Vår ambition är att vi tillsammans arbetar för att skapa mervärde till vår organisation och i slutändan till våra kunder.

Vår inköpsverksamhet är decentraliserad till våra olika bolag. Vi strävar efter att samordna varor och tjänster som köps in av flera bolag till våra koncernkategorier. Varje år köper vi in varor och tjänster i stora volymer och vårt breda inköpsbehov sträcker sig från kontorsmaterial till vattenturbiner.

Som leverantör till E.ON blir du en del av oss och får möjlighet till ett stort nätverk av affärsmöjligheter inom vår koncern. Samtidigt förväntar vi oss att våra leverantörer kan ge oss bästa möjliga Total Cost of Ownership och aktivt arbetar med oss för att förbättra och bidra till en långsiktig affärsrelation som ger vinstfördelar för båda parter.

I vårt inköpsarbete arbetar vi och våra leverantörer utifrån följande värderingar:

1. Affärsmässighet

Vi agerar med helhetssyn, kompetens, hög integritet och visa respekt.

2. Konsolidera inköpsvolymer

Vi ska alltid ta vara på E.ONs samlade inköpsvolym för att uppnå lägsta möjliga kostnad.

3. Konkurrensutsättning

Vi ska säkerställa att upphandlingar utförs i konkurrens enligt fastställda krav/lagkrav.

4. Kvalitet och säkerhet

Vi ska vara tydliga i vår specifikation och säkerställa kvaliteten av levererade produkter/tjänster genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

5. Leverantörssamverkan

Vi vill etablera stabila, långsiktiga relationer med identifierade strategiska leverantörer där vi på ett systematiskt sätt utvecklar produkter och tjänster i ömsesidigt samarbete.

6. Etik och moral

Våra affärsrelationer ska präglas av hög etik och moral. Medarbetare och affärskontakter ska agera enligt E.ONs etiska kod.

7. Ansvarsfullt inköp

Vårt arbete utgår från UN Global Compact och vi förväntar oss att våra leverantörer och deras underleverantörer lever upp till densamma.

8. Miljö

Vi beaktar miljöpåverkan vid upphandlingen och ställer relevanta miljökrav så att negativ miljöpåverkan reduceras i så hög utsträckning om möjligt.

9. Arbetsmiljö

Vi ska beakta och skapa en arbetsmiljö som säkerställer hälsa och säkerhet såväl på kontoret som hos våra kunder.

Vill du veta mer?