen. Tryckluftsspett eller liknande verktyg får inte användas. Observera att förläggningsdjupet kan variera (läs mer under punkten Förläggningsdjup nedan).

Ansvar för dokumentationen

Mottagaren ansvarar för att dokumentationen endast används till det aktuella uppdraget, att den inte lämnas ut till obehöriga, samt för angiven tid för aktualitet och säkerhet/precision i dokumentationen. Informationen ska förvaras på ett säkert sätt under hela arbetsperioden med kopia på platsen för markarbetet. När uppdraget är slutfört ska dokumentationen makuleras. Alla som erhåller dokumentationen ska informeras om mottagarens ansvar.

Akut felanmälan?

Skadade ledningar kan anmälas till oss via vår digitala tjänst, dygnet runt. En skadad luftledning eller kabel kan vara livsfarlig och får inte vidröras.

Tveka inte heller att ringa 112 vid allvarliga olyckor.

Anmälan om kabelvisning

Ledningskollen

Dokument

Elledningar

Prioriterade kablar

Med prioriterade kablar menas kablar i regionnät och andra samhällsviktiga kablar. Vid allt markarbete inom 5 meter från dessa ska en arbetsledare eller kontrollant från E.ON Energidistribution ges möjlighet att närvara för att bevaka arbetet. Detta innebär ingen kostnad för dig som kund. Vår representant anger då i samråd med gräventreprenören hur arbetet ska bedrivas och i vilken utsträckning handgrävning, sandsugning eller annan lämplig friläggningsmetod måste göras. Denne avgör också om och när en kabel ska göras spänningslös utifrån aktuellt driftläge och andra planerade frånkopplingar i elnätet.

Förläggningsdjup

Kablar för lågspänning (400 volt), högspänning upp till 22 kV (22 000 volt) samt signaländamål (exempelvis övervakning) ligger på minst 0,45 meters djup. Kablar för 55 kV (55 000 volt) och 145 kV (145 000 volt) ligger på minst 0,65 meters djup. Det kan dock förekomma avvikelser.

Belysningsstolpar och master

Vid grävning djupare än 0,45 meter och närmare än 2 meter från belysningsstolpe eller mast ska särskild försiktighet iakttas på grund av stabilitetsskäl.

Horisontell jordborrning

För att undvika att kablar skadas vid borrning eller tryckning i mark, exempelvis genom en vägbana, måste förläggningsdjupet på eventuella kablar kontrolleras. Detta kan till exempel göras genom att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas.

Vertikal jordborrning

Vertikalborrning, neddrivning av rör eller liknande får inte göras närmare än 2 meter från en kabel utan att den friläggs innan arbetet påbörjas.

Friläggning

Efter friläggning av kabel enligt föreskrifterna ska nödvändiga skyddsåtgärder vidtas enligt EBR:s anvisningar. En frilagd kabel måste skyddas mot mekanisk åverkan under hela grävarbetet det vill säga ända tills korrekt återfyllning är utförd.

Vid återfyllning ska täckning och markering utföras enligt föreskrifterna för att undvika framtida skador (se Markklasser i EBR-Standard KJ41:15). Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av exempelvis sättningar i marken.

Vid behov av att hänga upp kablar ska representant från E.ON Energidistribution ges tillfälle att närvara. Detta på grund av att många kablar är gamla och inte tål att böjas.

Rör för kablar

Vi förlägger ofta rör och rörsträngar för framtida behov. Om sådan skadas vid grävarbete ska E.ON Energidistribution kontaktas för att ge anvisning om reparationsåtgärd.

Vid byggnation av anläggning under mark, då våra rör inte kan användas, ska E.ON Energidistribution kontaktas för att kunna ändra rörsträckningen.

Grävarbete i omedelbar närhet till luftledning

Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller liknande, under eller i närheten av luftledning, ska överenskommelse om nödvändiga åtgärder göras med E.ON Energidistribution.

Gällande säkerhetsavstånd till luftledning:

 • 2 meter i sidled och höjdled vid ledningar med lågspänning, 400 volt
 • 4 meter i sidled och höjdled vid ledningar med spänning mellan 1 000 och 55 000 volt
 • 6 meter i sidled och fyra meter i höjdled vid ledningar med spänning högre än 55 000 volt

Drönarflygning

Flyg inte din drönare för nära en kraftledning eller annan elanläggning. Din drönare kan påverkas av elanläggningars elektriska och magnetiska fält. För att inte riskera att tappa kontrollen över din drönare ska du inte flyga närmare än 50 meter från kraftledningar, ställverk, kraftverk och liknande anläggningar. Du kan skada både din drönare eller den anläggning du flyger intill. Du riskerar också att skada annan egendom, människor eller djur och orsaka strömavbrott om du tappar kontrollen över din drönare.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för drönare kan du besöka transportstyrelsen.se

Du kan också kontakta oss på E.ON så berättar vi mer om drönare och elanläggningar. Mejla oss på dronarverksamhet@eon.se


Fjärrvärme

Grävbestämmelser för värme- och kylaledningar

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära E.ON Energilösningar ABs (nedan E.ON Energilösningar) ledningar.

Det är mycket viktigt att samtliga skador, även de i ytterhöljet, anmäls omgående. Reparationskostnaden blir då obetydlig. En liten skada som inte åtgärdas leder däremot sannolikt till en reparation av stor omfattning.

Om fjärrvärme och fjärrkyla

Till fjärrvärme- och fjärrkylaledningar räknas även akviferledningar och havsvattenledningar samt ventilkammare, luftnings-, avstängnings- och tömningsbrunnar med i markplanet liggande betäckningar samt ventilationstorn för fjärrvärmen. Invid ledningarna förläggs ofta signalkablar. Fjärrvärme- och fjärrkylaledningar samt signalkablar är oftast märkta med ett markeringsband/nät över ledningarna.

Fjärrvärme och fjärrkylaledningar ligger på ett djup av 0,3 meter eller mer. Det kan förekomma avvikelser i djupet, därför måste man alltid vara försiktig när man gräver i närheten av ledningarna. Fjärrvärme- och fjärrkylavattnet är färgsatt med Pyranin för att ge det en grönaktig färg.

Fjärrvärmeledningar består av ett eller två parvis isolerade rör. I framledningen pumpas överhettat vatten med max 120°C under högt tryck. Skadade ledningar kan innebära skållningsrisk och därmed utgöra en allvarlig fara för grävningspersonal och allmänhet. Fjärrvärmeledningar kan vara uppbyggda med en skyddande betongkonstruktion, men kan också vara uppbyggd av isolerade rör med ytterhölje av svart PEH eller grå asfaltpapp.

Fjärrkylaledningar består av parvis anordnade rör som innehåller vatten med temperaturen 6-16°C. Om en fjärrkylaledning brister fås samma konsekvenser som då en ledning för dricksvattendistribution brister, det vill säga sättningar kan uppkomma i marken och vid större läckage kan även vatten tränga upp till markytan eller på annat sätt bli synligt. Ledningarna består av stålrör som belagts med ett hölje av svart, blå eller gul polyeten (PE). För att helt undvika risken för utvändig korrosion byggs fjärrkylanätet idag istället med svarta PE-rör.

Avstånd från ledningar

Träd kan planteras minst 3 meter från fjärrvärme- och fjärrkylaledningar. Buskar kan placeras närmare efter samråd med E.ON Energilösningar. Byggnader eller fasta anordningar får inte placeras närmare än 2 meter från fjärrvärme- och fjärrkylaledningar. Mindre avstånd kan medges efter samråd med E.ON Energilösningar. Vid arbete vid akviferledningar ska det vara 20 meter fri lyfthöjd vid/över brunnarna och brunnarna får inte blockeras enligt servitut. Akviferbrunnarna är märkta med KBXX alternativt VBXX i kartmaterialet.

Före arbetet

Innan grävarbete, eller arbete med annan metod under marknivå, påbörjas ska uppgifter begäras om ledningarnas läge från ledningskollen.se senast fyra dagar i förväg.

För beställt kartunderlag över Norrköpings nät visar den grafiska linjen centrum av ledningarna.  I övriga regioner visar den kulvertbredd samt centrumlinje.  Måttnoggrannheten på ledningskartorna kan i enstaka fall vara så låg som +/- 1 meter.

Vid grävning

Vid grävning intill E.ON Energilösningars ledningar gäller nedanstående villkor.

1. Maskingrävning

Maskingrävning får inte ske närmare kulvert med tillhörande kammare, brunnar och övriga installationer än 1 meter. Om ledningen frilagts genom handgrävning får maskingrävning ske intill 0,5 meter från ledningarna.

2. Friläggning

Vid all friläggning av fjärrvärme- och fjärrkylaledningar samt vid återfyllnad av schakten för frilagda ledningar, kontakta E.ON Energilösningar på telefon 0771-47 47 27 (dagtid) och på 0771-88 00 22 (efter arbetstid). E.ON Energilösningar ska kontrollera verkande krafter på befintliga kammare innan friläggning sker. Friläggningen ska grävas för hand innan maskinarbete påbörjas. Inom 0,5 meter från frilagda ledningar gäller alltid handgrävning med stor försiktighet.

Friläggning av ledningar ska ske:

 • vid vertikal och horisontell jordborrning, spontning, neddrivning av rör och dylikt
 • vid markarbeten som korsar fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar

3. Parallellschakt

När parallellschakt grävs längs fjärrvärme- och fjärrkylaledningar inom 2 meter finns risk för att ledningarna bågnar. Kontakta därför E.ON Energilösningar vid parallellschaktning på telefon 0771-47 47 27 (dagtid) och på 0771-88 00 22 (efter arbetstid).

4. Kapning av urkopplade ledningar

Om schaktning ska göras under ledningar eller om urkopplade ledningar ska kapas, kontakta E.ON Energilösningar på telefon 0771-47 47 27 (dagtid) och på 0771-88 00 22 (efter arbetstid).

Ansvar

Vid skador på fjärrvärme- och fjärrkylaledningar har det företag som utför grävarbetet (entreprenaden) skyldighet att ersätta E.ON Energilösningar för de kostnader som till följd av skadan uppstår i samband med reparation, leveransbortfall och driftstörningar.

Gasledningar (biogas/naturgas)

Allmänna grävbestämmelser

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära E.ON Biofor Sverige ABs (nedan E.ON Biofor) ledningar. E.ON Biofors ledningar är lågtrycksledningar, det vill säga ledningar med ett gastryck på högst 4 bar, samt högtrycksledningar av stål i mark med drifttryck över 4 bar (i huvudsak inom privata fastigheter, såsom på OKQ8 stationer och inom bussdepåer). Dessa bestämmelser avser markarbeten invid markförlagd gasledning. Med ”invid” avses arbeten inom 2 meter från lågtrycksledningen samt inom 6 meter från högtrycksledningen.    

Förläggningsdjup

Gasledningar är placerade med ett djup av cirka 0,6 meter eller mer. Det kan förekomma avvikelser i djupet. Därför måste stor försiktighet råda när grävning sker i närheten av gasledningarna och E.ON Biofor skall alltid kontaktas för samordning och rådgivning före arbetenas påbörjande.

Gasledningar

Lågtrycksledningar består i huvudsak av PE-material, och högtrycksledningar består av stål. Till gasledningar räknas också tillhörande anordningar såsom ventiler, katodskydd och markeringsstolpar. Invid ledningarna förläggs ofta spår- och signalkablar. Gasledningarna är normalt märkta med markeringsband, utom där jordraket eller styrd borrning använts vid ledningsförläggningen.

Före arbetet

Innan arbete under marknivå påbörjas ska uppgifter begäras om gasledningarnas läge från ledningskollen.se senast fyra dagar i förväg. Beställning görs lämpligast med markering på karta av det område där läge för våra ledningar önskas. E.ONs ledningsinformation överlämnar sedan i första hand lägesinformationen i form av kartunderlag. Vid oklarheter, se rubrik Utsättning nedan.

Utsättning

Innan markarbete får påbörjas ansvarar det grävande företaget eller dennes beställare för att:

 • lägesutsättning sker av gasledningar inom eller invid arbetsområdet, enligt beställt underlag, med markeringsfärg eller pinnar
 • vid oklarhet eller motstridande uppgifter kontakta E.ON Kundservice 0771-56 56 00
 • Fysisk utsättning sker inom fem arbetsdagar efter beställning enligt ovan

Vid de fall E.ON Biofor anser att det föreligger oklarhet eller svårighet att sätta ut aktuella gasledningar enligt beställt underlag, utför E.ON Biofor utsättning kostnadsfritt. Vid behov av återutsättning debiteras dock beställaren enligt självkostnadsprincipen.

Vid de fall det grävande företaget, eller dennes beställare, begär utsättning (utan att E.ON Biofor anser att oklarheter eller svårighet föreligger) debiteras beställaren självkostnadspris.

Vid grävning

Vid grävning intill E.ON Biofors ledningar gäller nedanstående villkor.

1. Maskingrävning

Maskingrävning får inte ske närmare gasledningen än 0,4 meter. Används tandad skopa är avståndet 0,6 meter. Gasledningens läge ska kontinuerligt lokaliseras med sticksond, alternativt via handgrävning, under schaktningsarbetet. Gasledningen ska schaktas fram med hjälp av handschakt de ”sista” 0,4 metrarna.

Var uppmärksam på att tryckanborrsadlar ofta är monterade på gasrörets ovansida och därmed kan sticka upp 0,2 meter över gasledningens hjässa.

2. Horisontell tryckning

Horisontell tryckning alternativt styrd jordborrning mot korsande gasledning får endast ske om gasledningens läge (höjd) har klarställts genom friläggning och minst 1 meters höjdskillnad kan erhållas.

Om höjden på gasledningen är känd (koordinatinmätt) får styrd borrning utföras utan friläggning om minst 2 meters höjdskillnad kan erhållas. Tryckning parallellt med gasledning får inte ske närmre än 5 meter. Styrd borrning parallellt med gasledning får inte ske närmre än 2 meter.

3. Vertikal tryckning

Vertikal borrning, neddrivning av rör eller liknande får inte ske närmare än 2 meter från gasledningen utan att gasledningen friläggs innan arbetet påbörjas.

4. Friläggning

Friläggning av gasledningar ska ske vid

 • vertikal och horisontell jordborrning, spontning, neddrivning av rör och liknande (se rubrik Horisontell tryckning och Vertikal tryckning ovan)
 • markarbeten som korsar gasledningar (se rubrik Horisontell tryckning ovan)
 • borttagning av träd, stubbar och trädrötter där felaktig arbetsmetod kan orsaka skada på gasledningen.

All grävning 0,4 meter från frilagda ledningar ska ske för hand och med stor försiktighet. Frilagd gasledning ska skyddas med spräng- eller isolermatta, alternativt skyddsrör när arbetsplatsen lämnas obemannad. Eventuellt kan även komplettering erfordras genom påkörningsskydd, stängsel med mera enligt E.ON Biofors anvisning.

Vid tillfällig uppallning/upphängning ska centrumavståndet mellan uppallning/upphängning inte överstiga 1,5 meter. Vid friläggning av stålledningar ska E.ON Biofor alltid kontaktas för besiktning av ledningarna. E.ON Biofor ska alltid kontaktas på telefon 0771-56 56 00 för beslut om ledningarna får underpackas, hängas upp eller om ledningarna ska läggas om.

5. Parallellschakt

När parallellschakt utförs så gasledningen friläggs ska denna hängas upp med ett centrumavstånd som inte får överstiga 1,5 meter. Material för upphängning får inte skada gasledningen. Kontakta E.ON Biofor på telefon 0771-56 56 00 för besiktning och besked om lämplig åtgärd. Observera att frilagd gasledning ska skyddas med spräng- eller isolermatta alternativt skyddsrör när arbetsplatsen lämnas obemannad. Eventuellt kan även komplettering erfordras genom påkörningsskydd, stängsel med mera enligt E.ON Biofors anvisning.

6. Skyddsavstånd

Avstånd till byggnad inom och utom tätbebyggelse, samt skyddsavstånd mellan gasledning och annan ledning i mark ska uppfylla kraven enligt Energigasnormer (EGN), kapitel 6, se Bilaga 1, lågtrycksledningar.

Avstånd till byggnad inom och utom tätbebyggelse, samt skyddsavstånd mellan gasledning och annan ledning i mark ska uppfylla kraven enligt Tankstationsanvisningarna (TSA), kapitel 6, tabell 6.5, högtrycksledningar.

Träd kan planteras närmare än 3 meter från gasledning om ledningen har skyddsrör eller om rotskydd används. Buskar kan placeras närmare efter samråd med E.ON Biofor.

7. Återfyllnad

Ledningsbädd och kringfyllnad samt resterande fyllning ska utföras enligt Energigasnormer (EGN), kapitel 6, se Bilaga 1, samt Tankstationsanvisningarna (TSA), kapitel 6.

Ansvar

Det grävande företaget, eller dess beställare, ansvarar för att:

 • utsättning och grävningsanvisningar utförs enligt ovan angivna bestämmelser
 • vid skada på gasledning eller tillhörande anläggning såsom repor, skada på stålrörs skyddsbeläggning, gasläckage eller liknande ringa E.ON Biofor omgående på 0771-56 56 00
 • ersätta E.ON Biofor, och eventuellt tredje man, för samtliga uppkomna kostnader vid orsakande av skada på E.ON Biofors anläggningar