Vi arbetar för att minska vår miljö­påverkan

Vårt uppdrag är att förse hela samhället med energi. En hel del mark behövs för distribuera och fördela energin. Mark­användning innebär alltid miljö­påverkan, och på E.ON jobbar vi därför med åtgärder både vid ledningar och anläggningar. 

Hjälp till viktiga insekter

Pollineringen är livs­viktig för naturen. Så mycket som 90 procent av de vilda växterna är, åtminstone delvis, beroende av insekts­pollinatörer för att föröka sig. Växterna i sin tur ger mat och skydd åt många vilda djur. Utan dessa pollinatörer skulle det inte finnas fungerande och stabila eko­system. Vilda pollinatörer är dessutom viktiga för pollinering av många sorters livsmedel. Över 75 procent av världens jordbruks­grödor är helt eller delvis beroende av att insekts­pollinering. Exempel är frukt, bär, raps och nötter men även kaffe, kakao och vanilj. De vilda pollinatörerna har det motigt på grund av klimat­förändringar och sättet som marken brukas, både inom lantbruk och skogsbruk. Det är därför angeläget att ge dem all hjälp de kan få.

Vi skapar trivsamma bo­platser för humlor och bin

Vid E.ONs anläggningar runt om i landet skapar vi förutsättningar för att humlor och bin ska hitta bo­platser, flytta in och trivas. Alla bin behöver blom­rika marker där de kan hämta sin mat. Eftersom de flesta insekter gynnas av värme väljer vi de soligaste platserna som finns på området, helst direkt sol från tidig morgon och gärna med lite lä från vinden. Vi försöker även ta hänsyn till framtida underhålls- och ombyggnads­projekt så att åtgärden inte blir för kortlivad. Minst fem år är lämpligt för att inte störa insekternas fort­plantning.

Bihotell

Bihotell

Även vid mindre anläggningar finns det ofta plats för bihotell. I dessa lägger vedlevande insekter och solitärbin sina ägg till nästa generations pollinatörer. Bi­hotellen kan ha många olika utformningar men gemensamt för dem är att det behöver finnas hål av flera olika storlekar och att hålen är djupa, gärna 12 centimeter eller mer. Ett litet tak för att skydda mot regn kan också vara bra.

Bibädd

Bibäddar och exponerad sand

För mark­levande bin lägger vi upp bibäddar av sand, eller exponerar naturlig sand genom att skrapa bort växtlighet och jord för att bina ska kunna gräva sina bon i så kallade sand­blottor.

Stockdepå

Stock­depåer och blomster­trädor

När vi behöver ta ner träd kan stockarna göra nytta för många olika ved­levande insekter, där skalbaggs­larvernas gångar blir fina bon för vilda bin. På hård­gjorda, grusade ytor finns ofta möjlighet att så in nektar- och pollenrika blommande örter som ger extra mat om det saknas i omgivningen. Att spara mindre blommande träd och buskar som sälg är också viktiga åtgärder vi kan göra för att bina ska ha det bra.

Så här skyddar vi berguvar och andra fåglar

Berguv

Varje år dödas tyvärr ett antal fåglar vid el­ledningar, antingen på grund av kollisioner eller ström­genomgång. Sedan lång tid tillbaka arbetar vi med olika skydds­åtgärder för att ledningarna ska bli säkrare för fåglar. Ett exempel är att sätta upp så kallade fågel­avvisare (till exempel fladdrande plast­bitar) för att göra fåglarna uppmärksamma på att ledningen finns där. En enkel insats som gör stor nytta. 

Men stora fåglar är mer utsatta än små och för de stora rov­fåglarna behövs andra åtgärder. I Skåne har vi ett stort antal luftledningar i öppna marker och berguvarna landar gärna på kraftlednings­stolparna. Ibland händer det att ugglorna förolyckas mot ledningarna. För att minska risken för uggle­olyckor, har vi ett samarbete med projekt Berguv, både i Skåne och i Västernorrland. Vi isolerar ledningar 1–1,5 meter ut från stolparna i närheten av ugglornas revir. På så vis kommer inte berguven, med sitt breda vingspann åt de strömförande ledningarna.