Låt vår kundservice hjälpa dig

I första hand är det en god idé att höra av sig till vår kundservice, som har den viktiga uppgiften att hjälpa dig med dina ärenden och se till att det är lätt att vara kund hos oss.

Berätta för oss hur du vill bli kontaktad

Vi vill att du ska vara nöjd med hur vi kommunicerar med dig och att du blir kontaktad på det sätt som passar dig. Om du har några särskilda önskemål är du välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Prata med kundombudsmannen

Om du inte känner dig nöjd med vår kundservice är du alltid välkommen att kontakta Kundombudsmannen. Hen tar emot frågor, synpunkter och klagomål för att sedan ta ditt ärende vidare på bästa sätt.

Få hjälp utanför E.ON

Om du vill ta ditt ärende vidare till en extern part så finns det ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Rådgivning

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägleder konsumenter i frågor som rör el-, gas- och fjärrvärmemarknaden. Energimarknadsbyrån kan vara bra att prata med om du inte är nöjd med ett beslut från oss på E.ON.

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. De hjälper även till att undersöka rimligheten i ett beslut från E.ON. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Omprövning

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som ser till att energimarknaden fungerar så bra som möjligt. Man granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i näten. Hit kan du vända dig om vill pröva en anslutningsavgifts rimlighet eller bara framföra dina synpunkter över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan du vända dig till om du inte är nöjd med ett beslut från E.ON. Det är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartisk prövning av konsumenttvister.


Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om huruvida olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.

Dina rättigheter

Ellagen och Naturgaslagen innehåller särskilda kapitel som är viktiga för dig som konsument - ta gärna del av dina rättigheter.