Förnybar och återvunnen energi

E.ON har som mål att senast vid utgången av 2025 enbart erbjuda förnybar och återvunnen energi.

Fjärrvärmen har en viktig roll i omställningen till ett hållbart och resurseffektivt samhälle. Dels genom att avlasta elnäten och dels genom att tillvarata restavfall, som en del av den cirkulära ekonomin.

Miljöpåverkan från ditt lokala fjärrvärmenät

För att kunna värdera fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas lokala miljövärden. Modellen som används för att beräkna fjärrvärmens lokala miljövärden har tagits fram av Svensk Fjärrvärme i samarbete med bostadsorganisationerna.

Här kan du ta del av den senaste årssammanställningen över miljöpåverkan från fjärrvärmenätet där du bor och jämföra med andra nät.

Se lokala miljövärden för E.ON

Vad ingår i miljövärden?

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ort för ort och ur fyra perspektiv:

Resursanvändning - beskriver hur effektivt energin används, det vill säga primärenergifaktor.
Klimatpåverkan - anger hur mycket koldioxid som släppts ut under hela produktionskedjan.
Övriga Emissioner - anger hur mycket försurande ämnen NOx och SO2 samt stoft som släppts ut från produktionen.
Procent andel bränsle - anger hur stor andel fossila och förnybara bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

Läs mer om miljövärden och vad som ingår på Energiföretagen Sverige.

 

Miljöcertifiering 

Har du som målsättning att certifiera din fastighet eller behöver du råd om företagets fjärrvärme?  Kontakta gärna våra specialister i din region. 

Särskilt miljöval

Miljövärden för särskilt miljöval år 2021 publiceras i mars 2022.

Produktspecifika miljövärden för E.ON 

Förnybar värme - additionell produkt 

*Resultaten för 2020 har reviderats 2021-02-09. Revidering påverkar marginellt miljövärden för fjärrvärmenäten i Malmö-Burlöv, Järfälla-Kungsängen-Bro och Vallentuna.