Miljövärdering av fjärrvärme

För att kunna värdera fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas lokala miljövärden. Modellen som används för att  beräkna fjärrvärmens lokala miljövärden har tagits fram av Svensk Fjärrvärme i samarbete med bostadsorganisationerna.

Under år 2019 byggdes fjärrvärmenäten Järfälla, Bro, Coop och Kungsängen ihop. Värden för 2019 är skapade så korrekt som möjligt för vardera nät. Från och med helåret 2020 utgör dessa ett gemensamt fjärrvärmenät.

Vad ingår i miljövärden?

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ort för ort och ur fyra perspektiv:

Resursanvändning - beskriver hur effektivt energin används, det vill säga primärenergifaktor.
Klimatpåverkan - anger hur mycket koldioxid som släppts ut under hela produktionskedjan.
Övriga Emissioner - anger hur mycket försurande ämnen NOx och SO2 samt stoft som släppts ut från produktionen.
Procent andel bränsle - anger hur stor andel fossila och förnybara bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

Läs mer om miljövärden och vad som ingår på Energiföretagen Sverige.

Förnybar fjärrvärme

Värmeanvändningen ger ofta ett påtagligt klimatavtryck. Många företag och kommuner har därför redan valt fjärrvärme för att få en produkt med bättre egenskaper än exempelvis eldnings¬olja. Med hjälp av fjärrvärmen har Sverige kunnat sänka sina koldioxidutsläpp, inte minst tack vare att resurser som annars skulle gå till spillo tas tillvara i processen.

Det går nu att ställa ännu högre krav på den fjärrvärme som E.ON producerar. Förnybar fjärrvärme är produkten för verksamheter som aktivt vill välja en värmelösning med noll utsläpp av växthusgaser från uppvärmningen.

När ni väljer produkten Förnybar fjärrvärme genomför vi bränslebyten i produktion och distribution genom tillförsel av förnybar energi som kraftigt sänker CO2-utsläppen. Genom att göra detta extra miljöval minskar ni inte bara verksamhetens utsläpp av växthusgaser, ni går även i täten och bidrar till en hållbar utveckling.

Förnybar fjärrvärme finns idag för kunder i orterna Malmö, Hallsberg, Örebro, Kumla, Norrköping och Söderköping.

Lokala miljövärden för E.ON

Vi investerar i fjärrvärmen

Vi utvecklar och investerar i värme- och kylalösningar för den hållbara staden.

Värmeinvesteringar