Miljövärdering av fjärrvärme

För att kunna värdera fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas lokala miljövärden. Modellen som används för att  beräkna fjärrvärmens lokala miljövärden har tagits fram av Svensk Fjärrvärme i samarbete med bostadsorganisationerna.

Under år 2019 byggdes fjärrvärmenäten Järfälla, Bro, Coop och Kungsängen ihop. Värden för 2019 är skapade så korrekt som möjligt för vardera nät. Från och med helåret 2020 utgör dessa ett gemensamt fjärrvärmenät.

Vad ingår i miljövärden?

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ort för ort och ur fyra perspektiv:

Resursanvändning - beskriver hur effektivt energin används, det vill säga primärenergifaktor.
Klimatpåverkan - anger hur mycket koldioxid som släppts ut under hela produktionskedjan.
Övriga Emissioner - anger hur mycket försurande ämnen NOx och SO2 samt stoft som släppts ut från produktionen.
Procent andel bränsle - anger hur stor andel fossila och förnybara bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

Läs mer om miljövärden och vad som ingår på Energiföretagen Sverige.

Lokala miljövärden för E.ON

Vi investerar i fjärrvärmen

Vi utvecklar och investerar i värme- och kylalösningar för den hållbara staden.

Värmeinvesteringar