Genom en rad lösningar för en effektiv och hållbar energianvändning är vi på E.ON med och driver utvecklingen när Tamarinden nu växer fram. Tamarinden är Örebros nya energismarta stadsdel - där människor möts och husen delar energi. Här byggs ett lågtempererat fjärrvärmenät och i ett pilotprojekt planeras ett likspänningsnät för delning av energi mellan fastigheterna i området.

Idén bakom Tamarinden är byggnader som är utformade för att:

 • Reducera energibehovet
 • Producera energi
 • Dela energi

Syftet är att

 • minska energiförbrukningen
 • plana ut effekttopparna.

Tillsammans med Örebro kommun, byggaktörer och andra inblandade har vi på E.ON fått vara med i ett tidigt skede för att titta på hur framtidens energisystem kan se ut, med allt från delningsnät och förnybar elproduktion till olika sätt att styra energiflöden samt olika tekniker för energiöverföring. 

Lågtempererat fjärrvärmenät tar tillvara spillvärme

En av lösningarna från oss på E.ON är ett områdesinternt lågtempererat fjärrvärmenät som skapar möjlighet att kunna ta tillvara på spillvärme från närområdet. Byggnationen av matarledningar är nu färdig. Nästa steg är värmeväxlare som bildar ett eget trycksatt system samt ledningar till fastigheter. Vår breda kompetens och produktportfölj kan även vara med om bidra till temat emobilitet genom elbilsladdare och bilpool.

Vi kan också hjälpa fastighetsägarna i området med en teknisk helhetslösning genom produkten E.ON Next. Det är en modulär helhetslösning för energi som bygger på anpassnings- och skalbarhet.

Intresset för lokala energigemenskaper och lokala energisystem ökar, både i Sverige och internationellt. I Tamarinden kan vi på E.ON nu bygga vidare på tidigare erfarenheter från lokala energisystem, bland annat från skånska byn Simris.

Lokalt energisystem

I egenskap av nätägare är planen att E.ON Energidistribution i en pilot planerar att bygga upp ett delningsnät inom Tamarinden. Där ska alltså byggnader kunna dela sin elproduktion från solceller och energilager inom området. Det vill säga om ett av husen producerar mer el än vad som konsumeras så kan överskottet lagras i ett batteri i fastigheten. Överskotten kan också användas av eller lagras av grannfastigheten. Det här blir ett sätt för området Tamarinden att skapa en form av lokalt energisystem med produktion, lagring och konsumtion.

Delningsnätet är planerat att byggas i form av ett likspänningsnät och kunna koppla ihop solceller som producerar likström med ett batteri och elbilsladdare som också använder likström för att på så sätt slippa omvandlingsförluster som kommer när man omvandlar elen till växelström, vilket är den typ som används i övriga elnätet.

För oss på E.ON är Tamarinden mer än ett lokalt pilotprojekt. Målsättningen är att dra viktiga lärdomar hur teknologin kan användas i framtiden där smarta nät och lokal delning i kombination med smart styrning kan hjälpa till att avlasta det lokala elnätet när behovet av effekt är stort. Det ska också ge viktig information kring hur elnätet bör dimensioneras för framtidens energisystem och behov. 

Klimat- och energiambition för Tamarinden

Bakgrunden till Tamarinden bottnar i samarbetsparternas ambition att mer aktivt möta de reella klimathot som vårt samhälle står inför. Vårt resursutnyttjande i samhället är inte optimalt - vi släpper ut växthusgaser bland annat genom sättet vi bor, konsumerar och rör oss i staden. Samarbetet i Tamarinden fokuserar på de energitekniska delarna med mål och rekommendationer inom följande områden:

 1. Minska och reducera energianvändningen med smart byggnation
 2. Konsumera hållbar energi
 3. Producera - Producera lokal energi
 4. Lagra energi - Möjliggöra effektivt användande
 5. Smarta byggnader - Med delad energi
 6. Smarta tillsammans - Med delad energi och lokalt kvartersnät
 7. Bortom kvarteret - Dela och styra energi inom staden
 8. Kunskap hos de boende - En förutsättning för rätt beslut